Projektu vadība digitālā vidē

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Projektu vadība digitālā vidē

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Pārzina projekta un projekta vadības principus un būtību; Izprot projekta ciklu; Pārzina digitālās vides rīkus projekta budžeta, plānojuma un ieviešanas izstrādē. 
Prasmes:  Prot radīt un izstrādāt pamatideju projektam; Prot veikt projekta idejas un resursu analīzi; Prot pielietot digitālās komunikācijas kanālus projekta izstrādē. 
Kompetences:  Spēj digitālajā vidē izveidot projekta izstrādes komandu, kā arī plānot un veikt projekta izstrādi; Spēj noteikt riskus un pārvaldīt problēmas projektos.

Programmas galvenās tēmas

1. Projekta un projekta vadības definējums

2. Projektu veidi un metodes

3. Projekta cikli

4. Publisku pasākumu specifika un būtība

5. Projekta idejas radīšana un analīze

6. Projekta komandas veidošanas principi un būtība digitālā vidē

7. Digitālā plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija

8. Projekta budžets un digitālā kontrole

9. Projekta ieviešana un uzraudzība izmantojot digitālos rīkus

10. Digitālās prasmes un komunikācija

11. Digitālie komunikācijas kanāli

12. Digitālie rīki un to pielietojums

13. Risku vadība digitālā vidē

14. Projekta novērtēšana un slēgšana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons un tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

81 stunda (no kurām 10 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi 

79 stundas (no kurām 69 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2528

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png