Biznesa stratēģiskā vadība

"Priecājos, ka izvēlējos RISEBA maģistra studiju programmu “Biznesa stratēģiskā vadība”. Pateicoties profesionāliem pasniedzējiem un studiju biedriem no dažādām sfērām, apmācību process paplašināja ne tikai teorētiskās zināšanas, bet sniedza profesionālu pieredzi visdažādākajos biznesos. Iegūtās zināšanas jau veiksmīgi esmu ieviesusi ikdienas darbā. Šobrīd apsveru iespējas turpināt savas studijas arī MBA programmā."

Dita Sloka, studente
A/S “Cēsu alus” finanšu
un IT daļas vadītāja

dita_sloka.jpg

 

 

 


Par programmu

Iespēja iegūt Maģistra grādu gada laikā!

Studiju programmas apguve paredzēta personām, kuras ir ieguvušas augstāko profilējošo (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgā jomā) izglītību un kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4 gadi.

Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē.

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē(studiju programmas raksturojums par 2017./2018. studiju gadu)
Studiju valoda: latviešu
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros.
Kredītpunkti: 42
ECTS: 63
EKI: 7

Studiju forma un maksa

Pieteikties studijām 


Kurovs.jpg

Programmas direktors:
Jevgenijs Kurovs, Dr.oec.
Tālr: +371 26478976
E - pasts: [email protected]

 

 

 

 


Programmas priekšrocības

•programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos radošam darbam izvēlētajā jomā;
•studējošiem būs jāveido reāli projekti, kas paaugstinās absolventu priekšrocības darba tirgū;
•būs iespēja pilnveidot personīgās prasmes un kompetences;
•RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs;
•individuālā pieeja katram studentam;
•elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks;
•plašs atlaižu klāsts. 

Programmas moduļi un to saturs

Biznesa stratēģija un modeļi

Modulis ietver sekojošas sadaļas: Biznesa stratēģija un konkurētspēja starptautiskā vidē; Biznesa modeļi; Organizācijas dizains un Korporatīvā pārvaldība u biznesa ilgtspēja.

Efektīva vadītāja prasmes

Modulis ietver sekojošas sadaļas: Mūsdienu organizācijas un vadības psiholoģija; Biznesa pārrunu prasmes; Mākslā pamatotas pieejas organizācijas vadīšanai; Koučings, mentoring un supervīzija.

Personāla, informācijas un zināšanu vadīšana

Modulis ietver sekojošas sadaļas: Personāla un pārmaiņu vadība; inovācija un intelektuāla īpašuma aizsardzība; IT biznesa efektivitātes paaugstināšanai.

Globalizācija, tirgi un finanses

Modulis ietver sekojošas sadaļas:  Globalizācijas procesi un tirgzinības; Finanšu tirgi un institūcijas.

Praktiskie projekti un pētniecība

Modulis ietver sekojošas sadaļas:  Pētniecības loģika un metodoloģija; Projektu laboratorija; Praktisks projekts.

Maģistra darbs

Teorētisks pētījums par vadībzinībai aktuāliem jautājumiem vai praktisks kādas organizācijas vai nozares problēmas risinošs pētījums, kurš, iespējams, pavērs jums jaunu saktu vai jaunas iespējas biznesā un karjerā.

RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

Studijas notiek katru otro nedēļas nogali: piektdien no 18.00 līdz 21.10, sestdien un svētdien no 9.00 līdz 17.30 vai 19:10.

 

**Ja studiju maksa tiek sadalīta mēneša maksājumos, tad tiek piemērots 5% maksas palielinājums saistībā ar administratīvajām izmaksām.

ATLAIDES

Atlaides

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png