Arhitektūra

Arhitektūra maģistrs

Pieteikties

 

FAD

Arhitektūras programmas mājaslapa

Par programmu

Inovatīva, uz mūsdienu tehnoloģijām un ilgtspējīgu domāšanu balstīta profesionālā maģistra programma "Arhitektūra" nodrošina augstskolas RISEBA arhitektūras specialitātes studentiem pilnu apmācības ciklu atbilstoši Boloņas procesam. Maģistra programmā iespējams studēt arī ar citās augstskolās iepriekš iegūto akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu arhitektūrā. 

Profesionāla RISEBA Arhitektūra maģistra programma ir akreditēta un iekļauta sekojošā Eiropas parlamenta un padomes direktīvā: 2005/36/EK (07.09.2005) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. (V pielikuma 5.7.1. punktā 180.lpp.) 

Padomes direktīva pieejama šeit

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā ar  arhitekta profesionālā kvalifikāciju

 

KP

 

80 KP / 120 ECTS

Akreditācija 

 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2029. gada 2. februārim*

 

Studiju forma

Pilna laika vakara studijas

Studiju novirzieni

Standarta programma

Specializācija – ainavu arhitektūra un urbanisms 

 

Valoda

 

Angļu

 

Studiju maksa gadā

5900 EUR ( Pilna laika vakara studijas, angļu valodā) 

 

Studiju ilgums

 

2 gadi

 

*Patlaban notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.

Programmas direktors

Rūdolfs Dainis Šmits

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Theol. BArch Rūdolfs Dainis Šmits
+371 29515554; [email protected]

Programmas saturs*

Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā Uzņēmējdarbības, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM

Arhitektūras apjomu projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā

Pilsētplānošana plašā kontekstā un ietverot pilsētplānošanas starptautiskās tendences

Urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus

Transportu un mobilitātes aspektus

Pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju

Mantojuma jēdzienu plānošanas kopsakarā

Ainavas un akvatektūras aspektus

Būves informācijas modelēšana

Ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) tiesiskā regulējuma pamati

Arhitektūras un plānošanas projektu vadības starptautiskā prakse

Sociālais dialogs

Uzņēmumu dibināšana un vadīšana.
Izvēles studijas nozares aspektā Prakse

Jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti

Mākslu studijas

Valodas u.c.
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

RISEBA Augstskolā studijas notiek divos kompleksos, un studentiem tiek nodrošināta iespēja mācīties modernā studiju vidē. Studiju process radošajās programmās (Arhitektūra, Audiovizuālā mediju māksla) notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6  mūsdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru. 

Starptautiskās iespējas

Labākajiem studentiem ir iespēja studēt ārvalstu partneraugstskolās viena/divu semestru studijas ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros.

Iespējas stažēties un iegūt stipendijas praksei ārvalstu arhitektūras birojos ERASMUS+ programmas ietvaros.

Pašnovērtējuma ziņojumi

2017./2018. gadam

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas "Arhitektūra" pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6Durbes iela 4, Rīga, LV-1007, tel. + 371 29349122, [email protected]

arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras studijas
arhitektūras studijas

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png