Komunikācija un sadarbības digitālie rīki attālinātā darba komandām

Kursi

 

Programmas nosaukums Komunikācija un sadarbības digitālie rīki attālinātā darba komandām
Programmas galvenās tēmas

1. Komandas veidošana, biznesa digitālā kompetence.

2. Darba plānošana un organizēšana attālinātā darba komandā.

3. Komunikācija un informācijas elektroniskā aprite komandā.

4. Lēmumu pieņemšana, konceptuālo problēmu risināšana digitālajā vidē.

5. Komandas vadīšanas mūsdienu modeļi. Darbinieku iesaiste un izklaide (SpatialChat, Company’s Online Radio u.c.).

6. Labas darbības prakse. LEAN darbības principi. Procesu nodrošināšana attālināti. Privātums digitālā vidē.

7. Komandas darba rezultativitāti ietekmējošie faktori. Interaktīvie vebināri un aizraujošas prāta vētras (Slido, Miro). Gamification-spēles elementu izmantošana attālinātajā darbā.
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas noteikt komandas darbu ietekmējošos psiholoģiskos aspektus, darbojoties attālināti.

Prasmes

Prasmes vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā, izmatojot dažādus digitālos rīkus, piemēram, Zoom, MS Team, Miro, Mural.

Prasmes nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā, veicot uzskaiti digitalizēti.

Kompetences

Kompetence veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim.

Spēja plānot un organizēt attālinātas komandas darbu, orientējoties uz mērķi un sasniedzamajiem rezultātiem.

Spēja risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus, izmantojot dažādas tehnoloģiskās iespējas.

Spēja nodrošināt komandas radošu pieeju problēmu risināšanā attālināti, izmatojot dizaina domāšanas rīkus un radošās platformas.

Kompetence vadīt riskus digitālā vidē un darboties krīzes situācijās.

Kompetence pilnveidot komandas kultūru arī attālināta darba apstākļos.

Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms  160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija  80 stundas;

praktiskie darbi  80 stundas.

Programmas ilgums  16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 400
Līdzfinansējums 10% (sedz izglītojamais) EUR 40
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png