Pasniedzēji

Zakriževska-Belogrudova

Studiju programmas zinātniskā vadītājaMaija Zakrizevska web

Pasniedz priekšmetus:

Ievads biznesa psiholoģijas pētniecībā
Personības izaugsme un komandas veidošana
Sociālā psiholoģija
Biznesa psiholoģija
Mediācija un konfliktu vadīšana organizācijā
Stresa un izdegšanas menedžments

Izglītība:
Dr.psych., Mg.sc.sal.
Daugavpils Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Universitāte

Maija Zakriževska ir RISEBA asociētā profesore. Ieguvusi doktora grādu Sociālajā psiholoģijā par zinātniskā darba tēmu „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ideālo politiķa tēlu”.  Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti iegūta supervīzora izglītība. Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijā Kreativitātes Zinātniskajā institūtā ir bijusi ievēlēta kā pētniece. Ir piedalījusies un uzstājusies daudzās starptautiskās konferencēs. Ir publicējusi daudzus zinātniskus un populārzinātniskus rakstus biznesa psiholoģijā, sociālajā psiholoģijā, kreativitātes psiholoģijā un mākslas terapijā. Ir organizējusi daudzas starptautiskas konferences.
Pētnieciskās intereses saistītas ar biznesa psiholoģiju un kreativitāti ikdienā, biznesā un izglītībā.

E-pasts: [email protected]
Mob. tālr. + 371 29438435

SOLVEIGA BLUMBERGA

Pasniedz priekšmetus:Solveiga blumberga BW
Organizāciju psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Vadības psiholoģija
Biznesa psiholoģija
Patērētāju uzvedība
Līderība un organizācijas uzvedība
Korporatīvā sociālā atbildība

Izglītība:
Latvijas Universitāte / Daugavpils Universitāte - Dr.psych. -
Latvijas Universitāte Mg. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – psihologa kvalifikācija

Solveiga Blumberga ir RISEBA docente. Ilgstoši strādājusi par lektori Rīgas Stradiņa universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, RTU un SPPA. Savas zināšanas un prasmes pilnveidojusi grupu psihoterapijā Lietuvā, kur ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu.
Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē,  lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē.
Pētnieciskās intereses: personālvadība, līderība un autoritāte, korporatīvā sociālā atbildība, biznesa psiholoģija.

E-pasts: [email protected]
Mob. tālr. +371 26461229

IVETA CĪRULE

Pasniedz priekšmetus:Iveta cirule
Uzņēmējdarbība

Izglītība:
RISEBA - doktorante
Latvijas Universitāte –Mg. sc.pol.

Ivetai Cīrule ir RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāja. Ivetai ir plaša darba un izglītības pieredze valsts pārvaldes, biznesa vides un starptautisko projektu vadīšanas jomā:
•    Radošo industriju eksperte un lektore; radošo apmācību, prāta vētru un semināru moderatore (līdzdalība dažādu valsts atbalsta iniciatīvu un instrumentu izstrādē un ieviešanā kultūras un radošo industriju jomā);
•    Uzņēmēja, uzņēmējdarbības konsultante un lektore (praktiskā pieredze darbā ar Latvijas uzņēmēju konsultēšanu, mentoringu un eksporta tirgu meklēšanu eko un veselīgu produktu nišā; kopš 2006.gada SIA „BIORGANIK” dibinātāja un valdes locekle; lektore jauno uzņēmēju un jauniešu apmācībās sadarbība ar Latvijas augstskolām un biznesa inkubatoriem, pašvaldībām un plānošanas reģioniem);
•    Projektu vadītāja un starptautiskās sadarbības konsultante (pieredze starptautisku projektu vadīšanā veselības veicināšanas jomā un cilvēkresursu apmācību jomā, kā arī jauno uzņēmēju un jauniešu apmācību un pieredzes apmaiņas projektos).

E-pasts: [email protected]

TAMĀRA ČAIKOVSKA 

Pasniedz priekšmetus:
Patopsiholoģija organizācijā

Izglītība:
Daugavpils Universitāte – Mg.psych.
Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts
Rīgas 3.medicīnas skola

Tamāra Čaikovska ir ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā. Ilgstoši uzkrājusi pieredzi medicīnas iestādēs (Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca, Rīgas pilsētas 1.dzemdību nams). No 1999.gada psihologs - psihofiziologs Iekšlietu ministrijas poliklīnikā, Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisijā.
Pasniegusi Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas institūtā sekojošus kursus: „Klīniskā psiholoģija”, „Psihosomatiska” un „Psihofizioloģija”.

