Kvalitātes nodrošināšana

Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra

Sūdzību un priekšlikumu veidlapa

 

Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma katru gadu tiek uzlabota un pilnveidota saskaņā ar apstiprinātajiem stratēģiskajiem mērķiem. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas process balstās uz ENQA (Eiropas Asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā),  ESU (Eiropas Studentu apvienība), EAU (Eiropas Universitāšu asociācija) un ERASHE (Eiropas Augstākās izglītības institūciju asociācija) standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības jomā, EFQM izcilības modeli un EFMD studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma aptver visus ar RISEBA darbību saistītos procesus.

kvalitate

RISEBA Kvalitātes vadības sistēmas mērķis ir izpildīt Latvijas Republikas un Eiropas Savienības kvalitātes kritēriju prasības, nodrošināt šo kritēriju uzraudzību, un ieviest nepārtrauktas pilnveides procesu, lai pakalpojumi pilnībā atbilstu klientu, likumdevēju un uzraudzības iestāžu prasībām.

Kvalitātes vadības sistēma nodrošina starptautiskajā darba tirgū nepieciešamo speciālistu sagatavošanu studiju procesā, kuri ne tikai ir zinoši un prasmīgi katrs savā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei, aktīvi pilsoņi un gatavi darboties savas turpmākās karjeras nodrošināšanai (piemēram, veicinot savu nodarbinātību), ar attīstītu personību, plašu un dziļu zināšanu bāzi un gatavību pētniecībai un inovācijai, kā arī ir stabilu vērtību skalu un pozitīvu attieksmi.

RISEBA kvalitātes politika  balstās uz RISEBA stratēģiju un vērtībām. Studējošie, mācībspēki, personāls un ārējās iesaistītās puses aktīvi iesaistās kvalitātes nodrošināšanā, studiju programmu, studiju procesa un pētniecības pilnveidošanā. Kvalitātes politika ir izplatīta, izskaidrota un saistoša visam augstskolas personālam. RISEBA personālam savā darbā ir jāievēro noteiktā politika un jāizpilda saviem pienākumiem saskaņa ar noteiktajām prasībām.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai noteikti šādi mehānismi:

 • izstrādāta aptauju veikšanas kārtība
 • studentu apmierinātības noteikšana un analīze;
 • personāla apmierinātības noteikšana un analīze;
 • iekšējās kvalitātes audits (procedūras un dokumentācija);
 • mācībspēku un citu darbinieku darbības novērtējums (ikgadējais novērtējums, studentu aptauju rezultāti, hospitēšana);
 • studējošo snieguma novērtējums un analīze;
 • darba devēju atsauksmju analīze;
 • iestādes ikgadējs pašnovērtējums;
 • studiju programmu un studiju virziena ikgadējais pašnovērtējums;
 • ārējo akreditāciju novērtēšana un analīze;
 • kvalitātes vadības sistēmas monitorings;
 • studiju materiālu kvalitātes audits;
 • Studējošo un mācībspēku atbalsts studiju kvalitātes uzlabošanai;
 • Minimālo prasību izstrāde klātienes un tālmācības studiju kursu izstrādei.

Mehānismi izstrādes stadijā:

 • Nolikuma izstrāde par studiju kursu izstrādi un atjaunošanu;
 • Studējošo studiju pārtraukuma monitoringa un preventīvu darbību veikšanas kārtība;
 • Noslēguma darbu izstrādes kārtības;
 • Kārtība par klausītāja statusu.

RISEBA tiecas uz augstākās kvalitātes servisa standartiem un ir atvērta nemitīgai attīstībai un pilnveidošanai. Jebkuras procesu vai apkalpošanas neatbilstības dažkārt var izraisīt ieinteresēto pušu (klientu, darbinieku) neapmierinātību. Lai nodrošinātu nepārtrauktu procesu pilnveidošanu, ir būtiski analizēt procesus, nodrošināt skaidru un nepārprotamu sūdzību iemeslu izklāstu un nodrošināt kārtību, kas būtu saprotama un sniegtu atgriezenisko saiti sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam.

RISEBA ir "Latvijas kvalitātes biedrības" biedrs.

logo

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png