Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA”

STUDIJU VIRZIENS “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA”

Augtskola RISEBA jau no 2015. gada septembra piedāvā Baltijas mērogā jaunu, inovatīvu maģistrantūras virzienu MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA. Studiju virziens piedāvā apgūt mākslu sintēzes principus un iegūt prasmes radīt, organizēt un režisēt plaša mēroga multimediālus projektus, audiovizuālus koncertus, izrādes un performances.

“Šī kursa novitāte ir integrēta pieeja laikmetīgo skatuves mākslas formu izglītībā, sekojot jaunajam pieprasījumam skatuves mākslu estētikā un straujajai jauno mediju attīstībai. Vairāk kā desmit gadus savā mākslinieciskajā darbībā sintezēju plašu mākslas un citu nozaru spektru - vizuālā māksla, dejas un teātra tehnikas, kultūras teorija un arī deju un kustību terapija. Vēlos dalīties ar savu pieredzi un ar studentiem paplašināt mākslas redzējumu, piedzīvot radošus atklājumus”, saka jaunā programmas virziena autore un vadītāja, mākslas un veselības aprūpes maģistre, māksliniece, kompānijas IDEAGNOSIS vadītāja, deju un kustību terapeite, supervīzore Simona Orinska.

MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA


Šis studiju virziens piedāvā multimediālās, jaunās skatuves mākslu formas un performances estētikas izpēti, sniedzot iespēju praktiski studēt mākslas to mijiedarbībā caur profesionālās pieredzes un zināšanu apmaiņas pieeju. Virziens veidots, balstoties jaunajā performances estētikā, kas skatuves mākslās paredz multimediju un ķermeņa praktiku intensīvu lietojumu, interaktivāti, klātesamību, spontanitāti, sadarbību un procesu kā skatuvisku vērtību, vizualitātes elementus, skatuves telpas izpratnes paplašinājumu, skaņas skulptūru un instalāciju veidošanu, rezultātā attīstot ne vien profesionālās prasmes, bet arī radošās domāšanas plasticitāti.  

            Studijas uzsver praktisko komponenti- studenti divu gadu laikā rada savus radošos projektus, procesā apgūstot dažādu mediju lietojumu. Mācības notiks angļu valodā darbdienu vakaros, kā arī sestdienās.

            Studiju kursa pirmā gada laikā “Audiovizuālo mediju māksla” ietvaros būs iespējams apgūt tādus kursus kā Operatora māksla, Jauno mēdiju un kino montāžas estētika, Audiovizuālā performance un animācija, Producēšana, Vizuālā semiotika un mediju dizains. Otrā studiju gada laikā “Multimediālā skatuves māksla” studenti fokusēsies uz savu specialitāti, apgūstot dažādus moduļus: ķermeņa tehnikas, audiovizuālos medijus, vizuālās mākslas principus, iekļaujot tādus kursus kā Telpas vizuālā domāšana, Interdisciplinārā scenogrāfija, Procesuālā māksla, Videodejas režija, Laikmetīgā deja un improvizācija, Buto deja un somatikas metodes, Fiziskā un dramatiskā teātra tehnikas un metodes, Akustiskās mākslas, Performances un dejas dramaturģija un citus. Lai studenti labāk orientētos savā profesionālajā darbībā, kā arī attīstītu prasmi sadarboties, tiks veidoti speciāli kursi Profesionālā fokusa grupa un Grupas vadība.

MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA

MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA, ņemot vērā starpnozaru aspektu, piedāvā papildināt un attīstīt zināšanas un prasmes ne vien jau ar mākslu saistītiem profesionāļiem, bet arī bakalaura izglītību ieguvušiem, ar citām nozarēm saistītiem speciālistiem. Vērā tiks ņemta reflektanta motivācija, studiju mērķis, radošās domāšanas veids un izpausme - projekti (realizētie un/vai plānotie). Reflektantiem jāsagatavo savs portfolio. Uzņemšanas eksāmeni notiks augustā un ietver pārrunas, kā arī praktiskus pārbaudījumus.

            Studiju noslēgumā studenti izstrādā savu maģistra darbu. Atbilstoši savām interesēm, studenti aicināti izvēlēties tos medijus, kas ir profesionāli saistoši un radīt savu skatuves projektu – multimediālu koncertu, audiovizuālu izrādi un/vai performanci. Studiju kursa rezultātā tiks iegūts maģistra grāds audiovizuālo mediju mākslā. Studenti būs ieguvuši zināšanas, iemaņas un prasmes organizēt un režisēt dažāda spektra multimediālus skatuves projektus, kā arī strādāt kā multimākslinieki un producenti, spējot konkurēt starptautiskā līmenī.

            Augstskolai ir Erasmus sadarbības vienošanās ar Edge Hill Universitāti, kā arī Dānijas Karalisko akadēmiju, tādējādi plānota ne vien pasniedzēju, bet arī studentu apmaiņa. Studiju virziens tiks plastiski pielāgots studentu vajadzībām un interesēm.

Elektronisko bukletu skatīt šeit.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png