Mārketinga komunikācija interneta vidē

Kursi

 

Studiju kursa nosaukums Mārketinga komunikācija interneta vidē
Studiju programmas nosaukums Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments"
Studiju kursa galvenās tēmas

1. Ievads digitālajā mārketingā

2. Mārketinga mix digitālajā mārketingā

3. Digitālā mārketinga makrovide

4. Digitālā mārketinga kanāli un rīki

5. Zīmols internetā

6. Klienta digitālais ceļojums

7. Digitālā mārketinga kampaņu plānošana

8. Digitālā mārketinga kampaņu mērīšana
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Pamatzināšanas sabiedriskajās attiecībās un mārketingā
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par komunikācijas, informācijas un saskarsmes nozīmi un likumsakarībām sabiedrībā, organizācijas vadībā un mārketingā.

Prasmes

Spēja pieņemt lēmumus, radoši un inovatīvi īstenot komunikatīvus risinājumus nestandarta apstākļos, izmantojot multimedijus un modernās tehnoloģijas komunikācijā.

Kompetences

Spēja iegūt, apkopot, analizēt, sagatavot un sniegt informāciju ieinteresētajām pusēm un to izmantot profesionālās darbības veikšanai.

Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus komunikācijas problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas principus un savas darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, nodrošinot organizācijas efektīvu darbību.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Studiju kursa apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Studiju kursa apjoms – 80 akadēmiskās stundas, no kurām:

kontaktstundas – 35 stundas;

patstāvīgais darbs – 45 stundas.

Programmas ilgums – 10 nedēļās (2-3 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 360

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 36
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png