LPP/ERASMUS studiju iespējas ārzemēs

Augstskolā RISEBA tiek piedāvātas vairākas iespējas studēt vai iziet praksi ārzemēs. Plašākās studiju iespējas tiek piedāvātas tieši Erasmus+ programmas ietvaros, taču augstkolai ir arī vairāki dubultgrāda sadarbības līgumi, kuru ietvaros students iegūst divus diplomus. Arī prakses ir iespējams iziet Erasmus+ programmas ietvaros, attiecīgi iegūstot stipendiju. Šādas prakses iespējas tiek piedāvātas arī studentiem, kas nesen absolvējuši augstskolu RISEBA.

Erasmus+

Dubultgrāda apmaiņa

Prakse ārzemēs

 

ERASMUS+

erasmus

Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūžizglītības apmaiņas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības telpā.

Tā ir iespēja profesionālās un augstākās izglītības personālam, audzēkņiem un studentiem iegūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas valstīm, augstākajā izglītībā, vai arī uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm.

Mācību spēkiem ir iespēja dalīties pieredzē kādā no partneraugstskolām, savukārt studentiem ir iespēja gūt starptautisku pieredzi un jaunas zināšanas.

Erasmus+ programmā piedalās 28 ES dalībvalstis, 4 Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice), kā arī Turcija.

Programma sekmē ne tikai mācīšanos un izpratni par uzņemošo valsti, bet arī veicina kopības izjūtu starp studentiem no dažādām valstīm. Erasmus+ pieredze tiek uzskatīta kā laiks mācībām, kā arī iespēja socializēties.

Vairāk par pašu programmu var lasīt Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūras mājas lapā.

erasmus

erasmus

erasmus

ERASMUS politikas deklarācijaŠEIT

 

Kārtība, kādā programma tiek realizēt RISEBA

Dalībai Erasmus+ programmā var pretendēt jebkurš RISEBA pilna laika students, tajā skaitā ārvalstu pilsoņi, kas RISEBA augstskolā pabeiguši vismaz vienu studiju gadu. Studentiem ir iespēja izvēlēties doties apmaiņas studijās kādā no partneraugstskolām, atkarībā no studiju programmas.

Pieteikšanās studiju apmaiņas programmai notiek divas reizes gadā, attiecīgi rudenī uz studijām pavasara semestrī, un pavasarī uz studijām rudens semestrī.  Students var pieteikties uz apmaiņas mobilitāti jebkurā no ārzemju universitātēm, kas piedalās Erasmus+ programmā un ir parakstījusi partnerības līgumu ar RISEBA.

Studējošie var piedalīties Erasmus+ programmas studiju mobilitātē vairākas reizes, nepārsniedzot 12 mēnešus katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra, doktora). Minimālais studiju mobilitātes ilgums Erasmus+ programmas ietvaros ir trīs mēneši.

Studiju periods ārzemēs tiek akadēmiski atzīts.

ERASMUS studenta harta

Pieteikšanās kritēriji

RISEBA students var pieteikties dalībai Erasmus+ programmā tikai tad, ja atbilstoši nolikumam ir pilna laika 2. vai 3. kursa bakalaura izglītības programmu students, maģistrantūras 1. kursa students vai doktorantūras students.

Lai studenta dalība Erasmus+ studiju apmaiņā tiktu izvērtēta, studentam jāatbilst šiem kritērijiem:

 • Nokārtotas  visas akadēmiskās un finansiālās saistības.
 • Vidējā atzīme vismaz 7.
 • Labas angļu valodas zināšanas atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas prasībām

Lai pieteiktos dalībai Erasmus+ jāaizpilda pieteikuma anketa, kas izdrukāta, un parakstīta jāiesniedz RISEBA Erasmus+ koordinatorei.

Papildus interesentiem jāiesniedz motivācijas vēstule, aprakstot, kāpēc jāizvēlas tieši viņu. Vēstule jānosūta uz e-pastu [email protected] vai jāatstāj informācijas centrā Erasmus+ koordinatorei.

Pieteikuma anketa

Studiju līgums

Partneraugstskolas

RISEBA ir noslēgusi divpusējos sadarbības līgumus Erasmus+ mūžizglītības programmas ietvaros  ar vairāk kā 130 partneraugstskolām Erasmus+ programmas valstīs un partnervalstīs.

Studentiem ir tiesības izvēlēties trīs sev interesējošās augstskolas, atkarībā no studiju programmas un iekļaut tās pieteikuma anketā. 

Partneraugstskolu saraksts

Mācību maksa un stipendija

Mācību maksa par studijām partneraugstskolā nav jāmaksā. Tomēr studentiem ir pienākums turpināt maksāt RISEBA studiju maksu.

Labākajiem studentiem tiek piešķirta ES stipendija un Latvijas budžeta līdzfinansējums daļējai uzturēšanās izdevumu segšanai. Pārējiem studentiem, kas atbilst konkursa nosacījumiem tiek piedāvāta arī iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, nesaņemot stipendiju, un visus uzturēšanās izdevumus sedzot pašiem, jo stipendiju apjoms ir ierobežots.