Ir pieredze darbā Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas struktūrās kā praktizējošam psihologam.

Darbojas Baltijas praktisko psihologu asociācijā.
Pētnieciskās intereses saistītas ar cilvēka psiholoģisko dabu.

E-pasts: [email protected]
Mob. tālr. +371 26596040

MARINA DANGO

Pasniedz priekšmetus:Marina Dango RISEBA
Vispārīgā psiholoģija

Izglītība:
Latvijas Universitāte - Maģistra grāds filoloģijā un sociālajās zinātnēs.

Marina Dango ieguvusi maģistra grādu filoloģijā un sociālajās zinātnēs Latvijas Universitātē ar specializāciju organizāciju psihologs. Ir ieguvusi trenera sertifikātu karjeras plānošanā un attīstībā ASCA (American School Counselor Association) un asistenta kvalifikāciju psihodrāmā Moreno institūtā.

Ir vairāk kā 15 gadu pieredze karjeras konsultēšanā – strādājusi ar darba meklētājiem, studentiem un skolēniem PKIC (Profesionālās karjeras izvēles centrā) un NVA kā karjeras konsultante un psiholoģe.

Personāla vadības jomā strādā kopš 2001.gada, kad kļuva par SIA „Lattelecom” personāla konsultanti. Lielākie projekti – klientu apkalpošanas apmācības projekts, dažādi personāla atlases un novērtēšanas projekti Kontaktu centrā 1188. Ir vadījusi prasmju treniņus un psiholoģiskā atbalsta nodarbības stresa vadībā, klientu apkalpošanā, problēmsituāciju risināšanā un karjeras plānošanā. Vadījusi individuālas konsultācijas vadītājiem un darbiniekiem.

Ir pasniedzējas pieredze SPPA, RHI, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, kur vadīja lekciju kursu „Karjeras izvēles psiholoģiskie aspekti”. Ir lasījusi lekciju kursus „Saskarsmes psiholoģijā” un „Sociālajā psiholoģija” Kosmetoloģijas un Alberta koledžās. Pašreiz lasa lekciju kursu „Vispārīgajā psiholoģijā” augstskolā RISEBA.

Ir strādājusi SIA „O.D.A.” kā konsultante. Darbības virzieni: darbinieku atbalsta programmas – „KoManDarīt?”, kas ietver sevī gan individuālas konsultācijas darbiniekiem, gan nodarbības grupās, semināru un treniņu vadīšanu par tēmām - karjeras plānošana un pārveide, darba meklēšana, lēmumu pieņemšana, klientu apkalpošana, „grūtu” sarunu vadīšana, attiecības darbā, konflikti, to risināšana, dzīves un darba līdzsvars, stresa vadība. Piedalījusies dažādos personālvadības projektos – kompetenču izstrāde, apmācību vajadzību novērtēšana, novērtēšanas sistēmas ieviešana un apmācības zvanu centrā.

Ir vairāk kā 10 gadu pieredze semināru vadīšanā pedagogiem un skolu vadītājiem par tēmām: saskarsme un emocijas, konflikti to risināšana, pozitīvā domāšana, līdera spēju attīstīšana, profesionālā izdegšana un stress.

IEVA BRENCE

RISEBA Ekonomikas un finanšu departamenta vadītājaIeva Brence

Pasniedz priekšmetus:
Mārketings
Starptautiskais mārketings
Mārketinga pētījumi

Izglītība:
Dr. sc. administr.
Latvijas Universitāte

Ieva Brence  ir RISEBA asociētā profesore. Ieguvusi maģistra un bakalaura grādu Latvijas Universitātē, apmeklējusi daudz dažādu kursu: Vācijā (Kiel University) Čehijā (American Institute on Political and Economic Systems), Ungārijā (Central European University),Portugālē (ISLA - Bragança), u.c.

