Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana

PIETEIKTIES

Par programmu

Studiju programma “Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana” ir izveidota, ņemot par pamatu RISEBA tradīcijas un labākos mācībspēkus. Studiju programma ir veidota sadarbībā ar nozares profesionāļiem (Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls “LatBAN”, jaunuzņēmumu kopienas platforma “Labs of Latvia”, ALTUM u.c.), akcentējot jaunākās tendences ekonomikā, uzņēmējdarbībā un darba tirgū. Studiju programma veidota arī saskaņā ar starptautisko institūtu ICAEW, kas dod iespēju iegūt starptautisku ACA sertifikātu (konsultants uzņēmuma stratēģiskās attīstības jautājumos).

Studiju virziens Ekonomika
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
KP/ECTS 120/180
Akreditēta līdz 
Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam
Studiju forma Pilna laika dienas nodaļa vai Nepilna laika vakara nodaļa
Valoda Latviešu

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  
  Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

zr

Mg.sc.administr. Zane Raščevska
+37120200958
[email protected]

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Vadībzinības
Mārketings
Uzņēmējdarbība
Jaunuzņēmumu darbība un atbalsta instrumenti
Biznesa modeļi jaunu uzņēmumu darbības attīstībai
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Informācijpratība
Studiju iemaņu attīstība
Personības attīstība un grupu saliedētība
Prezentācijas prasmes
Augstākā matemātika
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Biznesa angļu valoda - Kembridža I
Biznesa angļu valoda - Kembridža II
Biznesa ētika
Sociālā psiholoģija
Civilā aizsardzība
Personālvadība
Finanšu un nodokļu sistēma
Grāmatvedība
Kursa darbs 1

Projektu vadīšanas pamati
Mikroekonomika
Makroekonomika
Tiesību pamati uzņēmējdarbībā
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā - matemātiskā statistika
Ētika un sociālā atbildība 
Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – III
Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – IV
Finanšu grāmatvedība un datorizētu finanšu pārskatu sagatavošana
Uzņēmuma finanses 
Mārketinga pētījumi  
IT un mārketings digitālā vidē 
Operāciju vadība
Loģistikas pamati 
Stratēģiskā vadībzinība 
Publiskā runa un prezentēšanas prasmes
Personības attīstība un grupu saliedētība
Kursa darbs mārketinga pētījumos
Brīvās izvēles kurss 1
Brīvās izvēles kurss 2
3.gads Brīvās izvēles kursi: 

Banku loma uzņēmējdarbībā
Komerctiesības
Finanšu pārvaldība          
Vadības grāmatvedība
Lietišķā biznesa spēle INTOPIA
Risku pārvaldība 
Finanšu tirgi un investīcijas
Starptautiskais mārketings un mērogošana
Inovāciju pārvaldība
Personības attīstība – līderība un kritiskā domāšana
Pētījumu metodoloģija
Brīvās izvēles kurss 3
Kursa darbs finanšu analīzē
Bakalaura darbs

Krievu valoda     
Reklāmas psiholoģija      
Starptautiskā ekonomika              
Patērētāju uzvedība       
Starpkultūru psiholoģija un saskarsme
Apdrošināšana
Finanšu analītika
Kontrolings
Blokķēžu tehnoloģijas
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%. Lai uzzinātu sīkāku studiju kursu sadalījumu pa kvalifikācijām, lūdzu sazināties ar programmas direktoru.

 

Studiju metodes

Programmas prasmes un kompetences izstrādātas sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, kuri akcentē nepieciešamību sagatavot speciālistus, kuri pārzina - finansējuma piesaistes un finansējuma pārvaldības jautājumus,  starptautisko tirgu analīzi un mērogošanu,  pārzina komandas darba un starpkultūru komunikācijas pamatprincipus un psiholoģiskos nosacījumus.
Zināšanu apguve, prasmju un kompetenču stiprināšana  studiju programmā ietver teorijas, instrumentus, praktiskus piemērus, lekcijas, grupu uzdevumus, interaktīvās diskusijas un nozari pārstāvošu vieslektoru lekcijas.
Lielākā daļa programmas mācībspēku ir nodarbināti nozares institūcijās, tādējādi sekmējot jaunāko praktisko atziņu ieviešanu studiju procesā, kā arī pieņemot praksē un darbā programmas studentus un nākamos absolventus.
 

Karjeras iespējas

Pēc studiju absolvēšanas var strādāt gan privātās, gan valsts pārvaldes institūcijās, kā arī nevalstiskās organizācijās. Galvenais absolventu profils – prast piesaistīt finansējumu, kā arī analizēt finanšu plūsmas. Absolventi var dibināt arī savus uzņēmumus.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējas studēt tālāk

Starptautiskās finanses Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa stratēģiskā vadība Starptautiskais bizness

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png