Pasniedzēji

NADEŽDA RIKA 

NADEŽDA RIKA Pasniedz kurus:
Stratēģiskā vadībzinība
Prezentācijas prasmes
Studiju iemaņu attīstīšana

Izglītība:
RISEBA – Mg.oec.
RISEBA – Bc.oec.

Nadežda Rika ir ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā augstskolā RISEBA un pašlaik studē doktorantūras programmā „Biznesa vadība”. Promocijas darbs ir veltīts augstākās izglītības iestāžu stratēģiskās vadības un konkurētspējas jautājumiem.

Ir iegūta 15 gadu pieredze studiju programmu administrēšanā un vadībā, 8 gadus nostrādājot par programmu administratori un 7 gadus par programmu direktori. Ir pieredze arī korporatīvo apmācību organizēšanā un koordinēšanā, semināru un dažāda veida apmācību vadīšanā.

Studiju kursus Nadežda pasniedz kopš 2009. gada gan bakalaura, gan maģistra līmenī latviešu un krievu valodā, kursi ir izstrādāti arī tālmācības studentiem.

Pētnieciskās intereses: augstākās izglītības iestāžu vadība, stratēģiskā vadībzinība.
 

Tālr.: 67807958
Mob.: 26860771
[email protected]

 

LUDMILA BAHMANE

Pasniedz priekšmetus:
Mārketings
Starptautiskais mārketings

Izglītība:
Rīgas Aviācijas universitāte (RAU) - Dr.oec.

RISEBA docente.

 

SOLVEIGA BLUMBERGA

SOLVEIGA BLUMBERGA

Pasniedz priekšmetus:
Sociālā psiholoģija
Līderība un organizācijas uzvedība

Izglītība:
Latvijas Universitāte / Daugavpils Universitāte - psiholoģijas doktorantūra
Latvijas Universitāte PPI– Mg. Psych.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – B. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – psihologa kvalifikācija

Solveiga Blumberga strādā par docentu  RISEBA un RTU, ilgstoši strādāja par lektori Rīgas Stradiņu Universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, SPPA un padziļinājusi savas zināšanas Lietuvā grupu psihoterapijā, kur ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu.

Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē,  lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē.

Pētnieciskās intereses: līderība un autoritāte, sekmīgas uzņēmējdarbības psiholoģisko rādītāju izpēte, korporatīvā sociālā atbildība.

[email protected]
Mob. tālr. +371 26461229

 

IEVA BRENCE

IEVA BRENCE

RISEBA Ekonomikas un finanšu departamenta vadītāja

Maģistra studiju programmas Starptautiskās finanses direktore

Pasniedz priekšmetus:
Mārketinga pētījumi
Pētījumu metodoloģija

Izglītība:

Assoc. prof., Dr. sc. administr.
Latvijas Universitāte

Ieva Brence ieguvusi maģistra un bakalaura grādu Latvijas Universitātē, apmeklējusi daudz dažādu kursu: Vācijā (Kiel University) Čehijā (American Institute on Political and Economic Systems), Ungārijā (Central European University),Portugālē (ISLA - Bragança), u.c.

Pētnieciskās intereses galvenokārt saistītas ar starptautisko marketingu un darba tirgus tendencēm.

Ievai Brencei ir vairāk kā 10 gadu pasniegšanas darba pieredze. Viņa bijusi vieslektore Mitrovica Winter University, Kosovska Mitrovica (2013), Usak University, Turcijā (2013) un daudzās citās. Ievai Brencei ir darba pieredze dažādās augstākās izglītības institūcijās: Latvijas Zinātņu akadēmijā (vairāk kā 8 gadus, koordinējot vairāk nekā 10 pētniecības projektu), Augstākās izglītības padomē un Finanšu ministrijā.

Tālr. nr.. :+371 67500261
Mob.tālr : +371 26363506
[email protected]

 

MĀRIS BUIĶIS

MĀRIS BUIĶISPasniedz priekšmetus:

Statistiskās metodes sabiedriskajās attiecībās

Izglītība:
Matemātikas zinātņu Doktors, Profesors
Rīgas Tehniskā Universitāte

Māris Buiķis ir studējis lietišķo matemātiku Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, pēc studijām turpinājis strādāt Latvijas Universitātes Skaitļošanas centrā, pabeidzis LU aspirantūru. Kopš 2007.g. ir RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras vadītājs.

