Pasniedzēji

IVETA LUDVIGA

Iveta LudvigaMaģistra studiju programmu „Personāla vadība”, „Projektu Vadība”, „Uzņēmējdarbības vadība” un „Veselības vadība” direktore

Pasniedz priekšmetus: 
Business Practice
Pētnieciskā darba metodoloģija

Izglītība:
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola – Dr.sc.administr.University of salford (UK) - MBA
Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija – Mg.sc.eng

Iveta Ludviga  ir ieguvusi doktora grādu uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Promocijas darbs veltīts starp-kultūru biznesa stratēģijai un biznesa iespēju identificēšanai.

Ir iegūta daudzu gadu pieredze biznesa uzņēmumu radīšanā un vadīšanā, bijusi uzņēmēja, strādājusi starptautiskā uzņēmumā kā biznesa konsultante. Biedrības „Līdere” biedre un mentore. Vairāk kā 6 gadu pieredze akadēmiskajā sfērā kā studiju programmu direktorei un katedras vadītājai.
Pētnieciskās intereses: starp-kultūru biznesa jautājumi, stratēģija, uzņēmējdarbība. Ir daudzu starptautiskos izdevumos publicētu zinātnisku publikāciju autore.

Mob.: +371 29244831
[email protected]

 

AGITA KALVIŅA

Agita KalviņaPersonāla vadības maģistra programmas zinātniskā vadītāja, RISEBA Biznesa departamenta lektore

Pasniedz priekšmetus:
Personāla vadības funkcijas
Pārmaiņu vadīšana un līderība
Personāla informācijas sistēmas

Izglītība:
LU Vadībzinātnes nozares Sabiedrības vadības apakšnozares doktora studiju programmas studente
Maģistra grāda angļu filoloģijā  no LU – Mg.phylol.

Agitai Kalviņai ir 15 gadu pieredze organizāciju attīstības, stratēģiskās vadības, pārmaiņu projektu īstenošanā, pieredze stratēģiskajā personāla vadībā, tai skaitā starptautiskā vidē kopš 2001.gada.
Konsultanta un eksperta darbs:  Konsultāciju sniegšana stratēģiskās plānošanas, pārmaiņu vadības, procesu efektivizācijas,  darba izpildes vadības (plānošanas un novērtēšanas), atalgojuma vadības un kompetenču vadības sistēmu veidošanā publiskā un privātā sektora organizācijās. Mācību vadīšana vadītājiem un darbiniekiem par pārmaiņu vadību, līderības prasmju attīstīšanu, darba izpildes plānošanu un novērtēšanu, atalgojuma noteikšanu un kompetenču pieeju cilvēkresursu vadībā.

Tālr.: 67807963
Mob.: 29255772
[email protected]

 

SOLVEIGA BLUMBERGA

Solveiga Blumberga Pasniedz priekšmetus:

Organizāciju psiholoģija
Vadīšanas psiholoģija

Izglītība:
Latvijas Universitāte / Daugavpils Universitāte - psiholoģijas doktorantūra
Latvijas Universitāte PPI– Mg. Psych.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – B. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – psihologa kvalifikācija

Solveiga Blumberga strādā par docentu  RISEBA un RTU, ilgstoši strādāja par lektori Rīgas Stradiņu Universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, SPPA un padziļinājusi savas zināšanas Lietuvā grupu psihoterapijā, kur ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu.

Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē,  lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē.

Pētnieciskās intereses: līderība un autoritāte, sekmīgas uzņēmējdarbības psiholoģisko rādītāju izpēte, korporatīvā sociālā atbildība.

RISEBA Menedžmenta un mārketinga katedras docente
[email protected]
Mob. tālr. +371 26461229

 

GUNDEGA DAMBE

Pasniedz priekšmetus:
Personāla lietvedība

 

ALEKSANDRS FEDOTOVS

Aleksandrs FedotovsAsoc. prof.

Pasniedz priekšmetus:
Ekonomika

Izglītība:
Dr. Oec.
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts
PSRS Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts, Maskava

Aleksandrs Fedotovs ir ieguvis inženiera ekonomista kvalifikāciju Rīgas Tehniskajā universitātē, doktora grādu ekonomikā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā un habilitētā ekonomikas doktora grādu PSRS Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā, profesora zinātnisko nosaukumu Maskavā. Stažējies Norvēģijas Tirdzniecības augstskolā Bergenā. Ilgstoši strādājis par profesoru un asociēto profesoru dažādās Latvijas universitātēs, RISEBA no 1995. gada.

E-pasts- [email protected]
Tālr.: +371 67500261

 

AIVARS KALNIŅŠ

Pasniedz priekšmetus:
Personāla stratēģiskā plānošana

Izglītība:
Akadēmiskās zināšanas iegūtas RTU, BA Turība, Cables&Wireless College (UK), USTTI (USA), TEMIC (Canada), USF(USA). Maģistra grāds uzņemējdarbības vadībā, studijas Organizācijas attīstības un Personāla vadības jomā Roffey Park Institute (UK).

Darba pieredze:
SIA JETA Izpilddirektors. SIA Kalnsetas R valdes loceklis. Teorētiskā un praktiskā pieredze uzņēmumu vadībā un personāla vadībā, projektu izstrādē un ieviešanā, t.sk. starptautiskos uzņēmumos. Reāla pieredze ES struktūrfondu projektu sagatavošanā, uzraudzībā, ieviešanā, uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos.
Vairāku publikāciju autors , uzstājies daudzās starptautiskās konferencēs par organizāciju attīstības un personāla vadības jautājumiem.
Veido un vada lekcijas RISEBA un BA Turība, mācības ZBC, LLKC, LTRK, LDDK, Comperio, Perfecta Consulting, Alberta Koledža, vada un konsultē studentus Bakalaura un Maģistru darbu izstrādes laikā. Ražošanas, pakalpojumu un ar lauksaimniecību saistīto nozaru uzņēmumu konsultants. Tēmas: uzņēmumu radīšana, attīstība, stratēģiskā plānošana, organizācijas iekšējās attīstības problēmas, personāla vadība, projektu vadība, vietējais mārketings. Nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu biznesa specifikas izpēti kontekstā ar valsts ekonomikas un lokālā darba tirgus īpatnībām.

