Promocijas darba aizstāvēšana

2019.gada 25.februārī plkst. 11.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā INITA HENILANE aizstāvēs promocijas darbu "Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā" doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā "An assessment of long-term financing instruments for housing according to their suitability for introduction in Latvia". Zinātniskā vadītāja - profesore Daina Šķiltere.

Recenzenti:

  1. Dr.oec. Irina Kuzmina-Merlino, profesore, Transporta un sakaru institūts (Latvija);
  2. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, profesore, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija);
  3. Dr. Jurgita Raudeliūniene, profesore, Vilnius Gediminas Technical University, (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēkā, Rīgā, Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā www.riseba.lv.

Kopsavilkums

RISEBA Promocijas padome

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png