Biznesa psiholoģija

PIETEIKTIES

Par programmu

RISEBA piedāvā vienīgo Latvijā akadēmisko bakalaura studiju programmu „Biznesa psiholoģija”. Tā apvieno vairākas nozares - vadībzinības, uzņēmējdarbību, ekonomiku un psiholoģiju.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība 
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
KP 120 KP (180 ECTS)
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam
Studiju forma

Pilna laika klātiene (dienas studijas) 3 gadi;

Nepilna laika klātiene (vakara studijas, katru otro nedēļu otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 18:00-21:00 un sestdienās no 9:00 – 17:00)3,5 gadi;

Nepilna laika neklātiene (tālmācības studijas) 3,5 gadi

Valoda Latviešu (dienas, vakara, tālmācība)
Angļu (tālmācībā)  

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  
  Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

anete

Mg.psych., Mg.sc.administr. Anete Hofmane

E-pasts: [email protected]

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Personības izaugsme un komandas veidošana
Starpkultūru komunikācija un psiholoģija
Vadībzinības
Informācijpratība
Mārketings
Vispārīgā psiholoģija
Civilā Aizsardzība
Prezentācijas prasmes 
Biznesa komunikācija angļu valodā I
Biznesa komunikācija angļu valodā II
Biznesa ētika
Sociālā psiholoģija
Ievads biznesa psiholoģijas pētniecībā
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Personālvadība
Organizāciju psiholoģija
Koučings biznesā
*Brīvās izvēles studiju kurss
Kursa darbs biznesa psiholoģijā I

Mikroekonomika
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Patopsiholoģija organizācijā I
Vadības psiholoģija
Ekonomikas uzvedība
Politiskā psiholoģija
Stresa un izdegšanas menedžments
Biznesa komunikācija angļu valodā III
Biznesa komunikācija angļu valodā IV
Makroekonomika
*Brīvās izvēles studiju kurss
Konfliktu vadīšana un mediācija organizācijā
Uzņēmējdarbība 
Patopsiholoģija organizācijā II
Grāmatvedība
Personības izpētes metodes organizācijā
Zinātniski pētnieciskās un datu apstrādes metodes I
Kursa darbs biznesa psiholoģijā II
3.gads  

Finanšu vadīšana
Karjeras attīstības teorijas
Inovāciju menedžments
Vadības grāmatvedība
Starptautiskais bizness
Kreativitāte uzņēmējdarbībā
Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Stratēģiskā vadībzinība
Starptautiskas mārketings
Projektu vadīšanas pamati
*Brīvās izvēles studiju kurss
Biznesa psiholoģija
Zinātniski pētnieciskās un datu apstrādes metodes II
Bakalaura darbs
 

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijās galvenokārt studijas notiek auditorijās, mācībspēka vadībā – gan lekciju, gan praktisko nodarbību veidā, kurās tiek risināti uzdevumi (individuāli, grupā), norit praktiskie treniņi, izskatīti gadījumi, prezentācijas, lomu spēles, radošie darbi, diskusijas, ekskursijas uz uzņēmumiem, vieslekcijas no nozares speciālistiem u.c. interaktīvi darbi. Nepilna laika neklātienē (tālmācībā) studijas notiek patstāvīgi apgūstot studiju kursos ievietots materiālus, pētot video un audiolekcijas, kā arī komunicējot individuālajās vai attālinātajās grupu nodarbībās, lietojot videokonferences rīkus (piemēram, zoom un Cisko, Webex). 

 

Karjeras iespējas
 

Studiju programmas „Biznesa psiholoģija” absolventi ir īpaši pieprasīti personāla vadībā, personāla izglītošanā un attīstībā, mārketinga un pārdošanas pozīcijās. Viņi veido karjeru konsultāciju firmās, finanšu iestādēs, mārketinga pētījumu uzņēmumos, valsts pārvaldē, ar pakalpojumu sniegšanu saistītos uzņēmumus, ražošanas atbalstā un citur. Programmas absolventi var uzņemties daudzveidīgas lomas dažādās nozarēs. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Starptautiskās finanses Uzņēmējdarbības vadība
Vadības psiholoģija un supervīzija Starptautiskais bizness
Projekta vadība Personāla vadība

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png