Arhitektūra

"RISEBA arhitektūras skolā valda īpaša atmosfēra. Augstu novērtēju kvalificētu, radošu un profesionālu pasniedzēju komandu, kas ieveda aizraujošajā arhitektūras pasaulē. Mani 3,5 studiju gadi pagāja kā viena diena. Studijas angļu valodā, spēja strādāt komandā un veiksmīgi aizstāvēt savus darbus, pieredze reālos projektos, plašs kontaktu loks un iedvesma no ikgadējiem arhitektūras braucieniem – tas viss paliks kā neatsverams ieguvums. Iesaku pievienoties RISEBA!" 

Anna Olha, 2018. gada absolvente

fad_ba_thesis_2018_anna_olha.png

 


FAD Arhitektūras programmas mājas lapa.

 

 

Par programmu

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” izveidota 2011. gadā kā starptautiski orientēta un mūsdienīga programma angļu valodā. Tās reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi.

Kā vienīgā privātā arhitektūras skola Baltijas reģionā, tā tiecas sekot jaunākajām globālajām tendencēm un apvienot labākos arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi, lai sagatavotu studentus darbam starptautiskā mērogā.

Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis, lai turpinātu studijas arhitektūras jomā un sagatavotos patstāvīgai arhitekta praksei. Pēc studiju beigšanas absolventi var turpināt studijas Profesionālā maģistra studiju programmā “Arhitektūra”.

Arhitektūras studijas piedāvā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas skatīt plašākā kontekstā, ietverot sociālās atbildības un ilgtspējas principus, attīstot katra studenta intelektuālo kapacitāti, prasmes un profesionālās iemaņas, veicinot starpdisciplināru pieeju projektēšanas un dizaina uzdevumu risināšanā.

Arhitektūras programmas galvenie studiju moduļi, arhitektūras projektēšana un dizains, arhitektūras vēsture un teorija, urbānā telpa un pilsētplānošana, būvniecības tehnoloģijas un būvkonstrukcijas, pilsētvides un labiekārtojuma dizains, tēlotāja māksla, apvienoti ar projektu vadības, biznesa, uzņēmējdarbības prasmēm un sociālajām zinātnēm. 

Iegūstamais grāds:

inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds arhitektūrā


(saskaņā ar 01.01.2019. grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” akreditācija ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim)

Studiju valoda: angļu
Studiju forma: pilna laika dienas studijas
Ilgums: 3.5 gadi
Kredītpunkti: 140
ECTS: 210
EKI: 6

Studiju forma un maksa 


 Ja vēlies pieteikties studijām līdz 14.07.2019., tad izmanto portālu Latvija.lv

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 14.07.2019., tad izmanto RISEBA elektronisko pieteikšanās formu


Janis Dripe  

Arhitektūras un dizaina katedras vadītājs, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p.i.:

Dr.h.c.arch.
Jānis Dripe
Tālr.: +371 28625222
E –pasts: [email protected]

Bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" direktore:


Zane Vēja
Tālr: +371 28308485
E –pasts: [email protected]  


Studiju vide

Augstskolā RISEBA studijas notiek divos kompleksos Rīgā. Arhitektūras un dizaina fakultāte (FAD) kopā ar Audiovizuālās mediju mākslas fakultāti atrodas radošā kvartālā Pārdaugavā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Rīgā, Durbes ielā 4. Studijas notiek mūsdienīgā universitātes ēkā ar projektēšanas un maketu darbnīcām, auditorijām, izstāžu un konferenču zālēm, aprīkotu skaņu studiju, foto un video studijām, Mākslas studiju, sertificētu Apple mācību centru un IT laboratoriju.

Kāpēc RISEBA, kāpēc Arhitektūra?

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” izveidota 2011. gadā kā starptautiski orientēta un mūsdienīga programma angļu valodā. Tās reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi.

Kā vienīgā privātā arhitektūras skola Baltijas reģionā, tā tiecas sekot jaunākajām globālajām tendencēm un apvienot labākos arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi, lai sagatavotu studentus darbam starptautiskā mērogā.

Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis, lai turpinātu studijas arhitektūras jomā un sagatavotos patstāvīgai arhitekta praksei. Pēc studiju beigšanas absolventi var turpināt studijas Profesionālā maģistra studiju programmā “Arhitektūra”.

Programmas priekšrocības

 • starptautiska studiju vide, 
 • ārvalstu pasniedzēji un akadēmiskais personāls ar starptautisku pieredzi;
 • iespēja padziļināti apgūt angļu valodu;
 • viena semestra studijas ārzemēs ERASMUS+ programmas ietvaros;
 • prakse ārvalstu arhitektūras birojos ERASMUS Placement programmas ietvaros;
 • mācību prakse lielākajās Eiropas galvaspilsētās;
 • aprīkotas projektēšanas un maketēšanas darbnīcas, vizuālās mākslas studija, auditorijas, izstāžu un konferenču telpas, skaņas un video studijas, specializēta bibliotēka, datorklases – sertificēts Apple treniņcentrs;
 • iespēju studēt svešvalodas – franču, turku, spāņu, krievu;
 • brīvās izvēles kursi no biznesa un citām radošajām jomām;
 • radošās un pētnieciskās aktivitātes – dalība studentu izstādēs, vasaras skolās, arhitektūras darbnīcās un konkursos, iespēja piedalīties ikgadējā Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konferencē, publikācijas zinātniskajā žurnālā ADAMarts;
 • atklāto lekciju cikls;
 • ārpus studiju aktivitātes un pasākumi.

