Kvalitātes centrs

Kvalitātes Centrs

 

 

Kvalitātes centra galvenie uzdevumi

 • Pētīt mācīšanas, mācīšanās un novērtēšanas metožu attīstības jaunākās tendences, mācību līdzekļus un citus izglītības procesa aspektus un piemērotākos jauninājumus ieviest augstskolā;
 • Izstrādāt un nodrošināt metodisko standartu prasību ieviešanu un studiju kvalitātes nodrošināšanu visās studiju formās;
 • Nodrošināt tālmācības studiju procesa monitoringu;
 • Sniegt informāciju un konsultācijas par tālmācības studiju procesu, lai veicinātu tālmācības popularizēšanu, atpazīstamību un studējošo piesaisti;
 • Izstrādāt kārtību studiju kvalitātes paaugstināšanai (tajā skaitā, bet ne tikai):
 • Klātienes un tālmācības nodarbību e-platformas pamatprasību ieviešana un kontrole;
 • Studējošo nobeiguma darbu recenzēšanas anonimitātes nodrošināšana;
 • Eksāmenu un pārbaudījumu novērtējumu pārbaudes nodrošināšana;
 • Tālmācības pārbaudījumu izpildītāja autentifikācijas procedūru izstrāde;
 • Studējošo anonimitātes sistēmas ieviešana un uzturēšana.
 • Augstskolas darbā iesaistīto pušu anketēšanas sistēmas ieviešana, uzturēšana un pilnveide;
 • Studentu grupu vecāko datubāzes izveide un uzturēšana;
 • Studējošo un mācībspēku konsultēšana par mācīšanas un mācīšanās metodēm;
 • Organizēt un vadīt personāla apmācības un seminārus par jaunākajām mācīšanas metodikas prasībām;
 • Nodrošināt atskaišu, tajā skaitā tālmācības studiju procesā iesaistītā akadēmiskā un  administratīvā personāla ikmēneša un gada darba slodzes uzskaiti, un citu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu citām Augstskolas struktūrvienībām, kā arī ārējām institūcijām;
 • Savas kompetences ietvaros sadarboties ar Augstskolas struktūrvienībām un ārējām institūcijām ar mērķi attīstīt un uzlabot Centra darbību;
 • Uzturēt informāciju par Centru un tā aktualitātēm Augstskolas interneta vietnē.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png