Biznesa stratēģiskā vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Iespēja iegūt Maģistra grādu gada laikā!

Studiju programmas apguve paredzēta personām, kuras ir ieguvušas augstāko profilējošo (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgā jomā) izglītību un kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4 gadi.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
KP/ECTS 42 KP/63ECTS
Studiju forma Pilna laika klātiene un tālmācība
Valoda Latviešu (klātiene) vai angļu (tālmācība)
 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.

Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

J.K.

Jevgenijs Kurovs, Dr.oec.
Tālr: +371 26478976
E - pasts: jevgenijs.kurovs@riseba.lv

 

Programmas saturs*

Biznesa stratēģija un modeļi modulis Efektīva vadītāja prasmes modulis

Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē  
Korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja 

Mūsdienu  vadības psiholoģija 
Pārrunu vadība un konfliktu risināšana 
Dažādības vadība 

Personāla, informācijas un zināšanu vadīšana modulis

Globalizācija, tirgi un finanses modulis

Personāla un pārmaiņu vadība 
Inovācija un organizāciju attīstība 
Risku pārvaldība

Finanses stratēģisku lēmumu pieņemšanai 
Finanšu tirgi un institūcijas 
Globalizācijas procesi un marketings 

Praktiskie projekti un pētniecība modulis Maģistra darbs

Prakse 'Pētniecība biznesā'

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē.

 

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt uzņēmējdarbības vadībā gan vadot savu uzņēmumu, gan kādu no uzņēmuma struktūrvienībām, tāpat arī veikt citu organizāciju vadītāja pienākumus. 

 

Maģistra studiju programmas "Biznesa stratēģiskā vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png