Pētnieciskās intereses galvenokārt saistītas ar starptautisko mārketingu un darba tirgus tendencēm.
Ievai Brencei ir vairāk kā 10 gadu pasniegšanas darba pieredze. Viņa bijusi vieslektore Mitrovica Winter University, Kosovska Mitrovica (2013), Usak University, Turcijā (2013) un daudzās citās. Ievai Brencei ir darba pieredze dažādās augstākās izglītības institūcijās: Latvijas Zinātņu akadēmijā (vairāk kā 8 gadus, koordinējot vairāk nekā 10 pētniecības projektu), Augstākās izglītības padomē un Finanšu ministrijā.

Tālr. nr.. :+371 67500261
Mob.tālr : +371 26363506
E-pasts: [email protected]

NADEŽDA RIKA

Pasniedz priekšmetus:riseba portraits - 23 copy
Prezentācijas prasmes
Stratēģiskā vadībzinība

Izglītība:
RISEBA doktorante
RISEBA– Mg.oec.

Nadežda Rika ir ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā augstskolā RISEBA un pašlaik studē doktorantūras programmā „Biznesa vadība”. Promocijas darbs ir veltīts augstākās izglītības iestāžu stratēģiskās vadības un konkurētspējas jautājumiem.
Ir iegūta 13 gadu pieredze studiju programmu administrēšanā un vadībā, 9 gadus strādājot par programmu administratori un 5 gadus par programmu direktori. Ir pieredze arī korporatīvo apmācību organizēšanā un koordinēšanā.
Pētnieciskās intereses: augstākās izglītības iestāžu vadība, stratēģiskā vadībzinība.

Tālr.: 67807958
Mob.: 26860771
E-pasts: [email protected]

ALEKSANDRS FEDOTOVS

Pasniedz priekšmetus:Aleksandrs Fedotovs
Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskais bizness

Izglītība:
Dr. oec.
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts
PSRS Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts, Maskava

Aleksandrs Fedotovs ir RISEBA profesors. Ieguvis inženiera ekonomista kvalifikāciju Rīgas Tehniskajā universitātē, doktora grādu ekonomikā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā un habilitētā ekonomikas doktora grādu PSRS Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā, profesora zinātnisko nosaukumu Maskavā. Stažējies Norvēģijas Tirdzniecības augstskolā Bergenā. Ilgstoši strādājis par profesoru un asociēto profesoru dažādās Latvijas universitātēs, RISEBA strādā no 1995. gada.

E-pasts: [email protected]
Tālr.: +371 67500261

GUNDEGA LAPIŅA                                  

RISEBA Biznesa departamenta vadītājaGundega Lapina RISEBA

Pasniedz priekšmetus:
Inovāciju menedžments

Izglītība:
Latvijas Universitāte - Dr.paed.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola - Mg.paed.
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte - fiziķe, padagoģe

Gundega Lapiņa ir RISEBA asociētā profesore.
Kopš  2012.gada decembra Gundega Lapiņa ir RISEBA Biznesa departamenta vadītāja.  
Laikā no 2000. līdz 2012.gadam strādājusi Latvijas Tehnoloģiskajā centrā par starptautisku projektu vadītāju, nodarbojoties gan ar projektu pieteikumu gatavošanu, gan izpildi. Divpadsmit gadus darbojusies Eiropas Biznesa atbalstā tīklā, popularizējot inovāciju Latvijas uzņēmējdarbības vidē, kā arī  veicinot Latvijas uzņēmēju un zinātnieku sadarbību starptautiskā mērogā. Darbojoties starptautiskos   projektos, tikusies ar uzņēmējiem, zinātniekiem un administratīvajiem darbiniekiem, veikusi pētījumus par inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Latvijā. EK Mūžizglītības programmā G.Lapiņa koordinējusi Leonardo da Vinči projektu un izstrādājusi tālmācības kursus.

