SQL pamati un SQL izmantošana darbā ar relāciju bāzu datiem

Kursi

 

Studiju kursa nosaukums SQL pamati un SQL izmantošana darbā ar relāciju bāzu datiem
Studiju programmas nosaukums Maģistra studiju programma "Lielo datu analītika"
Studiju kursa galvenās tēmas

1. SQL – strukturēto vaicājumu valoda datu apstrādei relāciju datu bāzēs

2. SQL Datu manipulēšana 

3. NULL vērtība SQL

4. Datu objektu definēšana

5. Procedurālās vienības

6. Datu bāzes
Materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgums, webkamera, tumbas.

Datorgrāmatvedības programmu lietojumu nodrošina mācību iestāde, datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft office.
Prasības iepriekšējai izglītībai Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija
Priekšzināšanas Datorprasmes labā lietotāja līmenī
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Dažādas Datu bāzes.

Datu bāzu pārvaldība.

Relācija Datu bāzēm.

SQL valodas pamati.

SQL valodas pielietošana dažādo datu bāzu vidē (ORACLE, MySQL, Microsoft SQL Server).

Prasmes

Prasmes izmantot SQL valodu datu apstrādei dažādās datu bāzēs (ORACLE, MySQL< Microsoft SQL server).

Kompetences

Kompetences izmantot SQL valodu un veikt Lielo datu iegūšanu, glabāšanu, apstrādi un analīzi arī nerelāciju datu bāzēs.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Studiju kursa apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums 45 min.)

Studiju kursa apjoms  80 akadēmiskās stundas, no kurām:

kontaktstundas  27 stundas;

patstāvīgais darbs  53 stundas.

Programmas ilgums – 10 nedēļās (2-3 mēneši). 

Pilna mācību maksa EUR 360
Līdzfinansējums 10% (sedz izglītojamais) EUR 36
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png