Sagatavošanas kursi zīmēšanā

ZimKursi_1920_350.jpg

Kursa apmeklējuma maksa

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg1 mēnesim - 90.00 EUR
3 mēnešiem - 250.00 EUR
Pilna apmeklējuma kursa maksa  - 350.00* EUR 

      

Sagatavošanas kursi ‘2020
Topošo arhitektu sagatavošanai iestājpārbaudījumam RISEBA arhitektūras bakalaura programmā, augstskola RISEBA organizē ikgadējus sagatavošanas kursus zīmēšanā un kompozīcijā. Nodarbības vada Mg.art. Atis Kampars.
Kursu nodarbību laikā ir paredzēts apgūt klasiskās zīmēšanas pamata prasmes un kompozīcijas principu izpratni, vienlaikus attīstot arī katra kursa dalībnieka individuālās spējas. Lai gan sagatavošanas kursu tēmas un metodika ir tieši orientēta uz kompetencēm, kādas nepieciešamas studijām arhitektūras bakalaura programmā, kursu saturs var noderēt arī citu ar mākslas jaunradi saistītu studiju programmu topošajiem studentiem. 
Par sekmīgi nokārtotiem kursu noslēguma pārbaudījumiem zīmēšanā un kompozīcijā tiek izsniegts RISEBA vadības apstiprināts sertifikāts un pārbaudījumu rezultāti tiek ieskaitīti kā nokārtoti iestājpārbaudījumi RISEBA arhitektūras bakalaura programmā. Studiju pretendentiem tas ļauj piedalīties konkursā un studiju vietām.

*izvēloties sagatavošanas kursus zīmēšanā un angļu valodā, tiek piemērota 10% atlaide no kursa maksas (pie nosacījuma, ja abi sagatavošanas kursi tiek apmeklēti pilnā kursa formā).

Pasniedzējs

Atis Kampars_2016.jpgMg.art. Atis Kampars ir apguvis kultūras mantojuma kursu Zalcburgas seminārā, Austrijā, 2007.gadā ieguvis stratēģiskā menedžmenta kursu sertifikātu Rīgas Ekonomikas augstskolā sadarbībā ar Viljama Deividsona institūtu, ASV (The William Davidson Institute at the University of Michigan).

Kopš 2010.gada studē Helsinkos, Ālto Universitātes Mākslas, dizaina un arhitektūras fakultātes mākslas doktora programmā. Doktora pētījuma tēma: „Akadēmiskās zīmēšanas kultūra – vēsture, problemātika, konteksts.”

Mācījis zīmēšanas kursus ASV, Dienvidmēnas universitātē (The University of Southern Maine), un Helsinku mākslas akadēmijā (Kuvataideakatemia). Strādājis kā Erasmus vieslektors Skandināvijas augstskolās.

Piedalījies daudzās mākslas un dizaina augstskolu konferencēs Eiropā; no 2002.līdz 2006.gadam pārstāvējis Baltijas mākslas augstskolas Ziemeļvalstu mākslas augstskolu asociācijā (KUNO).
 
Kopš 2001.gada strādā par augstākās izglītības ekspertu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kā ārējais eksperts vadījis bakalaura un maģistra diplomdarbu aizstāvēšanu Tartu Universitātes mākslas fakultātē un Viļņas Mākslas akadēmijā.

Mākslas eksperts Eiropas Padomes pārstāvniecības Latvijā kopš 2010.gada.

Uzdevumi

Sagatavošanas kursu nodarbību primārais uzdevums ir nodrošināt tādu vizuālās mākslas zināšanu un prasmju līmeni, kāds nepieciešams sekmīgai konkurēšanai uz studijām RISEBA arhitektūras bakalaura programmā.
Sagatavošanas kursu sekundārais uzdevums ir sniegt izpratni par attēla veidošanas kultūru personām, kuras interesējas par vizuālās mākslas pamatiem.
 

Saturs

Kursu tematisko uzdevumu saturs zīmēšanā galvenokārt saistās ar ģeometrisku formu attēlošanas principu apguvi, galveno uzmanību pievēršot:
1. Proporciju vizuālās novērtēšanas spēju attīstīšanai.
2. Attēlojamo objektu uzbūves principu studēšanai.
3. Lineārās perspektīvas principu izmantošanai telpas attēlošanā.
4. Izpratnes veidošanai par plaknes kompozīcijas pamatprincipiem.
Zīmēšanas metodika paredz vairāku (6 – 7 uzdevumi), dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumu īstenošanu nodarbību laikā, tomēr uzdevumu ilgums un ievirze var mainīties atkarībā no kursu apmeklētāju sagatavotības pakāpes. Nodarbību laika ietvaros papildus var tikt organizētas arī nodarbības skicēšanā. 

Kursu tematisko uzdevumu saturs kompozīcijā saistās ar trīsdimensiju formu veidošanas iemaņu apguvi un vispārējas izpratnes veidošanu par formām un telpu. Kursu apmeklētāji apgūst tektonisku objektu maketēšanas pamata principus, galveno uzmanību pievēršot objektu proporcijām un telpiskajai mijiedarbībai.

Metodes

Kursu saturu veido 4 uzdevumi – dažādu ģeometrisku formu zīmēšana:
1. Cilindra zīmēšana: 2- 4 nedēļas
2. Kuba zīmēšana: 2- 4 nedēļas
3. Cilindra zīmēšana rakursā: 2- 4 nedēļas
4. Doriskā kapiteļa zīmēšana: 6 nedēļas

Uzdevumu ilgums var mainīties atkarībā no kursu apmeklētāju zināšanām un sagatavotības. Papildus var tikt organizētas arī nodarbības skicēšanā.

Nodarbību laiki

Kursi notiek RISEBA ēkā Durbes ielā 4, "Mākslas studijas" telpās:
Pirmdienās no 18:00 līdz 20:00
Trešdienās no 18:00 līdz 20:00
Kursi sākas 2020. gada 3. februāri un ilgs līdz 17. jūnijam.

Pirmajai nodarbībai jāņem līdz balta A2 zīmēšanas papīra lapa, vidēji mīksts zīmulis (HB) un dzēšamgumija.
 

Kursu cena  - 1 mēnesim 90.00 EUR, 3 mēnešiem  250.00 EUR, pilna apmeklējuma kursa maksa 350.00 EUR.
Sekmīgie kursu beidzēji saņem sertifikātu un iegūst tiesības iestāties RISEBA arhitektūras studiju programmā bez atkārtota iestājpārbaudījuma zīmēšanā.


Kontakti

Lai pieteiktos rakstiet uz [email protected]
Telefons: 64 110 888,64110888, 

RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png