Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments

PIETEIKTIES

Par programmu

Latvijā vienīgā profesionālā bakalaura studiju programma reklāmas jomā, kā arī vienīgā programma, kur ir apvienota reklāma, sabiedriskās attiecības un pasākumu producēšana. Tas programmas beidzējiem dod lielas priekšrocības darba tirgū, jo, apgūstot padziļinātas zināšanas izvēlētajā studiju jomā (reklāmā vai sabiedriskajās attiecībās, vai pasākumu producēšanā), viņi iegūst nozīmīgu ieskatu pārējās divās jomās.

 

Studiju virziens Informācijas un komunikācijas zinātnes  
Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā
KP 160 KP (240 ECTS)
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam
Studiju forma

Pilna laika klātiene (dienas) 4 gadi
Nepilna laika klātiene (vakara) 4,5 gadi

Valoda Latviešu 
no 2021./2022. studiju gada latviešu vai angļu (dienas nodaļa)
Kvalifikācijas Reklāmas vadītājs
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Pasākumu producents
*Kvalifikācijas izvēle pēc otrā studiju gada.
 

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.

Studiju maksa  
  Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

Glorija_Sarkane - Copy_0.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg.sc.soc., Mg. oec., Mg.chem.Glorija Sarkane
Tālr:+371 67626600
e-pasta adrese: [email protected]

 

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Biznesa komunikācija
Ievads reklāmā
Ievads sabiedriskajās attiecībās
Ievads masu komunikācijas teorijās
Datorgrafikas pamati
Ievads zinātniskajā pētniecībā
Neverbālā komunikācija
Filozofija
Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes komunikācijas aspektā
Žurnālistikas pamati
Informācijas fiksēšanas un interpretācijas praktikums
Pārliecinošās komunikācijas pamati
Sociālā psiholoģija
Postindustriālās sabiedrības attīstība
Jaunrades process
Lietišķā etiķete un protokols

Prakse

Mārketinga komunikācija
Komunikācijas ētika
Politika un komunikācija
Prezentācijas prasmes
Reklāmas veidi
Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas
Komercdarbība
Socioloģija
Grāmatvedība
Komercdarbības tiesiskie aspekti
Publiskā viedokļa teorijas
Reputācijas vadība
Zīmolvedība
Netradicionālas reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas
Saskarsmes psiholoģija grupā
Projektu vadība

Prakse

3.gads 4.gads

STUDIJU KURSI KVALIFIKĀCIJĀM/SPECIALIZĀCIJAI:

Komunikācija tiešsaistē
Mediju attiecību veidošana
Masu komunikācijas procesu tiesiskie aspekti
Vizuālās komunikācijas pamati
Vadībzinības
Integrētā mārketinga komunikācija
Organizāciju psiholoģija
Valsts pārvalde
Patērētāju uzvedība
Kompozīcijas pamati
Reklāmas/sabiedrisko attiecību vēsture
Krāsu mācība
Ievads reklāmas dizainā
Tekstveide reklāmā/sabiedriskajās attiecībās
Mediju plānošana
Ievads semiotikā
Sabiedrisko attiecību taktika un stratēģija
Sabiedrisko attiecību praktikums
Aktiermeistarība
Publiskās uzstāšanās tehnika
Pasākumu jomas tiesiskie aspekti
Latvijas kultūras vēsture
Pasākuma vadīšana
Pasākuma vizuālā noformēšana
Pasākumu mārketings
Prakse

STUDIJU KURSI KVALIFIKĀCIJĀM/SPECIALIZĀCIJAI:

Starptautiskās sabiedriskās attiecības
Krīzes komunikācijas menedžments
Mediju semiotika
Pakalpojumu mārketings
Mārketinga komunikācija interneta vidē
Datorgrafikas izmantošana reklāmā
Reklāmas/sabiedrisko attiecību kampaņu
plānošana un vadīšana
Reklāmas idejas izstrāde
Skatuves menedžments
Pasākuma producēšana
Pasākuma scenārijs
Pasākuma režija

Prakse
Bakalaura darbs

Papildus brīvās izvēles kursi:

Sabiedriskās attiecības politikā
Radošās iztēles attīstība
Otrā svešvaloda (spāņu, franču, krievu)
Datorgrafikas programmas
TV žurnālistika
Starpkultūru komunikācija
Pieredzes mārketings
Satura mārketings
Karjeras attīstības teorijas
Korporatīvā kultūra un komunikācija

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studiju programmas apguve tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, praksēs, konsultācijās ar pētniecisko darbu zinātniskajiem vadītājiem. Līdztekus tradicionālajām darba formām tiek praktizētas arī interaktīvas studiju metodes: projekti studiju kursa ietvaros, darbs grupās, treniņi (piemēram, mediju treniņi), lomu spēles, pašanalīze un situāciju analīze, radošie darbi, diskusiju metodes, nodarbību videoierakstu analīze u.c. Ar reālo darba vidi un darba tirgus prasībām studējošie tiek iepazīstināti studiju laikā organizētās ekskursijās uz aģentūrām, medijiem un citām organizācijām.

 

Karjeras iespējas

Programma radīta tiem, kuri vēlas strādāt reklāmas, sabiedrisko attiecību, mārketinga vai pasākumu vadīšanas jomā. Programmas absolventi var strādāt sabiedrisko attiecību, komunikācijas, mārketinga, pasākumu un reklāmas aģentūrās, kā arī uzņēmumos, iestādēs, nevalstiskās organizācijās.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Sabiedrisko attiecību vadība Uzņēmējdarbības vadība
Jaunie mediji un audiovizuālā māksla Biznesa stratēģiskā vadība
Projektu vadība  

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png