Uzņēmējdarbības vadība

UV

Pieteikties

Par programmu

Studiju programmas saturs veidots apvienojot uzņēmējdarbības vadību, vadībzinības, ekonomikas un finanses principus, mārketinga un loģistikas aktualitātes, prasmes un kompetences digitālajā vidē. Atbilstību darba tirgus tendencēm un profesionālās vides prasībām nodrošina sadarbība ar studiju programmas padomi un uzņēmējdarbības profesionāļu piesaistīšana studiju kursu docēšanai. 
Studiju programmas mērķis – nodrošināt Latvijas un Eiropas augstākās izglītības prasībām atbilstošas profesionālās studijas, sasniedzot  studiju rezultātus uzņēmējdarbības, ekonomikas un vadības  nozarē, attiecīgi sagatavojot speciālistus uzņēmējdarbības vadībā  privātās, valsts un sabiedriskajās organizācijās darbam ar personālu, mārketingā, biznesa vadībā, digitālā vidē un loģistikā. 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadība;
kvalifikācija – uzņēmuma vadītājs vai e-biznesa vadītājs 

Akreditācija

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

KP

160 KP (240 ECTS)

 

Studiju forma

Pilna laika klātiene (dienas): 4 gadi, 
nepilna laika klātiene (vakara): 4,5 gadi, 
nepilna laika neklātiene (tālmācība): 4,5 gadi

Valoda

Latviešu (dienas, vakara, tālmācība)
Angļu (tālmācībā)  

Specializācijas (iespēja izvēlēties trešajā studiju gadā)

Biznesa vadība

Mārketinga vadība

Biznesa vadība digitālā vidē

Loģistika

Studiju maksa gadā

2520 EUR (pilna laika, latviešu valodā)

2240 EUR (nepilna laika, latviešu valodā)

1900 EUR (tālmācība, nepilna laika, latviešu valodā)

2600 EUR (tālmācība, nepilna laika, angļu valodā)

Studiju ilgums

4 gadi (pilna laika)

4,5 gadi (nepilna laika)

 

Programmas direktors

Aleksandrs Skvorcovs

Mg. oec. Aleksandrs Skvorcovs
+371 25620748, [email protected]

Programmas saturs*

1. GADS 2. GADS
Vadībzinības 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Personības izaugsme un komandas veidošana 
Studiju iemaņu attīstīšana 
Augstākā matemātika 
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1-2 
Informācijas tehnoloģijas un datu analīze 
Civilā aizsardzība 
Ievads starptautiskajā politikā
Sociālā un lietišķā ekoloģija 
Grāmatvedība 
Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana 
Mārketings 
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1 
Personālvadība 
Sociālā psiholoģija 
Mārketinga pētījumi 
Biznesa komunikācijas angļu valodā 3-4 
Matemātiskā statistika 
Prakse biznesa inkubatorā 
Biznesa modelēšana 
Investīcijas 
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums 
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Finanšu grāmatvedība 
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2 
Prakse uzņēmējdarbībā (8 nedēļas) 
3. GADS 4. GADS
Banku loma uzņēmējdarbībā 
Vadības grāmatvedība 
Lietvedība un lietišķā korespondence 
Globālā ilgtspēja un pasaules ekonomika 
Projektu vadīšanas pamati 
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā 
Specializācijas kurss 1 
Specializācijas kurss 2 
Brīvās izvēles kurss 1 
Operāciju pārvaldība 
Stratēģiskā vadībzinība 
Loģistika 
Līderība un organizācijas uzvedība
Sociālā uzņēmējdarbība
Specializācijas kurss 3 
Specializācijas kurss 4 
Brīvās izvēles kurss 2 
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3 
Ētika un sociālā atbildība
Pētījumu metodoloģija
Inovāciju menedžments
Brīvās izvēles kurss 3
Specializācijas kurss 5
Risku un kvalitātes vadība
Koučings biznesā
Stresa un izdegšanas menedžments
Grupu vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Biznesa simulācija
Pētniecības prakse (8 nedēļas)
Bakalaura darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Docētāji atbilstoši studiju kursam, tēmām, materiāltehniskajam nodrošinājumam, izglītojamo sagatavošanas līmenim izvēlas daudzveidīgas  mācību  metodes:  lekcijas, demonstrējumi, praktiskie darbi, prezentācijas, diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs, projektu darbs, gadījumu analīze, situāciju analīze, darbs interneta vidē, praktiskās nodarbības augstskolā, uzņēmumos, mācību ekskursijas un nozari pārstāvošu vieslektoru lekcijas. Studiju  procesā  arvien  vairāk  tiek izmantotas  jaunākās tehnoloģijas, materiāli  tehniskais  aprīkojums  pilnībā  nodrošina mācībspēkiem  un  izglītojamajiem  iespēju izmantot IT un interaktīvās studiju metodes. Tā, piemēram, 4. studiju gadā studējošiem tiek piedāvāta lietišķā spēle INTOPIA, kur studējošiem ir iespēja interaktīvā platformā pārvaldīt starptautiska uzņēmuma darbību divu gadu garumā, katru ceturksni (kopumā astoņas reizes) analizējot finanšu rādītājus.

Karjeras iespējas

Darba un karjeras iespējas vairāk nekā 320 Latvijas un starptautiskās organizācijās struktūrvienības vadītāja amatos. Iespējamie amati uzņēmējdarbības vadībā – nodaļas vadītājs, departamenta vadītājs, mazā un vidējā uzņēmuma vadītājs. 

Bakalaura studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība

Biznesa stratēģiskā vadība

Starptautiskais bizness

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tel. + 371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png