Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments

SARM

Pieteikties

Par programmu

Latvijā augsti atzīta profesionālā bakalaura studiju programma reklāmas jomā, kā arī programma, kur ir apvienota reklāma un sabiedriskās attiecības. Programmas saturs ir veidots ar Latvijas reklāmas asociācijas un Latvijas sabiedrisko attiecību asociācijas pārstāvjiem. Programmas absolventiem tiek dotas priekšrocības darba tirgū, jo, apgūstot padziļinātas zināšanas izvēlētajā studiju jomā (reklāmā vai sabiedriskajās attiecībās), students iegūst nozīmīgu ieskatu abās šajās jomās.

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais bakalaura grāds reklāmā un Sabiedriskajās attiecībās un Reklāmas vadītāja vai Sabiedrisko attiecību vadītāja kvalifikācijā

 

KP

 

160 KP (240 ECTS)

Akreditācija 

 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2023. gada 25. novembrim

 

Studiju forma

 

Pilna laika klātiene (dienas) – 4 gadi
Nepilna laika klātiene (vakara) – 4,5 gadi

 

Valoda

 

Latviešu vai angļu 

 

Kvalifikācijas (pēc otrā studiju gada)

 

Reklāmas vadītājs
Sabiedrisko attiecību vadītājs

 

Studiju maksa gadā

 

2780 EUR (pilna laika latviešu valodā)

2480 EUR (nepilna laika latviešu valodā)

3460 EUR (pilna laika angļu valodā)

Studiju ilgums

 

4 gadi (pilna laika)

4,5 gadi (nepilna laika)

 

Programmas direktors

Ričards Švītiņš  

Ričards Švītiņš
+371 26186984, [email protected]

 

1. GADS 2. GADS

Biznesa komunikācija
Ievads reklāmā
Ievads sabiedriskajās attiecībās
Ievads masu komunikācijas teorijās
Datorgrafikas pamati
Ievads zinātniskajā pētniecībā
Neverbālā komunikācija
Filozofija
Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes komunikācijas aspektā
Žurnālistikas pamati
Informācijas fiksēšanas un interpretācijas praktikums
Pārliecinošās komunikācijas pamati
Sociālā psiholoģija
Postindustriālās sabiedrības attīstība
Jaunrades process
Lietišķā etiķete un protokols

Prakse

Mārketinga komunikācija
Komunikācijas ētika
Politika un komunikācija
Prezentācijas prasmes
Reklāmas veidi
Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas
Komercdarbība
Socioloģija
Grāmatvedība
Komercdarbības tiesiskie aspekti
Publiskā viedokļa teorijas
Reputācijas vadība
Zīmolvedība
Netradicionālas reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas
Saskarsmes psiholoģija grupā
Projektu vadība

Prakse
3. GADS 4. GADS

Studiju kursi kvalifikācijām/specializācijai: 

Komunikācija tiešsaistē
Mediju attiecību veidošana
Masu komunikācijas procesu tiesiskie aspekti
Vizuālās komunikācijas pamati
Vadībzinības
Integrētā mārketinga komunikācija
Organizāciju psiholoģija
Valsts pārvalde
Patērētāju uzvedība
Kompozīcijas pamati
Reklāmas/sabiedrisko attiecību vēsture
Krāsu mācība
Ievads reklāmas dizainā
Tekstveide reklāmā/sabiedriskajās attiecībās
Mediju plānošana
Ievads semiotikā
Sabiedrisko attiecību taktika un stratēģija
Sabiedrisko attiecību praktikums
Aktiermeistarība
Publiskās uzstāšanās tehnika
Pasākumu jomas tiesiskie aspekti
Latvijas kultūras vēsture
Pasākuma vadīšana
Pasākuma vizuālā noformēšana
Pasākumu mārketings
Prakse

Studiju kursi kvalifikācijām/specializācijai: 

Starptautiskās sabiedriskās attiecības
Krīzes komunikācijas menedžments
Mediju semiotika
Pakalpojumu mārketings
Mārketinga komunikācija interneta vidē
Datorgrafikas izmantošana reklāmā
Reklāmas/sabiedrisko attiecību kampaņu
plānošana un vadīšana
Reklāmas idejas izstrāde
Skatuves menedžments
Pasākuma producēšana
Pasākuma scenārijs
Pasākuma režija

Prakse
Bakalaura darbs

Papildus brīvās izvēles kursi:

Sabiedriskās attiecības politikā
Radošās iztēles attīstība
Otrā svešvaloda (spāņu, franču, krievu)
Datorgrafikas programmas
TV žurnālistika
Starpkultūru komunikācija
Pieredzes mārketings
Satura mārketings
Karjeras attīstības teorijas
Korporatīvā kultūra un komunikācija

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Studiju programmas apguve tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, praksēs, konsultācijās ar pētniecisko darbu zinātniskajiem vadītājiem. Līdztekus tradicionālajām darba formām tiek praktizētas arī interaktīvas studiju metodes: projekti studiju kursa ietvaros, darbs grupās, treniņi (piemēram, mediju treniņi), lomu spēles, pašanalīze un situāciju analīze, radošie darbi, diskusiju metodes, nodarbību videoierakstu analīze u.c. Ar reālo darba vidi un darba tirgus prasībām studējošie tiek iepazīstināti studiju laikā organizētās ekskursijās uz aģentūrām, medijiem un citām organizācijām. 

Starprautiskās iespējas

Viena/divu semestru studijas vai prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros.

Studiju laikā kārtot un iegūt Kembridžas angļu valodas sertifikātu.

3. kursā iespēja studēt Krievijas Tautu draudzības universitātē Maskavā un studiju noslēgumā iegūt 2 diplomus.

Studiju metodes

Programma radīta tiem, kuri vēlas strādāt reklāmas, sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā. Programmas absolventi var strādāt sabiedrisko attiecību, komunikācijas, mārketinga, pasākumu un reklāmas aģentūrās, kā arī uzņēmumos, iestādēs, nevalstiskās organizācijās. 

 

Iespēja studēt tālāk

Uzņēmējdarbības vadība

Pašnovērtējumu ziņojumi

2014./2015. studiju gads

2015./2016. studiju gads

2016./2017. studiju gads

2017./2018. studiju gads

2018./2019. studiju gads

2019./2020. studiju gads

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. + 371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png