Tālr.: 67893989
Mob.tālr. 25619453
E-pasts: [email protected]

RAINA VĪRA

Pasniedz priekšmetus:Raina Vira

Biznesa ētika
Vadībzinības
Personālvadība
Pieaugušo mācību metodes
Līderība un organizāciju uzvedība

Izglītība:
Dr.paed.
Latvijas Universitāte
Rīgas Politehniskais institūts

Raina Vīra ir RISEBA Satversmes Sapulces priekšsēdētāja. Ir iegūta darba pieredze dažādās Latvijas augstskolās. Starptautisko nedēļu ietvaros celta kvalifikācija Fachhochschule Mainz University of Applied Sciences, Tomas Bata University, Zlin, CR, Salfordas universitātē. Pētnieciskās intereses saistītas ar personālvadības problēmām Latvijā. Ir vairāku publikāciju autore, kuras ir pieejamas arī EBSCO datu bāzē.
Latvijas Izglītības fonda valdes locekle, bijusi eksperte vairākos ESF projektos.
Paralēli akadēmiskajam darbam tiek vadīti semināri un konsultēti Latvijas biznesa un valsts pārvaldes vadītāji par aktuāliem organizāciju vadīšanas jautājumiem.

E-pasts: [email protected]

RASA PĒCE

Pasniedz priekšmetus:
Grāmatvedība
Vadības grāmatvedība
Finanšu vadīšana

Izglītība:
Mg.oec.

Rasa Pēce ir RISEBA lektore.

E-pasts: [email protected]

JURIJS MAŠOŠINS

Pasniedz priekšmetus:jurijs masosins

Komerctiesības
Darba tiesības un darba aizsardzība

Izglītība:
Orlas Augstākā sakaru kara skola
Adjunktūra Policijas akadēmijā (Kijeva)
Latvijas Universitāte
Psiholoģijas un menedžmenta augstskola

Jurijs Mašošins ir strādājis Iekšlietu ministrijā, ir pensionēts policijas pulkvedis. Asociētais profesors Latvijas Policijas akadēmijā, senators, reklāmas un doktora disertāciju padomes loceklis.
Zinātniski pētnieciskās intereses: tiesības, didaktika, psiholoģija.
Piedalījies vairāk nekā 100 dažādās konferencēs un semināros, 90 zinātnisko publikāciju un mācību līdzekļu autors.

Aizraušanās: glezniecība, volejbols, manuālā terapija.

SANDRA PALLO

Pasniedz priekšmetus:S Pallo portrets
Personības izpēte organizācijā

Izglītība:
Mg.Paed.

Personāla attīstības, vadīšanas un vērtēšanas eksperte. Strādājusi Lattelekom personāla novērtēšanas un attīstības centrā. Ieguvusi sertifikātu par tiesībām vadīt komandas treniņus pēc Furmana (Somija) metodes- reteaming. Biznesa treniņu vadītāja ar lielu pieredzi. Krāsu sistēmas AURA-SOMA 1.un 2. līmeņa praktiķa sertifikāts (Anglija).

ALLA PLAUDE

Pasniedz priekšmetus:
Patopsiholoģija organizācijā

Izglītība:
Latvijas Universitāte – Dr.psych.

Alla Plaude ir RPIVA docente, viesdocente RISEBA, Latvijas Policijas akadēmijā un Beauty School. Ir aizstāvējusi disertāciju par tēmu „Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi, analītiskais, emocionālais intelekts un stresa pārvarēšanas stratēģijas bezdarbnieku un strādājošo grupām”. Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē, ir beigusi Viļņas Universitātes psihiatrijas klīnikas psihoterapijas apmācību psihodinamiskajā psihoterapijā, ir sertificēta LPB biedre.

Pētnieciskās intereses: līderība un personības tipi, psiholoģiskās aizsardzības mehānismi, patopsiholoģija un kreativitāte.

LIGITA ĀZENA

Pasniedz priekšmetus:
Mārketings

Izglītība:
Latvijas Universitāte - doktorante
Mg.Sc. Soc. - Latvijas Universitāte

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja
Ekonomikas un kultūras augstskolas Vadības zinību nozares, uzņēmējdarbības vadības apakšnozares docente
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Mārketinga un menedžmenta katedra, docente.

DAINA ROMANOVSKA

Pasniedz priekšmetus:Daina Romanovska RISEBA
Personības izpētes metodes organizācijā

Mg. Psych.,
sociālpsiholoģisko un videotreniņu vadītāja saskarsmes psiholoģijā. 
Praktiskās psiholoģijas institūta IMATON sertifikāti programmām “Personāla novērtēšana un atestācija” un “Personāla slēptās motivācijas un lojalitātes noteikšana. 
AURA-SOMA krāsu sistēmas 1., 2. un 3. līmenis, praktiķa – konsultanta sertifikāts (Anglija).

