Personāla vadība

PIETEIKTIES 

Par programmu

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas personāla vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā.

 

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā
KP/ECTS 60 vai 80 KP/90 or 120 ECTS
Studiju forma Pilna laika vakara nodaļa
Valoda Latviešu 
 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.

Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

iveta_ludviga.jpg


Iveta Ludviga, Dr. sc. administr., profesore
Tālr.: +371 67600688
Mob.tālr.: +371 29244831
E - pasts: iveta.ludviga@riseba.lv

 

 

Programmas saturs*

Stratēģiskā Personāla Vadība Darba izpildes vadība un atalgojuma sistēmas

Personāla vadības funkcijas
Personāla stratēģija un politika plānošana
Personāla analītika

Personāla lietvedība
Darba tiesības
Aroda veselība un drošība
Kvalitātes vadīšana
Personāla informācijas sistēmas

Mācību process un darbinieku attīstības vadīšana

Prakses un projekti

Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Inovācija un kreativitāte profesionālajā darbībā
Vadīšanas psiholoģija un sociālā atbildība
Pārmaiņu vadīšana un līderība
Koučings, mentorings un supervīzija

Projektu vadīšana
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

Ievadmodulis: Uzņēmums un vide (Vispārējās zināšanas, kas nepieciešamas biznesa vadībā - tikai pretendentiem ar neprofilējošo pamatizglītību)  
Vadībzinību un marketinga pamati
Ekonomika 
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes biznesā
Stratēģisko vadībzinību pamati
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai.

 

Karjeras iespējas

Programma sagatavo personāla vadītājus – speciālistus, kuri spējīgi formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.

 

Maģistra studiju programmas "Personāla vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png