Biznesa vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Biznesa vadības specializācija paredzēta, lai sagatavotu augstākā līmeņa vadītājus un uzņēmējus. Šī specializācija sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas un prasmes stratēģiskajā vadībā, kā arī uzņēmuma organizācijā un vadībā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Biznesa vadības absolventi ir augsti izglītoti un kvalificēti speciālisti, kas spēj veiksmīgi attīstīt savas biznesa idejas vai darboties jau esošos uzņēmumos.

Profesionālā kvalifikācija Uzņēmējdarbības vadītājs
Studiju forma Pilna laika klātiene (dienas) 4 gadi, 
nepilna laika klātiene (vakara) 4,5 gadi, 
nepilna laika neklātiene (tālmācība) 4,5 gadi
Valoda Latviešu (dienas, vakara, tālmācība)
Angļu (tālmācībā)  
Studiju maksa  

*Trešajā studiju gadā studējošiem ir iespēja izvēlēties specializāciju.

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Uzņēmējdarbība
Vadībzinības
Personālvadība
Studiju iemaņu attīstīšana
Personības izaugsme un komandas veidošana
Biznesa angļu valoda: Kembdridža 1-2
Mikroekonomika un makroekonomika
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Civilā aizsardzība
Augstākā matemātika
Biroja lietišķā programmatūra
Grāmatvedība
Finanšu un nodokļu sistēma
Ievads loģistikā
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1

Mārketings
Biznesa modelēšana
Sociālā psiholoģija
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Matemātiskā statistika
Biznesa angļu valoda: Kembdridža 3-4
Finanšu grāmatvedība
Biznesa datu apstrādes tehnoloģijas
Mārketinga pētījumi
Prakse biznesa inkubatorā
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Brīvās izvēles kurss 1
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2
Prakse uzņēmējdarbībā (8 nedēļas)
3.gads 4.gads

Stratēģiskā vadībzinība
Operāciju pārvaldība
Banku loma uzņēmējdarbībā
Investīcijas
Vadības grāmatvedība
Lietvedība un lietišķā korespondence
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Globālā ilgtspēja un pasaules ekonomika
Projektu vadīšanas pamati
Finanšu pārvaldība
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3
Brīvās izvēles kurss 2

Inovāciju menedžments
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Līderība un organizācijas uzvedība
Sociālā uzņēmējdarbība
Loģistika
Ētika un sociālā atbildība
Risku un kvalitātes vadība
Pētījumu metodoloģija
Biznesa simulācija “INTOPIA” 
Brīvās izvēles kurss 3
Pētniecības prakse (7 nedēļas)
Kvalifikācijas (bakalaura) darbs

Specializācijas kursi Brīvās izvēles kursi
Bizness internetā
Vadības lēmumu izstrāde biznesā
Vadītāja pašpilnveides vadība
Koučings biznesā
Starptautiskais bizness
 
Ievads starptautiskajā politikā
Dažādību menedžments
Stresa un izdegšanas menedžments
Grupu vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Krievu valoda
Franču valoda 
Apdrošināšana
Digitālais mārketings
Starptautiskais mārketings
Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas
Sociālo tīklu mārketings
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Starptautiskās finanses Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa stratēģiskā vadība Starptautiskais bizness

 

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png