Personāla vadība

''RISEBA Personāla vadības maģistra studiju programma ir sastādīta tā, lai katrs no praktizējošajiem personāla vadītājiem spētu iegūt tās zināšanas, kas viņam pietrūkst. Tas manuprāt ir lielākais ieguvums. Arī diskusijas un praktiskās nodarbības dod iespēju dzirdēt dažādus viedokļus. Tas arī ļoti spilgti parāda, cik personāla vadītāju profesija ir radoša.''

Eva Selga, absolvente
LPVA valdes priekšsēdētāja

eva_selga_0.jpg

Vairāk atsauksmes par programmu šeit


Par programmu

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas personāla vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā.

Programma sagatavo personāla vadītājus – speciālistus, kuri spējīgi formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.

„Personāla vadība” ir viena no labākajām maģistra studiju programmām pēc starptautiskās novērtēšanas un reitinga sistēmas "Eduniversal Ranking 2015" vērtējuma! Vairāk informācijas šeit.

„Personāla vadība” – 5. vieta TOP 200 labāko Austrumeiropas maģistra studiju programmu "Eduniversal Ranking 2015" vērtējumā.

Iegūstamais grāds: maģistra grāds personāla vadībā (studiju virzienu akdreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: personāla vadītājs
Studiju valoda: latviešu vai angļu
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

Studiju forma un maksa

Pieteikties studijām 


iveta_ludviga.jpg

Programmas direktore
Iveta Ludviga, Dr. sc. administr.
Tālr.: +371 67600688
Mob.tālr.: +371 29244831
E - pasts: [email protected]

 

Programmas priekšrocības

  • studijas RISEBA nodrošina ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem;
  • programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos jaunrades darbam izvēlētajā jomā;
  • studiju procesā jāveido reāli projekti, kas paaugstina mūsu absolventu priekšrocības darba tirgū;
  • RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai;
  • programma atbilst darba devēju un tirgus prasībām (sadarbības līgums ar Latvijas Personāla Vadības asociāciju);
  • individuāla pieeja katram studentam;
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks;
  • plašs atlaižu klāsts.

 

Programmas saturs

Ievadmodulis: Uzņēmums un vide (Vispārējās zināšanas, kas nepieciešamas biznesa vadībā -tikai programmai ar neprofilējošo izglītību):
Vadībzinību un marketinga pamati
Ekonomika 
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes biznesā
Stratēģisko vadībzinību pamati

Stratēģiskā Personāla Vadība
Personāla vadības funkcijas
Personāla stratēģiskā plānošana

Mācību process un darbinieku attīstības vadīšana
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Kreativitāte profesionālajā darbībā
Vadīšanas psiholoģija un ētika
Pārmaiņu vadīšana un līderība

Darba izpildes vadība un atalgojuma sistēmas
Personāla lietvedība
Darba tiesības
Aroda veselība un drošība
Arodbiedrība un darba devējs
Kvalitātes vadīšana
Personāla informācijas sistēmas

Pētījumu metodes un profesionālās prasmes
Koučings, mentorings un supervīzija
Pētnieciskā darba metodoloģija

Prakses un projekti
Projektu vadīšana
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

Studiju programmas raksturojums par 2017/2018

Pretendentiem ar neprofilējošo izglītību, papildus pamatprogrammai, tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā (par papildus maksu 1 KP - 70 EUR):

Ievadmodulis:
•Ekonomika (2 KP)
•Grāmatvedība un finanses (2 KP)
•Skaitliskās metodes biznesā (2 KP)
•Vadībzinību un stratēģijas pamati (2 KP)
•Mārketinga pamati(2 KP)

Studijas latviešu valodā notiek pirmdienās, otrdienās un trešdienās, un karu otro vai trešo ceturtdienu no 18.00 līdz 21.10. 

Studijas angļu valodā notiek otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 21.10 (vieslektoru ierašanās gadījumos iespējamas papildu mācību dienas).

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēm un kredītiem.

ATLAIDES

Atlaides

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png