Stipendiju apjomi

Pēc atgriešanās no studijām ārvalstīs

Noslēdzot Erasmus+ periodu partneraugstskolā, studentiem atbilstoši Finanšu līgumā noteiktajiem termiņiem ir jāiesniedz RISEBA Erasmus+ koordinatorei sekojoši dokumenti:

 • Certificate of Attendance partneraugstskolas koordinatora aizpildīts, parakstīts un apzīmogots.
 • Learning Agreement – visu trīs pušu (studenta, uzņemošās un nosūtošās augstskolas koordinatoru) parakstīts un apzīmogots.
 • Erasmus+ pieredzes stāsts – studenta rakstīts ar pievienotām bildēm nosūtāms pa e-pastu.
 • Transcript of records  izsniedz partneraugstskola pēc apmaiņas studiju perioda.

Lai mobilitāte tiktu pieņemta, informācijai visos dokumentos ir jāsakrīt. Īpaša uzmanība ir jāpievērš, lai studiju mobilitātes datumi visur sakristu, kā arī, lai kredītpunktu skaits mācību līgumā (Learning Agreement) saskanētu ar sekmju izrakstu (Transcript of records).

Erasmus+ periods tiks akadēmiski atzīts vienīgi tad, ja visi augstāk minētie dokumenti tiks iesniegti RISEBA Erasmus+ koordinatorei un tajos norādītā informācija sakritīs.

Ārējo sakaru nodaļa aicina studentus piedalīties dažādās augstskolas aktivitātēs, jo īpaši starptautiskajos pasākumos, lai palielinātu savas izredzes uz stipendiju apmaiņas programmai.

Anna Grēta Pilsuma
Erasmus+ un Dubultgrāda studentu koordinatore
Tel.: +371 67500256 
Mob.: +37125621104
[email protected]

 

DUBULTGRĀDA APMAIŅA

 

Dubultgrāda programma sniedz iespēju studentiem, noteiktu laiku studējot RISEBA un kādā no tās sadarbības augstskolām, iegūt divus diplomus.

RISEBA students var pieteikties dalībai Dubultgrāda programmā vienu vai divas reizes studiju gadā atkarībā no studiju programmas. Atlase dalībai Dubultgrāda programmā notiek rudenī un pavasarī vienā konkursā ar  Erasmus+ programmas interesentiem.

Dubultgrāda apmaiņa tiek piedāvāta sekojošo programmu studentiem:

Bakalaura programmas:

 • Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
 • Eiropas biznesa studijas
 • Uzņēmējdarbības vadība

Maģistra programmas:

 • Starptautiskais bizness
 • Starptautiskās finanses
 • Sabiedrisko attiecību vadība

Pieteikšanās kritēriji

RISEBA students var pieteikties dalībai Dubultgrāda programmā, tikai tad, ja attiecīgi ir vienas no iepriekš minēto studiju programmu studentiem un RISEBA augstskolā pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.

Lai studenta dalība Dubultgrāda programmā tiku izvērtēta, studentam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Dalība Dubultgrāda programmā saskaņota ar programmas direktoru RISEBA.
 • Nokārtotas visas akadēmiskās un finansiālās saistības.
 • Vidējā atzīme  vismaz 7.
 • Labas angļu valodas zināšanas atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas prasībām.

Lai pieteiktos dalībai Dubultgrāda programmā jāaizpilda pieteikuma anketa, kas izdrukāta un parakstīta jāiesniedz RISEBA Ersmus+ un Dubultgrāda koordinatorei.

Papildus interesentiem jāiesniedz motivācijas vēstuli, aprakstot kāpēc jāizvēlas tieši viņu un kā attiecīgā programma uzlabos studenta nākotnes iespējas.

Vēstule jāaizsūta uz [email protected], vai jāatstāj informācijas centrā Erasmus+ un Dubultgrādu koordinatorei.

Jāņem vērā, ka atsevišķās programmās var būt papildu prasības no programmu direktoru puses.

Pieteikuma anketa

Partneraugstskolas

RISEBA ir noslēgusi divpusējos sadarbības līgumus Dubultgrāda programmas ietvaros ar sekojošām augstskolām:

Bakalaura programmas:

 • Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments Российский Университет дружбы народов (Krievijas Tautu draudzības universitāte)
 • Eiropas biznesa studijas Kedge Business School (Francijā), HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (Somijā)
 • Uzņēmējdarbības vadība – Almaty Management University (Kazakstāna)

Maģistra programmas:

 • Sabiedrisko attiecību vadība Российский Университет дружбы народов (Krievijas Tautu draudzības universitāte)
 • Starptautiskais bizness KEDGE Business School (Francija), Hochschule Mainz: University of Applied Sciences (Vācija)
 • Starptautiskās finanses KEDGE Business School (Francija)

Izmaksas

Mācību maksa par studijām partneraugstskolā nav jāmaksā. Tomēr studentiem ir pienākums turpināt maksāt RISEBA studiju maksu.