Strādājis un konsultējis apdrošināšanas kompānijas par risku apdrošināšanas aprēķiniem.

Piedalījies RTU Profesionālo bakalaura studiju programmas „Finanšu inženierija” izstrādē, licencēšanā, akreditācijā un īstenošanā. 

 

GEORGIJS BURAKOVS

Pasniedz priekšmetus:
Loģistika
Projektu vadīšana

Izglītība:
Dr.Sc.Eng.
Rīgas aviācijas universitāte (RAU)
Salford University (GB)

Georgijs Burakovs ir ilgstoši strādājis par RAU docentu un mācību centra vadītāju, RISEBA prorektoru studiju darbā, programmas direktoru, padziļinājis zināšanas Salfordas universitātē. 
 
Pētnieciskās intereses saistītas ar loģistikas un piegādes ķēžu vadīšanas problēmām.

 

JŪLIJA BULATOVA

JŪLIJA BULATOVA

Pasniedz priekšmetus:
Sociālā psiholoģija
Līderība un organizāciju uzvedība

Izglītība:
Mg.psych. 
MBA

 

 

 

IVETA CĪRULE

IVETA CĪRULEPasniedz priekšmetus:
Uzņēmējdarbība

Izglītība:
RISEBA - doktorante 
Latvijas Universitāte

Ivetai Cīrulei ir plaša darba un izglītības pieredze valsts pārvaldes, biznesa vides un starptautisko projektu vadīšanas jomā:

  • radošo industriju eksperte un lektore; radošo apmācību, prāta vētru un semināru moderatore (līdzdalība dažādu valsts atbalsta iniciatīvu un instrumentu izstrādē un ieviešanā kultūras un radošo industriju jomā);
  • uzņēmēja, uzņēmējdarbības konsultante un lektore (praktiskā pieredze darbā ar Latvijas uzņēmēju konsultēšanu, mentoringu un eksporta tirgu meklēšanu eko un veselīgu produktu nišā; kopš 2006.gada SIA „BIORGANIK” dibinātāja un valdes locekle; lektore jauno uzņēmēju un jauniešu apmācībās sadarbība ar Latvijas augstskolām un biznesa inkubatoriem, pašvaldībām un plānošanas reģioniem);
  • projektu vadītāja un starptautiskās sadarbības konsultante (pieredze starptautisku projektu vadīšanā veselības veicināšanas jomā un cilvēkresursu apmācību jomā, kā arī jauno uzņēmēju un jauniešu apmācību un pieredzes apmaiņas projektos).

[email protected]

 

ANDREJS ČIRJEVSKIS

ANDREJS ČIRJEVSKIS

RISEBA profesors

Pasniedz priekšmetus:
Stratēģiskā vadībzinība
Finanšu vadīšana

Izglītība: 
Rīgas Tehniskā universitāte - Dr.oec
Master in International Management degree of Chamber of Commerce and Industry in Paris (HEC/ESCP);
diploma of economist with knowledge of foreign languages (English, French) of Russian
Academy for Foreign Trade and diploma of engineer-economist of Moscow Institute of Food staff industry.t

The training for teaching staff in Aston Business School, Birmingham, UK (2008);

Salford University, Manchester, UK (2007)
Bled School of Management, Slovenia (2003, 2004, 2005 and 2010).

 

ALEKSANDRS FEDOTOVS 

ALEKSANDRS FEDOTOVS

Asoc. prof.

Pasniedz priekšmetus:
Mikroekonomika
Starptautiskā ekonomika
Starptautiskais bizness

Izglītība:
Dr. Oec.
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts
PSRS Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts, Maskava

Aleksandrs Fedotovs ir ieguvis inženiera ekonomista kvalifikāciju Rīgas Tehniskajā universitātē, doktora grādu ekonomikā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā un habilitētā ekonomikas doktora grādu PSRS Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā, profesora zinātnisko nosaukumu Maskavā. Stažējies Norvēģijas Tirdzniecības augstskolā Bergenā. Ilgstoši strādājis par profesoru un asociēto profesoru dažādās Latvijas universitātēs, RISEBA no 1995. gada.