 

 

Vitauts Virbickis

EDMUNDS IMBOVICS

Pasniedz priekšmetus:
Koučings biznesā

Izglītība:
RISEBA
RTU

IEVA ADAMSA

Lejina portrets bw

Pasniedz priekšmetus:

Suģestējoša komunikācija

Izglītība:
Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas muzikoloģijas nodaļa - Mākslas bakalaurs.

Ieva Lejiņa vēl kā studente sākusi regulāri publicēties vadošajos Latvijas kultūras izdevumos: “Literatūra. Māksla. Mēs” un “Izglītība un kultūra” – pirmajā no tiem nopublicēts arī Lejiņas diplomdarbs par mūzikas psihofizioloģisko iedarbību “Mūzika un transs”. Vairāk kā 15 gadus nostrādājusi kā žurnāliste, vairāk kā 20 gadus – sabiedrisko attiecību vadītāja dažādos uzņēmumos, kā arī Latvijas Nacionālajā Operā un pirmajos piecos Bauskas Senās mūzikas festivālos. Kopš 1999.gada uzsākusi darbību radio ar pseidonīmu Ieva Adamss, tostarp Radio PIK, Radio Jūrmala, piecus gadus vadījusi autorprogrammu “Radiogeiša” radio SWH un SWH+. Veidojusi saturu un vadījusi TV raidījumus: “Operas ziņas” (LTV1), “Defilē” (TV5), “TOP10” (TV3), «Нескучно - с Евой Адамс» (OE TV), kā arī vadījusi šovus “Calendar Live” un “TV zvaigzne”.

Jāzepa Mediņa mūzikas koledžā iegūtais muzikoloģes un mūzikas vēstures pasniedzējas diploms ļāvis uzsākt arī pasniedzējas karjeru 1996. gadā Rīgas Puškina licejā, lielā profesionālā pieredze – kļūt par vieslektori reklāmas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomās Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā, SIA Artek Holding un RISEBA, bet personiskais estētiskais pasaules redzējums – lasīt modes un stila lekcijas apvienībā hobijukursi.lv.

E-pasts: [email protected]

JŪLIJA ŽAKEMO

Pasniedz priekšmetus:
Biznesa ētika
Konfliktu vadīšana un mediācija organizācijā
Starpkultūru komunikācija un psiholoģija

Izglītība:
Mg.psych.
Mg.oec.

RISEBA lektore

E-pasts: [email protected]

MARIJA VĀCIETE

Pasniedz priekšmetu:
Zinātniski pētnieciskās metodes

Izglītība:
Jaroslavļas Valsts pedagoģijas universitāte –Dr.psych.
Daugavpils Universitāte – Mg. Psych.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – B. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija

Marija Vāciete strādā par viesdocentu RISEBA, strādāja par lektori Rīgas Stradiņu Universitātē, RPIVA. Latvijas Testu komisijas locekle.
Žurnāla “Psiholoģija Mums” galvenā redaktore un žurnāla “Psiholoģija Ģimenei un Skolai” redaktore.
Pētnieciskās intereses: pētījumu metodiku izstrāde un adaptācija, personības attīstības faktoru izpēte, sekmīgas uzņēmējdarbības psiholoģisko rādītāju izpēte.

E-pasts: [email protected]
Mob. tālr. +371 29552074

EGMONTS TREIGUTS

Pasniedz priekšmetu:Egmonts Treiguts RISEBA
Informācijpratība

Izglītība:
Latvijas Universitātē Fizikas un Matemātikas fakultāte, radiofizika
Ieguvis maģistra grādu fizikā

Egmonts Treiguts ir ieguvis maģistra grādu fizikā. Pasniedz kopš 1989. gada. Ir 11 gadu pasniegšanas pieredze Latvijas Universitātē Fizikas un Matemātikas fakultātē. 9 gadu pasniegšanas pieredze Biznesa augstskolā "Turība". Kopš 2000. gada pasniedz augstskolā RISEBA.
Pētnieciskās intereses: saistītas ar mikroprocesoru sistēmām, elektroniskām datu savākšanas un apstrādes sistēmām, interneta tehnoloģijām.
Zinātniskās intereses: saistītas ar datu iegūšanas algoritmiem, klasifikācijas metodēm.

E-pasts: [email protected]

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png