Biznesa psiholoģija

Biznesa psiholoģija

Pieteikties

Par programmu

RISEBA piedāvā vienīgo Latvijā akadēmisko bakalaura studiju programmu "Biznesa psiholoģija". Tā apvieno vairākas nozares: vadībzinības, uzņēmējdarbību, ekonomiku un psiholoģiju.

 

Iegūstamais grāds

 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadība un administrēšanā

 

KP

 

120 KP (180 ECTS)

 

Akreditācija 

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

Studiju forma

 

Pilna laika klātiene (dienas studijas), 3 gadi

Nepilna laika klātiene (vakara studijas, katru otro nedēļu otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 18:00-21:00 un sestdienās no 9:00 – 17:00), 3,5 gadi

Nepilna laika neklātiene (tālmācības formas studijas), 3,5 gadi

Valoda

 

Latviešu (dienas, vakara, tālmācība)
Angļu (tālmācībā)  

Studiju maksa gadā

 

2920 EUR (pilna laika, latviešu valodā)

2480 EUR (nepilna laika, latviešu valodā)

2340 EUR (tālmācība, nepilna laika, latviešu valodā)

3600 EUR (tālmācība, nepilna laika, angļu valodā)

Studiju ilgums

 

3 gadi (pilna laika)

3,5 gadi (nepilna laika)

 

Programmas direktors

Valērijs Dombrovskis

Mg.psych. Valērijs Dombrovskis

Tālr.: 27003584, e-pasts: [email protected]

Programmas saturs*

1. GADS

2. GADS

Personības izaugsme un komandas veidošana

Starpkultūru komunikācija 

Vadībzinības       

Informācijpratība            

Mārketings         

Vispārīgā psiholoģija      

Prezentācijas prasmes   

Biznesa angļu valoda - Kembridža I

Biznesa angļu valoda - Kembridža II         

Civilā aizsardzība             

Sociālā psiholoģija          

Studiju iemaņu attīstīšana    

Personālvadība 

Personības izaugsme un karjeras attīstība

Organizāciju psiholoģija

Koučings biznesā             

Korporatīvā sociālā atbildība un ētika     

Kursa darbs biznesa psiholoģijā I

Mikroekonomika

Sociālā un lietišķā ekoloģija        

Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums

Stresa un izdegšanas menedžments             

Vadības psiholoģija

Ievads starptautiskajā politikā

Biznesa angļu valoda - Kembridža III

Biznesa angļu valoda - Kembridža IV

Makroekonomika            

Grāmatvedība

Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana

Uzvedības psiholoģija 

Personības izpētes metodes organizācijā

Zinātniski pētnieciskās un datu apstrādes metodes 

Kursa darbs biznesa psiholoģijā 2

3. GADS

 

Finanšu vadīšana

Prakse biznesa inkubatorā

Kiberpsiholoģija un sabiedrība

Inovāciju menedžments

Starptautiskais bizness

Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti

Stratēģiskā vadībzinība

Starptautiskas mārketings

Ievads starptautiskajā politikā

Brīvās izvēles kurss

Brīvās izvēles kurss

Brīvās izvēles kurss

Projektu vadīšanas pamati         

Pozitīvā psiholoģija

Biznesa psiholoģija

Pētījumu metodoloģija

Bakalaura darbs
 

*RISEBA ir tiesīga veikt izmaiņas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijās galvenokārt studijas notiek auditorijās, mācībspēka vadībā – gan lekciju, gan praktisko nodarbību veidā, kurās tiek risināti uzdevumi (individuāli, grupā), norit praktiskie treniņi, izskatīti gadījumi, prezentācijas, lomu spēles, radošie darbi, diskusijas, ekskursijas uz uzņēmumiem, vieslekcijas no nozares speciālistiem u.c. interaktīvi darbi. Nepilna laika neklātienē (tālmācībā) studijas notiek patstāvīgi apgūstot studiju kursos ievietots materiālus, pētot video un audiolekcijas, kā arī komunicējot individuālajās vai attālinātajās grupu nodarbībās, lietojot videokonferences rīkus (piemēram, zoom un Cisko, Webex). 

Karjeras iespējas

Studiju programmas "Biznesa psiholoģija" absolventi ir īpaši pieprasīti personāla vadībā, personāla izglītošanā un attīstībā, mārketinga un pārdošanas pozīcijās. Viņi veido karjeru konsultāciju firmās, finanšu iestādēs, mārketinga pētījumu uzņēmumos, valsts pārvaldē, ar pakalpojumu sniegšanu saistītos uzņēmumus, ražošanas atbalstā un citur. Programmas absolventi var uzņemties daudzveidīgas lomas dažādās nozarēs. 

Bakalaura studiju programmas "Biznesa psiholoģija" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

2020./21.

2021./22

 

Iespēja studēt tālāk

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība

Vadības psiholoģija un supervīzija

Starptautiskais bizness

Projekta vadība

Personāla vadība

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas "Biznesa psiholoģa" pilna vai nepilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!


RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tel. + 371 67500265, [email protected] 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png