Uzņēmējdarbības vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Studiju programmas saturs veidots apvienojot uzņēmējdarbības vadību, vadībzinības, ekonomikas un finanses principus, mārketinga un loģistikas aktualitātes, prasmes un kompetences digitālajā vidē. Atbilstību darba tirgus tendencēm un profesionālās vides prasībām nodrošina sadarbība ar studiju programmas padomi un uzņēmējdarbības profesionāļu piesaistīšana studiju kursu docēšanai. 
Studiju programmas mērķis – Nodrošināt Latvijas un Eiropas augstākās izglītības prasībām atbilstošas profesionālās studijas, sasniedzot  studiju rezultātus uzņēmējdarbības, ekonomikas un vadības  nozarē, attiecīgi sagatavojot speciālistus uzņēmējdarbības vadībā  privātās, valsts un sabiedriskajās organizācijās darbam ar personālu, mārketingā, biznesa vadībā, digitālā vidē un loģistikā. 

Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadība;
kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs vai e-biznesa vadītājs
KP 160 KP, 240 ECTS
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam
Studiju forma Pilna laika klātiene (dienas) 4 gadi, 
nepilna laika klātiene (vakara) 4,5 gadi, 
nepilna laika neklātiene (tālmācība) 4,5 gadi
Valoda Latviešu (dienas, vakara, tālmācība)
Angļu (tālmācībā)  
Specializācijas*

Biznesa vadība

Mārketinga vadība

Biznesa vadība digitālā vidē

Loģistika

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  
  Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

*Trešajā studiju gadā studējošiem ir iespēja izvēlēties specializāciju.

 

Programmas direktors

sk (1)_0.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg.oec. Aleksandrs Skvorcovs
Tel.: +371 25620748
E - pasts: [email protected]

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Vadībzinības
Mikroekonomika
Makroekonomika
Personības izaugsme un komandas veidošana
Studiju iemaņu attīstīšana
Augstākā matemātika
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1-2
Biroja lietišķā programmatūra
Civilā aizsardzība
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbība
Finanšu un nodokļu sistēma
Ievads loģistikā
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Personālvadība
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1

Mārketings
Sociālā psiholoģija
Mārketinga pētījumi
Biznesa komunikācijas angļu valodā 3-4
Matemātiskā statistika
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Prakse biznesa inkubatorā
Biznesa modelēšana
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Finanšu grāmatvedība
Brīvās izvēles kurss 1
Biznesa datu apstrādes tehnoloģijas
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2
Prakse uzņēmējdarbībā (8 nedēļas)
3.gads 4.gads

Banku loma uzņēmējdarbībā
Investīcijas
Vadības grāmatvedība
Lietvedība un lietišķā korespondence
Globālā ilgtspēja un pasaules ekonomika
Projektu vadīšanas pamati
Finanšu pārvaldība
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Brīvās izvēles kurss 2
Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība
Stratēģiskā vadībzinība
Loģistika
Sociālā uzņēmējdarbība
Bizness internetā
Vadības lēmumu izstrāde biznesā
Vadītāja pašpilnveides vadība
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3

Līderība un organizāciju uzvedība
Ētika un sociālā atbildība
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Pētījumu metodoloģija
Inovāciju menedžments
Brīvās izvēles kurss 3
Risku un kvalitātes vadība
Koučings biznesā
Starptautiskais bizness
Lietišķā spēle "INTOPIA™"
Pētniecības prakse (7 nedēļas)
Kvalifikācijas (bakalaura) darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Docētāji atbilstoši studiju kursam, tēmām, materiāltehniskajam nodrošinājumam, izglītojamo sagatavošanas līmenim izvēlas daudzveidīgas  mācību  metodes:  lekcijas, demonstrējumi, praktiskie darbi, prezentācijas, diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs, projektu darbs, gadījumu analīze, situāciju analīze, darbs interneta vidē, praktiskās nodarbības augstskolā, uzņēmumos, mācību ekskursijas un nozari pārstāvošu vieslektoru lekcijas. Studiju  procesā  arvien  vairāk  tiek  izmantotas  jaunākās tehnoloģijas, materiāli  tehniskais  aprīkojums  pilnībā  nodrošina  mācībspēkiem  un  izglītojamajiem  iespēju izmantot IT un interaktīvās studiju metodes. Tā, piemēram, 4. studiju gadā studējošiem tiek piedāvāta lietišķā spēle INTOPIA, kur studējošiem ir iespēja interaktīvā platformā pārvaldīt starptautiska uzņēmuma darbību divu gadu garumā, katru ceturksni (kopumā astoņas reizes) analizējot finanšu rādītājus. 

 

Karjeras iespējas

Darba un karjeras iespējas vairāk nekā 320 Latvijas un starptautiskās organizācijās struktūrvienības vadītāja amatos. Iespējamie amati uzņēmējdarbības vadībā – nodaļas vadītājs, departamenta vadītājs, mazā un vidējā uzņēmuma vadītājs. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Starptautiskās finanses Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa stratēģiskā vadība Starptautiskais bizness

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png