Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses

Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses

Pieteikties

Par programmu

Studiju programma "Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses" ir izveidota, ņemot par pamatu RISEBA tradīcijas un labākos mācībspēkus. Studiju programma ir veidota sadarbībā ar nozares profesionāļiem (Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls "LatBAN", jaunuzņēmumu kopienas platforma "Labs of Latvia", "ALTUM" u.c.), kā arī uzņēmumu PRINTFUL (Latvijas pirmā vienradža personāla iesaisti), akcentējot jaunākās tendences ekonomikā, uzņēmējdarbībā un darba tirgū. Studiju programma veidota arī saskaņā ar starptautisko institūtu ICAEW, kas dod iespēju iegūt starptautisku ACA sertifikātu (konsultants uzņēmuma stratēģiskās attīstības jautājumos).  Programmas laikā tiks izveidots savs jaunuzņēmums.

 

Iegūstamais grāds

 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

 

KP / ECTS

 

120 KP / 180 ECTS

 

Akreditācija 

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

Studiju forma

 

Pilna laika dienas nodaļa vai nepilna laika vakara nodaļa

 

Valoda

 

Latviešu

 

Studiju maksa gadā

 

2920 EUR (pilna laika)

2480 EUR (nepilna laika)

 

Studiju ilgums

 

3 gadi (pilna laika)

3,5 gadi (nepilna laika)

 

Programmas direktors

Ričards Švītiņš

Ričards Švītiņš
+371 26186984, [email protected]

Programmas saturs*

1. GADS 2. GADS
Vadībzinības
Mārketings
Uzņēmējdarbība
Jaunuzņēmumu darbība un atbalsta instrumenti
Biznesa modeļi jaunu uzņēmumu darbības attīstībai
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Informācijpratība
Studiju iemaņu attīstība
Personības attīstība un grupu saliedētība
Prezentācijas prasmes
Augstākā matemātika
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Biznesa angļu valoda - Kembridža I
Biznesa angļu valoda - Kembridža II
Biznesa ētika
Sociālā psiholoģija
Civilā aizsardzība
Personālvadība
Finanšu un nodokļu sistēma
Grāmatvedība
Kursa darbs 1

Projektu vadīšanas pamati
Mikroekonomika
Makroekonomika
Tiesību pamati uzņēmējdarbībā
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā - matemātiskā statistika
Ētika un sociālā atbildība 
Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – III
Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – IV
Finanšu grāmatvedība un datorizētu finanšu pārskatu sagatavošana
Uzņēmuma finanses 
Mārketinga pētījumi  
IT un mārketings digitālā vidē 
Operāciju vadība
Loģistikas pamati 
Stratēģiskā vadībzinība 
Publiskā runa un prezentēšanas prasmes
Personības attīstība un grupu saliedētība
Kursa darbs mārketinga pētījumos
Brīvās izvēles kurss 1
Brīvās izvēles kurss 2

3. GADS BRĪVĀS IZVĒLES KURSI
Banku loma uzņēmējdarbībā
Komerctiesības
Finanšu pārvaldība          
Vadības grāmatvedība
Lietišķā biznesa spēle INTOPIA
Risku pārvaldība 
Finanšu tirgi un investīcijas
Starptautiskais mārketings un mērogošana
Inovāciju pārvaldība
Personības attīstība – līderība un kritiskā domāšana
Pētījumu metodoloģija
Brīvās izvēles kurss 3
Kursa darbs finanšu analīzē
Bakalaura darbs
Krievu valoda     
Reklāmas psiholoģija      
Starptautiskā ekonomika              
Patērētāju uzvedība       
Starpkultūru psiholoģija un saskarsme
Apdrošināšana
Finanšu analītika
Kontrolings
Blokķēžu tehnoloģijas

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%. Lai uzzinātu sīkāku studiju kursu sadalījumu pa kvalifikācijām, lūdzam sazināties ar programmas direktori.

Studiju metodes

Programmas prasmes un kompetences izstrādātas sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, kuri akcentē nepieciešamību sagatavot speciālistus, kuri pārzina – finansējuma piesaistes un finansējuma pārvaldības jautājumus,  starptautisko tirgu analīzi un mērogošanu,  pārzina komandas darba un starpkultūru komunikācijas pamatprincipus un psiholoģiskos nosacījumus.
Zināšanu apguve, prasmju un kompetenču stiprināšana  studiju programmā ietver teorijas, instrumentus, praktiskus piemērus, lekcijas, grupu uzdevumus, interaktīvās diskusijas un nozari pārstāvošu vieslektoru lekcijas.
Lielākā daļa programmas mācībspēku ir nodarbināti nozares institūcijās, tādējādi sekmējot jaunāko praktisko atziņu ieviešanu studiju procesā, kā arī pieņemot praksē un darbā programmas studentus un nākamos absolventus.

Karjeras iespējas

Pēc studiju absolvēšanas var strādāt gan privātās, gan valsts pārvaldes institūcijās, kā arī nevalstiskās organizācijās. Galvenais absolventu profils – prast piesaistīt finansējumu, kā arī analizēt finanšu plūsmas. Absolventi var dibināt arī savus uzņēmumus. 

Pašnovērtējuma ziņojumi

2018./19. LV

2018./19. EN

2019./20. LV

2019./20. EN

2020./21. LV

2021./22. LV

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam 

Iespēja studēt tālāk

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība

Biznesa stratēģiskā vadība

Starptautiskais bizness

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tel. + 371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png