Kvalitātes nodrošināšana

Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma katru gadu tiek uzlabota un pilnveidota saskaņā ar apstiprinātajiem stratēģiskajiem mērķiem. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas process balstās uz ENQA (Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas tīkls) standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības jomā, EFQM izcilības modeli un EFMD studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma aptver visus ar RISEBA darbību saistītos procesus.

kvalitate

RISEBA Kvalitātes vadības sistēmas mērķis ir izpildīt Latvijas Republikas un Eiropas Savienības kvalitātes kritēriju prasības, nodrošināt šo kritēriju uzraudzību, un ieviest nepārtrauktas pilnveides procesu, lai pakalpojumi pilnībā atbilstu klientu, likumdevēju un uzraudzības iestāžu prasībām. Kvalitātes vadības sistēma nodrošina starptautiskajā darba tirgū nepieciešamo speciālistu sagatavošanu studiju procesā, kas ne tikai ir zinoši un prasmīgi katrs savā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un attieksmes ziņā. 

RISEBA kvalitātes politika  balstās uz RISEBA stratēģiju un vērtībām. Studējošie, mācībspēki, personāls un ārējās iesaistītās puses aktīvi iesaistās kvalitātes nodrošināšanā, studiju programmu, studiju procesa un pētniecības pilnveidošanā. Kvalitātes politika izplatīta, izskaidrota un saistoša visam augstskolas personālam. RISEBA personālam savā darbā ir jāievēro noteiktā politika un jāizpilda saviem pienākumiem noteiktās prasības. 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai noteikti šādi mehānismi:
• studentu apmierinātības noteikšana un analīze;
• personāla apmierinātības noteikšana un analīze;
• iekšējās kvalitātes audits (procedūras un dokumentācija);
• mācībspēku un citu darbinieku darbības novērtējums (ikgadējais novērtējums, studentu aptauju rezultāti, hospitēšana);
• studējošo snieguma novērtējums un analīze;
• absolventu kvalitātes novērtējums;
• darba devēju atsauksmju analīze;
• iestādes ikgadējs pašnovērtējums;
• studiju programmu un studiju virziena ikgadējais pašnovērtējums;
• ārējo akreditāciju novērtēšana un analīze;
• kvalitātes vadības sistēmas monitorings.

RISEBA tiecas uz augstākās kvalitātes servisa standartiem un ir atvērta nemitīgai attīstībai un pilnveidošanai. Jebkuras procesu vai apkalpošanas neatbilstības dažkārt var izraisīt ieinteresēto pušu (klientu, darbinieku) neapmierinātību. Lai nodrošinātu nepārtrauktu procesu pilnveidošanu, ir būtiski analizēt procesus, nodrošināt skaidru un nepārprotamu sūdzību iemeslu izklāstu un nodrošināt kārtību, kas būtu saprotama un sniegtu atgriezenisko saiti sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam.

RISEBA ir “Latvijas kvalitātes biedrības” biedrs 

logo

 

Skat. Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra 

 

Skat. Sūdzību un priekšlikumu veidlapu 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png