Biznesa vadība

Par programmu

Biznesa vadības specializācija paredzēta, lai sagatavotu augstākā līmeņa vadītājus un uzņēmējus. Šī specializācija sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas un prasmes stratēģiskajā vadībā, kā arī uzņēmuma organizācijā un vadībā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Biznesa vadības absolventi ir augsti izglītoti un kvalificēti speciālisti, kas spēj veiksmīgi attīstīt savas biznesa idejas vai darboties jau esošos uzņēmumos.

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs
Specializācijas: biznesa vadība
Studiju valoda: latviešu vai krievu un angļu
Studiju formas: pilna laika dienas nodaļa; nepilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros;
4.kursā iespēja studēt partneraugstskolā un iegūt divus diplomus (RISEBA un partneraugstskolas diplomu)

 Ja vēlies pieteikties studijām līdz 12.07.2016., tad izmanto portālu Latvija.lv

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 12.07.2016., tad izmanto RISEBA elektronisko pieteikšanās formu


sk (1)_1.jpg

Programmas direktors:
Aleksandrs Skvorcovs
Tel.: +371 25620748
E - pasts: [email protected]

 

 


Programmas saturs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%

1.kurss 2.kurss
Mikroekonomika
Vadībzinības
Personības izaugsme un komandas veidošana
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Studiju iemaņu attīstīšana
Augstākā matemātika 
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1-2
Komunikācija biznesa vidē
Biroja lietišķā programmatūra
Civilā aizsardzība
Makroekonomika
Finanšu un nodokļu sistēma
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbība
Prakse uzņēmējdarbībā 1
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1

Matemātiskā statistika
Mārketings
Sociālā psiholoģija
Personālvadība
Finanšu grāmatvedība
Prakse biznesa inkubatorā
Biznesa komunikācijas angļu valodā 3-4
Vadītāja pašpilnveides vadība
Biznesa modelēšana
Kvantitatīvās metodes гzņēmējdarbībā
Biznesa datu apstrādes tehnoloģija
Mārketinga pētījumi
Uzņēmuma finanses
Ievads loģistikā
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Prakse uzņēmējdarbībā 2
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2

3.kurss/Biznesa vadība 4.kurss/Biznesa vadība

Vadības grāmatvedība
Banku loma uzņēmējdarbībā
Starptautiskās komerctiesības
Biznesa simulācijas spēles
Investīcijas
Brīvās izvēles kurss
Bizness internetā
Finanšu vadīšana
Stratēģiskā vadībzinībā
Apdrošināšana
Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība
Projektu vadīšanas pamati
Pasaules ekonomika
Lietvedība un lietišķā korespondence
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Prakse uzņēmējdarbībā 3
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3

Darba tiesības un darba aizsardzība
Starptautiskais bizness
Pētījumu metodoloģija
Koučings biznesā
Loģistika
Brīvās izvēles kurss
Bizness internetā
Inovāciju menedžments
Ētika un sociālā atbildība
Lietišķā spēle "INTOPIA"
Pētniecības prakse
Bakalaura darbs
 

Iestāšanās nosacījumi

Prasības uzsākot studijas – atestāts par iegūtu vispārējo vidējo izglītību, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Potenciālo studentu piemērotība programmai tiek vērtēta arī atestātu konkursā. Informācija par pieteikšanās kārtību pieejama sadaļā Uzņemšana.

 

 

Studiju formas, ilgums un maksa

 

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019.s.g.
Pilna laika dienas nodaļa 4 gadi latviešu 2160EUR gadā
Nepilna laika vakara nodaļa
(studijas katru otro otrdienu, ceturtdienu, piektdienu un sestdienu)
4.5 gadi latviešu 1920 EURgadā
Tālmācība  4.5 gadi latviešu  1650 EUR gadā
Tālmācība  4.5 gadi angļu 2500 EUR gadā *

* Ar atlaidi LR pilsoņim un pastāvīgajiem iedzīvotājiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek piemērota 10% atlaide - studijās gadā izmaksās 2250 EUR.

Par studiju atlaidēm vairāk vari uzzināt šeit

Programmas raksturojums 2017/2018

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png