Visas dzīvošanas un ceļa izmaksas studentiem jāsedz pašiem.

Pēc atgriešanās no studijām ārvalstīs

Noslēdzot Dubultgrāda programmas periodu partneraugstskolā, studentiem jāiesniedz RISEBA Dubultgrāda koordinatorei sekojoši dokumenti:

 • Certificate of Attendance partneraugstskolas koordinatora aizpildīts, parakstīts un apzīmogots.
 • Learning Agreement  – visu trīs pušu (studenta, uzņemošās un nosūtošās augstskolas koordinatoru) parakstīts un apzīmogots.
 • Dubultgrāda apmaiņas pieredzes stāsts – rakstīts brīvā formā ar pievienotām bildēm, nosūtāms pa e-pastu.
 • Transcript of records  izsniedz partneraugstskola pēc apmaiņas studiju perioda.

Lai Dubultgrāda apmaiņa tiktu pieņemta, informācijai visos dokumentos ir jāsakrīt. Īpaša uzmanība ir jāpievērš, lai studiju apmaiņas datumi visur sakristu, kā arī lai kredītpunktu skaits mācību līgumā (Learning Agreement) sakristu ar sekmju izrakstu (Transcript of records).

Dubultgrāda apmaiņas periods tiks akadēmiski atzīts vienīgi tad, ja visi augstāk minētie dokumenti tiks iesniegti RISEBA Dubultgrāda koordinatorei un tajos norādītā informācija sakritīs.

Anna Grēta Pilsuma
Erasmus+ un Dubultgrāda studentu koordinatore
Tel.: +371 67500256 
Mob.: +37125621104
[email protected]

 

PRAKSE ĀRZEMĒS

 

Erasmus+ atbalsta praksi (stažēšanos, darba praksi utt.) ārzemēs studentiem, kas jau ir reģistrēti programmas valsts augstākās izglītības iestādē bakalaura līmeņa studiju programmā, maģistrantūrā vai doktorantūrā. Šo izdevību var izmantot arī jaunieši, kas nesen absolvējuši augstskolu.

Piedaloties Erasmus+ ārzemju praksē, jūs ne tikai uzlabosiet komunikācijas iemaņas, svešvalodas zināšanas un starpkultūru saskares spējas, bet arī iegūsiet izpratni par uzņēmējdarbību un prasmes, ko augstu vērtē darba devēji.

Erasmus+ praksi var arī apvienot ar studiju periodu ārzemēs.

Ilgums

Prakse ārzemēs drīkst būt ne īsāka par 2 mēnešiem un ne garāka par 12 mēnešiem.

Jūs varat doties Erasmus+ apmaiņā uz ārzemēm vairākas reizes – gan kā students, gan kā praktikants, taču kopējais ārzemēs pavadītais laiks (ieskaitot studiju periodus ārzemēs) nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus vienā studiju ciklā (bakalaura, maģistratūras, doktorantūras).

Praksi ārzemēs varat iziet arī tad, ja nesen kā absolvējāt RISEBA augstskolu. Tādā gadījumā praksei jānotiek gada laikā pēc diploma iegūšanas, un jums tai jāpiesakās, kamēr vēl esat reģistrēts kā students augstākās izglītības iestādē.

Nosacījumi

Šī iespēja ir pieejama visiem RISEBA studentiem.

Praksei jābūt atbilstošai jūsu studiju programmai un turpmākajiem karjeras mērķiem, kā arī parasti, iekļautai jūsu studiju programmā.

Praksi jūs varat iziet jebkurā Erasmus+ programmas valsts organizācijā (izņemot ES iestādes, struktūras un aģentūras).

Pirms došanās praksē

 • Jāatrod uzņēmums vai organizācija, kurā jūs vēlētos iziet praksi.
 • Jāsaņem parakstīta un apzīmogota Acceptance letter, no uzņēmuma vai organizācijas, kurā plānojat iziesiet praksi.
 • Jums jānoslēdz Traineeship Learning agreement, ko parakstījušas visas trīs puses (jūs, uzņēmums vai organizācija un RISEBA Erasmus+ koordinatore).

 

Visi dokumenti ir jānosūta vai klātienē jāiesniedz RISEBA Erasmus+ koordinatorei.

Pēc atgriešanās no prakses

Pēc ārzemju prakses noslēguma RISEBA Erasmus+ koordinatorei jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Certificate of Attendance – aizpildīts, paraksts un apzīmogots no uzņēmuma vai organizācijas puses.
 • Learning agreement – visu trīs pušu (jūsu, uzņēmuma vai organizācijas un RISEBA Erasmus+ koordinatores) parakstīts un apzīmogots.
 • Traineeship Certificate – uzņēmuma vai organizācijas aizpildīts, parakstīts un apzīmogots.
 • Prakses pieredzes stāsts – rakstīts brīvā formā ar pievienotiem attēliem, jānosūta uz e-pastu.

 

Tags

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png