Starptautiskās iespējas

 • labākajiem studentiem iespēja studēt ārvalstu partneraugstskolās ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros;
 • iespēja stažēties un iegūt stipendijas praksei ārvalstu arhitektūras birojos ERASMUS+ programmas ietvaros.

Iestāšanās nosacījumi

 • jāiesniedz elektroniskais pieteikums vai pieteikums klātienē RISEBA Klientu apkalpošanas centrā;
 • uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: vismaz vidējā vai vidējā profesionālā;
 • jāiesniedz elektroniskais pieteikums vai pieteikums klātienē RISEBA Klientu apkalpošanas centrā; 
 • jāiesniedz pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
 • jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
 • CE sertifikāti latviešu valodā un angļu valodā*;
 • maksājuma uzdevums vai izdruka no internetbankas par reģistrācijas maksu;
 • ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, nepieciešams iesniegt Akadēmiskā informācijas centra izsniegtu izziņu;
 • jāiesniedz 4 fotogrāfijas (3x4 cm);
 • iestājpārbaudījums angļu valodā**;
 • iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā***;
 • pārrunas un darbu portfolio**** (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša, iepriekš paveikto darbu dokumentācija, jebkurā jomā un tehnikā – foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas u.c.).

* Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši līdz 2004. gadam, centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami. Ja centralizētie eksāmeni nav nokārtoti, RISEBA papildus organizē iestājpārbaudījumus angļu valodā.
** Iestājpārbaudījums angļu valodā jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B2 līmeni. Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B2 vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
***  Iestājeksāmenu datumi 2019. gadā – 11. jūlijs un 15. augusts plkst. 10.00.

**** Pēc pieprasījuma.

Uzņemšanas konkursa vērtēšanas kritēriji:

1. Profilējošo mācību priekšmetu (angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā atzīme no algebra + ģeometrija), fizika vai ķīmija vai dabaszinības vidējā atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā (konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas: Vērtējums = (CE latviešu valodā x 0.2 + CE angļu valodā x 0.4 + CE matemātikā x 0.4)/10; 
3. Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījuma vērtējumi;
4. Angļu valodas iestājpārbaudījuma (ja tāds nepieciešams) vērtējums;
5. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem). 

Iestājpārbaudījumi:

Zīmēšanas iestājpārbaudījums

Angļu valodas iestājpārbaudījums

Programmas saturs

Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi:

 • Arhitektūras projektēšana (AP)
 • Tēlotājmāksla (TM)
 • Būvniecības tehnoloģijas (BT)
 • Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET)
 • Pilsētplānošana (PP)
 • Arhitektūras vēsture un teorija (VT)
 • Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS)
 • Prakse (PR)
 • Bakalaura darbs (BA)

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt vispārējās zināšanas arhitektūrā un ar to saistītajās disciplīnās, iegūt pamatprasmes un iemaņas darbam arhitekta un plānotāja profesijā, kā arī sagatavot absolventus tālākām studijām arhitektūrā vai citās ar vides veidošanas mākslu saistītās nozarēs.

Arhitektūras studijas attīsta studentos spēju analītiski domāt, problēmu risināšanai izmantojot iegūto intelektuālo kapacitāti un zināšanas dažādajās arhitektūras izglītību veidojošajās jomās, kā arī iegūtās pētnieciskās un analītiskās prasmes. Papildus obligātajiem studiju priekšmetiem studentiem ir iespējams izvēlēties mācību kursus no biznesa un radošo studiju programmas piedāvājuma. Arhitektūras projektēšana ir jauno arhitektu studiju centrālais kodols – katra nākamā studiju semestra mācību programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto, un dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes: 

 • arhitektūras kompozīcija un projektēšanas pamati;
 • privātā dzīvojamā telpa un kolektīvais mājoklis;
 • publisko ēku tipoloģijas;
 • ēku pārbūve, transformācija un pielāgošana;
 • urbānā un publiskā telpa, pilsētplānošana un pilsētvides reģenerācija.
   

Studiju priekšmeti*

Studiju priekšmeti (A un B daļa): 

Projektēšanas pamati I – II
Arhitektūras projektēšana I – IV
Vizuālo struktūru teorijas pamati un kompozīcija
Interjera dizains
Arhitektūras teorija un kritika I –  II
Būvfizika un ēku klimata kontrole I – IV
Būvniecības tehnoloģiju pamati
Būvniecības tehnoloģijas un prakse I – III
Civilā aizsardzība
Darba aizsardzības pamati
Ievads būvkonstrukcijās
Ēku būvkonstrukcijas I – III
Matemātika I – II
Tēlotāja ģeometrija I –II
Vides psiholoģija
Tēlotājmāksla I – IV
Studiju prakse I – III
Ainavu arhitektūra
Angļu valoda I – II
Datormediji arhitektūrā
Datorzinības arhitektūras projektēšanā I – II
Ekonomika
Ētika un sociālā atbildība
Ievads arhitektūras kultūrā
Kultūras mantojums
Latvijas arhitektūra
Mākslas, arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture I – III
Pilsētplānošana
Projektu un būvniecības vadība
Socioloģija
Tiesību pamati

Studiju programmas raksturojums par 2016./2017. studiju gadu.

Informatīvais materiāls par programmu

 

ATLAIDES

Atlaides

 


Kontakti

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

 

 

H2O6_eka_web_1.jpg
The studies are held at RISEBA Architecture and Media Centre H2O 6
The studies are held at RISEBA Architecture and Media Centre H2O 6
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png