Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Izpratne par projektu vadības terminoloģiju un projektu vadības praktisko pielietojumu organizācijās. Zināšanas par jaunāko projektu vadības metožu pielietojumu organizācijās. Izpratne par projektu vadību ar Agile, Scrum, Lean un Kanban

Prasmes: Pārzina Agile un Lean domāšanu un kultūru. Izprot dizaina domāšanas pamatprincipus. Komunikācijas, komandas vadības un apmācīšanas prasmes projektu vadībā. 

Kompetences: Spēja pielietot Agile, Scrum, Kanban un Lean, kā arī pielietot radošās metodes projektu vadībā.

Galvenās tēmas:

 1. Projektu vadības nozīme organizācijās
 2. Agile un Lean domāšana un kultūra
 3. Komunikācijas nozīme projektu vadībā
 4. Komanda projektu vadībā
 5. Lean pieeja
 6. Scrum ietvars
 7. Kanban metode
 8. Agile līgumi
 9. Dizaina domāšana un ideju menedžments
 10. Produktu vadība
 11. Agile ietvari lieliem projektiem
 12. Agile koučings

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

80 stundas

praktiskie darbi

80 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2613

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png