E-pasts- [email protected]
Tālr.: +371 67500261

 

TATJANA IVANOVA 

Pasniedz priekšmetus:
Grāmatvedības pamati 
Finanšu grāmatvedība 
Vadības grāmatvedība

Izglītība:
Rīgas civīlās aviācijas inženierinstitūts, ekonomikas fakultāte 
Ļeņingradas finanšu-ekonomikas institūts, aspirantūra, iegūts zinātņu kandidāta grāds 
Rīgas Tehniskā universitāte, ar Habilitācijas padomes H – 09 1993. gada 18. maija lēmumu iegūts Ekonomikas doktora zinātniskais grāds

Tatjana Ivanova ir ieguva doktora grādu ekonomikā. Strādāja par grāmatvedi un galveno grāmatvedi valsts un komercuzņēmumos, par pasniedzēju Rīgas civīlās aviācijas institūtā, par docenti Rīgas starptautiskajā biznesa un administracijas augstskolā. Padziļināja zināšanas Sankt-Pēterburgas finanšu un ekonomikas universitatē un Sankt-Pēterburgas starptautiskajā menedžmenta augstskolā.    

Zinātniskās intereses saistītas ar grāmatvedības uzskaites pilnveidošanas jautājumiem dažādu nozaru uzņēmumos, komercuzņēmumu iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas jautājumiem, komercuzņēmumu finanšu politikas veidošanu, konkurences attīstību tautsaimniecības nozarēs, sociālās uzņēmējdarbības attīstību. 

E-pasts- [email protected]
Tālr.: +371 67500261

 

NATĀLIJA KONOVALOVA Natlija%20Konovalova%20.jpg

Pasniedz priekšmetus:
Banku loma uzņēmējdarbība
Finanšu tirgi
Banku zinības
Banku menedžments

Izglītība:
Latvijas Universitāte Finanšu un tirdzniecības fakultāte – ieguvusi specialitāti „finanses un kredīts”  
Maskavas Finanšu Akadēmija – ieguvusi ekonomikas zinātņu kandidāta grādu 
Latvijas Universitāte - ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu - Dr.oec.

Natālija Konovalova ir ieguvusi vairāk kā 15 gadus praktisko pieredzi komercbanku sistēmā, no kuriem 7 gadus vadošos amatos. Sniegusi konsultācijas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, elektroniskas naudas iestādēm un citam finanšu institūcijām, kā ar uzņēmējiem. Ilgstoši strādājusi žurnāla „Latvijas Ekonomists” redakcijā par bankas nodaļas vadītāju. Par pasniedzēju augstskolās strādājusi kopš 1995.gada. RISEBA – no 1999.gada.  

Pētnieciskas intereses saistītas ar korporatīvajiem finansēm, banku risku novērtēšanu un vadību, kreditēšanas problēmām, banku sistēmas stabilitātes problēmām, kā arī nodarbinātas tendencēm banku nozarē.  

E-pasts-[email protected]
Tālr.: +371 67500261


ILMĀRS KREITUSS

ILMĀRS KREITUSSRISEBA prorektors studiju darbā, asoc.profesors

Pasniedz priekšmetus:
Banku loma uzņēmējdarbībā 
Finanšu tirgi 
Uzņēmumu vadīšana dažādās nozarēs

Izglītība:
Dr.Chem.
Latvijas Universitāte
Maskavas Valsts universitāte
University of Notre Dame
Chartered Institute of Bankers

Ilmārs Kreituss ir ieguvis doktora grādu fizikālajā ķīmijā,  ilgstoši strādājis par docentu Latvijas universitātē, padziļinājis zināšanas Maskavas Valsts universitātē un  University of Notre Dame (ASV). Vēlāk pievērsies banku un finanšu sfērai, The Chartered Institute of Bankers  ieguvis profesionāla baņķiera sertifikātu. Guvis vairāk kā 15 gadu praktisko pieredzi vadošos amatos bankās un citās finanšu institūcijās. Pēc atgriešanās augstskolu darbā strādājis par prorektoru Banku augstskolā, RISEBA - no  2010.gada.
 
Pētnieciskās intereses saistītas ar banku, riska kapitāla fondu  un citu finanšu institūciju darbību, kā arī uzņēmējdarbības finansēšanas un inovāciju ieviešanas jautājumiem.

