Kvalitātes nodrošināšana

Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra

Sūdzību un priekšlikumu veidlapa

Kur sūtīt sūdzības veidlapu?

Pa pastu: Augstskolai RISEBA, Meža iela 3, Rīga, LV-1048

Uz e-pastu Kvalitātes centra vadītājai Arnitai Berežaņinai:  [email protected] (sūdzībām par studiju procesu)

Kvalitātes vadība RISEBA tiek īstenota un pilnveidota atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai (ESG), Eiropas vadības attīstības nodibinājuma (EFMD) studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. Augstskola tiecas uz izcilību, ieviešot Eiropas nodibinājuma kvalitātes vadībai (EFQM) modeli, tostarp RISEBA izmanto nepārtrauktas attīstības principus – nosaka sasniedzamos rezultātus, identificē veicamos pasākumus un tos īsteno, novērtē sniegumu un veic nepieciešamos uzlabojumus (RADAR). RISEBA veido kvalitātes kultūru, kurā ikkatrs sistemātiski veic pasākumus kvalitātes paaugstināšanai. 

kvalitate

 

Kvalitātes vadības sistēma nodrošina starptautiskajā darba tirgū nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kuri ne tikai ir zinoši un prasmīgi katrs savā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei, aktīvi pilsoņi un gatavi darboties savas turpmākās karjeras nodrošināšanai (piemēram, veicinot savu nodarbinātību), ar attīstītu personību, plašu un dziļu zināšanu bāzi un gatavību pētniecībai un inovācijai, kā arī ir stabilu vērtību skalu un pozitīvu attieksmi.

Kvalitātes nodrošināšanai augstskolā tiek īstenoti šādi mehānismi:

 • Iesaistīto pušu anketēšana, rezultātu analīze un uzlabojumu veikšana
 • Darba devēju (prakses) atsauksmju analīze un uzlabojumu veikšana
 • Mācībspēku un administratīvo darbinieku darbības ikgadējais novērtējums un attīstības plānošana
 • Nodarbību hospitēšana
 • Minimālo prasību studiju kursu izstrādei definēšana un pilnveide
 • Studiju kursu vietņu kvalitātes pārbaude un pilnveidošana
 • Atbalsts studējošajiem un mācībspēkiem studiju kvalitātes uzlabošanai
 • Metodisko semināru mācībspēkiem īstenošana
 • Mācības administratīvajam personālam
 • Studējošo snieguma (sekmes studiju laikā, studiju parādi, noslēguma darbu vērtējumi) novērtējums un uzlabojumu veikšana
 • Studiju pārtraukumu monitorings un preventīvu darbību veikšana studiju pārtraukšanas samazināšanai
 • Institūcijas ikgadējs pašnovērtējums (studiju gada pārskats)
 • Pašnovērtējums un uzlabojumu plānošana un ieviešana, izmantojot EFQM, AACSB un EPAS principus
 • Studiju virzienu un programmu ikgadējais pašnovērtējums un attīstības plānošana
 • Studiju virziena pašnovērtējums akreditācijai un rekomendāciju ieviešanas plāns
 • Struktūrvienību darbības un attīstības plānu, funkcionālo jomu stratēģiju izstrāde un īstenošana
 • Institūcijas vidēja termiņa stratēģija un ikgadējo prioritāšu noteikšana un īstenošana
 • Procedūru izstrāde un pilnveidošana
 • Kvalitātes mehānismu pārskatīšana
 • Problēmu novēršana un priekšlikumu izskatīšana
 • Labo prakšu apguve, piedaloties ārējā kvalitātes vērtēšanā citās institūcijās

 

RISEBA ir "Latvijas kvalitātes biedrības" biedrs. 

logo

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png