Televīzijas režija 3

Studiju kursa nosaukums

Televīzijas režija 3

Izglītības dokuments

Apliecība par kursa apgūšanu 4 KP (6 ECTS) apjomā

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Kultūras vēsture, audiovizuālā darba organizācijas pamati, režisora un operatora darba pamati, režisora darbs ar aktieri.

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Izprot, kā stāstu vizualizēt, izmantojot mākslinieciskos un tehniskos paņēmienus un pielietojot mākslinieciskās idejas realizēšanai nepieciešamos radošos un organizatoriskos risinājumus. Izprot dažāda žanra spēles filmu vizualizācijas principus. 

Prasmes: Prot izveidot režisora scenāriju māksliniecisko ieceru realizēšanai, izvēloties lomai atbilstošus aktieru tipāžus, kā arī vadīt mēģinājuma procesu, sadarbojoties ar filmas operatoru un producentu.

Kompetences: Spēj sadarboties ar filmas filmēšanas grupu un māk organizēt darbu filmēšanas laukumā, pamatot viedokli teorētiski un praktiski, vizualizējot stāstu. Spēj adekvāti lietot studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, izstrādājot un pamatojot filmas māksliniecisko konceptu.

Galvenās tēmas:

  1. Ievads praktiskajā grupu darbā: mērķis, veicamie uzdevumi, prasības un to izpilde. Darba organizācija filmēšanas laukumā
  2. Scenāriju prezentācija un filmēšanas grupu izveide
  3. Filmas režisora scenārija izveide un prezentācija
  4. Filmas kadrējuma izveide un prezentācija. Filmēšanas vietu izvēle un saskaņošana
  5. Filmas aktieru kastings. Filmēšanas tehnikas izvēle, saraksta izveide
  6. Sagatavošanās filmēšanai, mēģinājumi ar aktieriem, mizanscēnu izveide
  7. Filmēšana. Asistenta darbs citā filmēšanas grupā
  8. Filmas montāža. Filmas pirmās montāžas prezentācija
  9. Filmas pēcapstrāde. Attēla un skaņas apstrāde. Titru izveide

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

kontaktstundas

67 stundas

patstāvīgais darbs

93 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Eksāmens

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~24

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2885

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png