[email protected]

LinkedIn profils

 

JURIJS MAŠOŠINS

JURIJS MAŠOŠINSDaugavpils Universitātes asociētais profesors

Pasniedz priekšmetus:
Komerctiesības

Izglītība:

Orlas Augstākā sakaru kara skola
Adjunktūra Policijas akadēmijā (Kijeva)
Latvijas Universitāte
Psiholoģijas un menedžmenta augstskola

Jurijs Mašošins Asociētais profesors Latvijas Policijas akadēmijā, senators, reklāmas un doktora disertāciju padomes loceklis. Strādājis Iekšlietu ministrijā, ir pensionēts policijas pulkvedis.

Zinātniski pētnieciskās intereses: tiesības, didaktika, psiholoģija. Piedalījies vairāk nekā 100 dažādās konferencēs un semināros, 90 zinātnisko publikāciju un mācību līdzekļu autors.

Aizraušanās: glezniecība, volejbols, manuālā terapija.

 

IRINA GONSALESA - ORTISA

IRINA GONSALESA - ORTISAPasniedz priekšmetus:
Ievads loģistikā

Izglītība:
Rīgas Aviācijas universitāte - Mg.oec.
Rīgas Civilas Aviācijas inženieru institūts

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas dabaszinātņu un datoru tehnoloģiju katedras docente

ĒRIKA PANČENKO

ĒRIKA PANČENKOPasniedz priekšmetus:
Investīcijas 
Finanšu vadīšana 
Uzņēmuma finanses

Izglītība:
Rīgas Tehniskā universitāte - Dr.sc.ing. 
MBA (Master of Business Administration)
RISEBA

Ērika Pančenko ieguvusi inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē, paplašinājusi zināšanas ekonomikas jomā Rīgas Aviācijas universitātē un RISEBA, maģistra grāds biznesa vadībā un administrēšanā (MBA). No 2002. gada strādā RISEBA par docenti.
Pētnieciskās intereses saistītas ar nozaru konkurences vides analīzi, Latvijas ekonomiskās sadarbības potenciāla izpēti un citiem ekonomiskajiem jautājumiem, kā arī ar sociālo uzņēmējdarbību.

E-pasts- [email protected]

 

ANATOLIJS PETROVS

ANATOLIJS PETROVSPasniedz priekšmetus:
Personālvadība
Vadībzinības
Starptautiskais bizness

Izglītība:
Dr.oec. - Krievijas Zinātņu Akadēmija 
Rīgas Tehniskā universitāte

RISEBA docents.

 

EGMONTS TREIGUTS

EGMONTS TREIGUTS

Pasniedz priekšmetus:
Informācijpratība
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Matemātiskā statistika
Datu bāzes

Izglītība:
Latvijas Universitātē Fizikas un Matemātikas fakultāte, radiofizika
Ieguvis maģistra grādu fizikā

Egmonts Treiguts ir ieguvis maģistra grādu fizikā. Pasniedz kopš 1989. gada. Ir 11 gadu pasniegšanas pieredze Latvijas Universitātē Fizikas un Matemātikas fakultātē. 9 gadu pasniegšanas pieredze Biznesa augstskolā "Turība". Kopš 2000. gada pasniedz augstskolā RISEBA.

Pētnieciskās intereses: saistītas ar mikroprocesoru sistēmām, elektroniskām datu savākšanas un apstrādes sistēmām, interneta tehnoloģijām.
Zinātniskās intereses: saistītas ar datu iegūšanas algoritmiem, klasifikācijas metodēm.

[email protected]

 

LĪGA LEITĀNE

Pasniedz priekšmetus:

Finanšu un nodokļu sistēma

Izglītība:

Mg.Sc. Soc - Latvijas Universitāte

 

ANDREJS LIMANSKIS 

ANDREJS LIMANSKIS Pasniedz priekšmetus:
 

Starptautiskas finanses un finanšu tirgi

Izglītība:
Dr.Oec.
Maskavas Valsts universitāte
CEEMAN
Salford University

Andrejs Limanskis ir ieguvis doktora grādu ekonomikā, ilgstoši strādājis par docentu Latvijā un asociētu profesoru Eritrejā, padziļinājis zināšanas Maskavas Valsts universitātē, CEEMAN, Bled un Salford University (Gr.Britain).

