Spēcīgas komandas vadības un psiholoģiskie faktori radošai darbībai krīzes un pēckrīzes ekonomikā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Spēcīgas komandas vadības un psiholoģiskie faktori radošai darbībai krīzes un pēckrīzes ekonomikā

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Komandas veidošanas un vadīšanas pamatprincipi. Izpratne par psiholoģisko klimatu komandas ietvaros, par ekonomisko pārmaiņu ietekmi vadības procesos, kā arī par radošas attīstības veicināšanu komandā.

Prasmes: Prot izveidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim. Plānojot un organizējot komandas darbu, produktīvi orientē komandu uz mērķi un sasniedzamajiem rezultātiem. Spēj noteikt komandas darbu ietekmējošos psiholoģiskos aspektus un nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā.

Kompetences: Spēja vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā. Radoša pieeja komandas problēmu risināšanā, spēj pilnveidot komandas kultūru. Spēja vadīt riskus un darboties krīzes situācijās.

Galvenās tēmas:

 1. Komandas veidošana
 2. Darba plānošana un organizēšana komandā
 3. Komunikācija un informācija komandā
 4. Lēmumu pieņemšana
 5. Informācijas aprite
 6. Komandas vadīšana
 7. Mūsdienu vadības modeļi
 8. Radošums un attīstība komandā
 9. Labas darbības prakse
 10. Psiholoģiskais klimats komandā
 11. Komandas darba rezultativitāti ietekmējošie faktori

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, programmu pakete Microsoft Office.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

75 stundas (no kurām 20 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

85 stundas (no kurām 55 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2620

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png