Tel.:  29454245

E pasts : [email protected]

 

PĒTERIS KRĪGERS

PĒTERIS KRĪGERSPasniedz priekšmetus:

Arodbiedrība un darba devējs

Izglītība:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

 

 

AGRIS OLMANIS

Agris OlmanisPasniedz priekšmetus:
 

Projekta vadīšana

Izglītība:
Latvijas Universitātē Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā. 
Projektu vadība. AFW akadēmijas sertifikāts (Vācija)

Agris Olmanis šobrīd ir „Agra Olmaņa projektu biroja” SIA Valdes loceklis, lektors, projektu konsultants. Profesionāli projektu vadīšanas jomā, kā projektu vadītājs un vēlāk, kā direktors darbojies SIA "Decus".

A.Olmanis ir konsultants ar ilgstošu pieredzi apmācības un semināru pasniegšanā. 
Kopš 1999. gada ir Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas biedrs. 
Bijis Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētājs un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras padomes loceklis.

Tālr.: 29246884

 

SANDRA PALLO

Pasniedz priekšmetus:
Personāla vadības funkcijas

Mg.Paed.

Personāla attīstības, vadīšanas un vērtēšanas eksperte. Strādājusi Lattelekom personāla novērtēšanas un attīstības centrā. Ieguvusi sertifikātu par tiesībām vadīt komandas treniņus pēc Furmana ( Somija) metodes- reteaming. Biznesa treniņu vadītāja ar lielu pieredzi. Krāsu sistēmas AURA-SOMA 1.un 2. līmeņa praktiķa sertifikāts (Anglija).

 

RASA PĒCE

Pasniedz priekšmetus:
Grāmatvedība un finanses

 

ŽENIJA ROJA

Pasniedz priekšmetus:
Aroda veselība un drošība

 

DAINA ROMANOVSKA

DAINA ROMANOVSKAPasniedz priekšmetus:

Personāla vadības funkcijas

Mg. Psych., RSEEBA pasniedzēja magistrantu programmām kursos “Personāla vadība”. 
Sociālpsiholoģisko un videotreniņu vadītāja saskarsmes psiholoģijā. 
Praktiskās psiholoģijas institūta IMATON sertifikāti programmām “Personāla novērtēšana un atestācija” un “Personāla slēptās motivācijas un lojalitātes noteikšana. 
AURA-SOMA krāsu sistēmas 1., 2. un 3. līmenis, praktiķa – konsultanta sertifikāts (Anglija).

 

MAIJA ZAKRIŽEVSKA

 

MAIJA ZAKRIŽEVSKAPasniedz priekšmetus:

Darba psiholoģija
Sociālā un saskarsmes psiholoģija

Izglītība:
Dr.psych., Mg.sc.sal.
Daugavpils Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Universitāte

Maija Zakriževska ir Ieguvusi doktora grādu Sociālajā psiholoģijā par zinātniskā darba tēmu „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ideālo politiķa tēlu”. Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti iegūta supervīzora izglītība. Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijā Kreativitātes Zinātniskajā institūtā ir bijusi ievēlēta kā pētniece. Ir piedalījusies un uzstājusies daudzās starptautiskās konferencēs. Ir publicējusi daudzus zinātniskus un populārzinātniskus rakstus biznesa psiholoģijā, sociālajā psiholoģijā, kreativitātes psiholoģijā un mākslas terapijā. Ir oganizējusi daudzas starptautiskas konferences

Pētnieciskās intereses saistītas ar biznesa psiholoģiju un kreativitāti ikdienā, biznesā un izglītībā.

RISEBA Biznesa psiholoģijas programmas zinātniskā konsultatnte, docente.

E-pasts- [email protected]
Mob. tālr. + 371 29438435

 

KATRI VINTIŠA

Pasniedz priekšmetus:
Personāla vadības funkcijas

 

RAINA VĪRA

RAINA VĪRAPasniedz priekšmetus:

Vadībzinību un tirgzinību pamati
Kvalitātes vadīšana

Izglītība:
Dr.paed.
Latvijas universitāte
Rīgas politehniskais institūts

Raina Vīra ir RISEBA Satversmes Sapulces priekšsēdētāja. 
Ir iegūta darba pieredze dažādās Latvijas augstskolās.
Starptautisko nedēļu ietvaros celta kvalifikācija Fachhochschule Mainz University of Applied Sciences, Tomas Bata University, Zlin, CR , Salfordas universitātē.
Pētnieciskās intereses saistītas ar personālvadības problēmām Latvijā. Ir vairāku publikāciju autore, kuras ir pieejamas arī EBSCO datu bāzē.

Latvijas Izglītības fonda valdes locekle, bijusi eksperte vairākos ESF projektos.

Paralēli akadēmiskajam darbam tiek vadīti semināri un konsultēti  Latvijas biznesa un valsts pārvaldes vadītāji par aktuāliem organizāciju vadīšanas jautājumiem.

LŪCIJA RUTKA

 

LŪCIJA RUTKA

Pasniedz priekšmetus:

Kreativitāte profesionālajā darbībā

 

 

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png