Pētnieciskās intereses saistītas ar vērtspapīriem, banku un citu finanšu institūciju darbību, kā arī uzņēmējdarbības finansēšanas un konkurētspējas paaugstināsanas jautājumiem. Tutor of Bachelor, Master and Doctor dissertations.

E-pasts-[email protected]
Tālr.: +371 67500261

 RAINA VĪRA

 RAINA VĪRAPasniedz priekšmetus:

Biznesa ētika
Vadībzinības
Operāciju vadīšana
Personālvadība

Izglītība:
Dr.paed.
Latvijas Universitāte
Rīgas Politehniskais institūts

Raina Vīra ir RISEBA Satversmes Sapulces priekšsēdētāja. Ir iegūta darba pieredze dažādās Latvijas augstskolās. Starptautisko nedēļu ietvaros celta kvalifikācija Fachhochschule Mainz University of Applied Sciences, Tomas Bata University, Zlin, CR , Salfordas universitātē. Pētnieciskās intereses saistītas ar personālvadības problēmām Latvijā. Ir vairāku publikāciju autore, kuras ir pieejamas arī EBSCO datu bāzē.

Latvijas Izglītības fonda valdes locekle, bijusi eksperte vairākos ESF projektos.

Paralēli akadēmiskajam darbam tiek vadīti semināri un konsultēti Latvijas biznesa un valsts pārvaldes vadītāji par aktuāliem organizāciju vadīšanas jautājumiem.

 

TATJANA VASIĻJEVA

TATJANA VASIĻJEVAPasniedz priekšmetus:

Inovāciju menedžments
Pētniecības metodes

Izglītība:
Dr.oec. - Latvijas Universitāte
Ļeņingradas Finanšu-Ekonomiskais Institūts
Latvijas Nacionālā Kvalitātes biedrība
LKA un Institute of Financial Services

Tatjana Vasiļjeva ir RISEBA asociētā profesore. Ieguvusi doktora grādu matemātisko skaitļošanas metožu pielietošanā ekonomikā, strādājusi Valsts plāna zinātniski pētnieciskajā institūtā. No 1991.g. strādājusi vadošajās Latvijas bankās par Informācijas Tehnoloģiju (IT) vadītāju. Latvijas Nacionālajā kvalitātes biedrībā ieguvusi Kvalitātes vadītāja Sertifikātu, Latvijas Komercbanku asociācijā un Institute of Financial Services (UK) ieguvusi Latvijas banku speciālista Sertifikātu.
RISEBA strādā no 2011.g. oktobra.

Pētnieciskās intereses: saistītas ar IT pielietojumu bankas un finanšu institūcijās, IT un Informācijas Sistēmu (IS) pārvaldību, IS Projektu vadību.

2012.g. februārī tika izvēlēta par Eiropas Komisijas alternatīvo ekspertu Informācijas Tehnoloģiju un Komunikāciju Standartizētās Platformas izstrādei (no Latvijas).

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācijas (LIKTA) individuālais biedrs.

Zinātniskā vadītāja:
Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec.
Tālr: +371 67 500 263
Mob.: 29487303
[email protected]

 

MAIJA ZAKRIŽEVSKA

MAIJA ZAKRIŽEVSKA

Assoc.prof.

Pasniedz priekšmetus:
 

Personības izaugsme un komandas saliedēšana

Izglītība:
Dr.psych., Mg.sc.sal.
Daugavpils Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Universitāte

Maija Zakriževska ir Ieguvusi doktora grādu Sociālajā psiholoģijā par zinātniskā darba tēmu „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ideālo politiķa tēlu”.  Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti iegūta supervīzora izglītība. Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijā Kreativitātes Zinātniskajā institūtā ir bijusi ievēlēta kā pētniece. Ir piedalījusies un uzstājusies daudzās starptautiskās konferencēs. Ir publicējusi daudzus zinātniskus un populārzinātniskus rakstus biznesa psiholoģijā, sociālajā psiholoģijā, kreativitātes psiholoģijā un mākslas terapijā. Ir organizējusi daudzas starptautiskas konferences.

Pētnieciskās intereses saistītas ar biznesa psiholoģiju un kreativitāti ikdienā, biznesā un izglītībā.

E-pasts- [email protected]
Mob. tālr. + 371 29438435

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png