Projekta vadība

"Šo programmu man ieteica kolēģi kā iespēju papildināt zināšanas jomā, kas nav saistīta ar manu pamatizglītību – medicīnu. Studējot, iepazinos ar kursa biedriem, ar kuriem vēl aizvien turpinās sadarbība. Studiju laikā, lai teorētiskās zināšanas pielietotu praksē, uzsāku darboties Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Jauniešu grupā (IPMA Young Crew Latvija) un vēl aizvien esmu tās valdē. Darbu turpinu arī rehabilitācijas studentu izglītošanā, lasot lekcijas projektu vadībā. Projektu vadībā saskatu nākotni, jo tā ir nepieciešama ikvienā nozarē.''

Ieva Jēkabsone, absolvente
RSU Rehabilitācijas katedras
asistenta p.i.

ieva_jekabsone_1.jpg


Par programmu 

Studiju programmas mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu projektu vadīšanas kā disciplīnas attīstībai Latvijā, izglītot kvalificētus projektu vadības speciālistus, sniegt studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un sekmēt teorētisko atziņu praktisko pielietojamību projektu vadības jomā.

 
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds projekta vadībā (studiju virzienu akdreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: projekta vadītājs
Studiju valoda: latviešu vai angļu
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros
Kredītpunkti: 60 ( + 80 vai 90)
ECTS: 90 ( + 120 vai 135)
EKI: 7

Studiju forma un maksa

Pieteikties studijām 


 untitled-5635.JPG

 

Programmas direktore:
Inese Slūka
Tālr: +371 67807958
Mob. tālr: +371 25773358
E - pasts: [email protected]

 

 


Programmas priekšrocības

  • Programma izstrādāta saskaņā ar starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (International Project Management Association) apstiprinātām starptautiskām projektu vadīšanas kompetences vadlīnijām un sertifikācijas standartu.

  • RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai.
  • Strukturāli programma izveidota pamatmoduļos, kas izstrādāti ar ilgtspējīgu perspektīvi. Tie pamatos atbilst Eiropas septiņu universitāšu izveidota konsorcija īstenotai starptautiskai maģistratūras programmai „Eiropas maģistrs projekta vadībā” (European Masters in Project Management). Šāda pieeja dod mobilitātes iespēju studentiem iziet profesionālo praksi, apgūt specifiskus kursus vai pat atsevišķus moduļus minētajās ārvalstu augstskolās, kā arī RISEBA paver jaunas iespējas akadēmiskā personāla mobilitātei - uzaicināt vieslektorus no šīm universitātēm.
  • Individuāla pieeja katram studentam.
  • Elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks.
  • Plašs atlaižu klāsts.

Kādēļ mācīties "Projekta vadību" RISEBA?

 

Programmas saturs

Studējot maģistra studiju programmā „Projekta vadība” Jūs attīstīsiet svarīgākās projektu vadītāja kompetences saskaņā ar Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) kompetenču vadlīnijām, kas tās iedala trīs grupās: „Personas kompetences”, „Praktiskā darbības kompetences”, „Perspektīvas kompetences”.

Personas kompetenču grupa
Vadības psiholoģija
Projekta komunikācijas vadība
Projekta komandas vadība
Inovācijas un kreativitāte

Praktiskās darbības kompetenču grupa
Projekta pārvaldības procesi
Finanšu menedžments un projektu izmaksu vadība
Projekta vadības rīki
Projekta risku vadība
Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība
Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība
Līgumu vadība
Projekta dokumentācija un informācijas vide
Pētniecības metodes

Perspektīvas kompetenču grupa
Projektu vadība starptautiskā vidē
Programmu un portfeļu vadība
Stratēģiskā vadīšana
Mūsdienu tendences projektu vadībā

Studiju programmas prakses
Prakse "Projektu Laboratorija"
Prakse “Simulācija” (studentiem ar akadēmisko profilējošo izglītību)
Prakse "Projekta vadības vide" (studentiem ar akadēmisko profilējošo izglītību)

Maģistra darbs

RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

Studiju programmas raksturojums 2017/2018

Studējot latviešu valodā, Jūs iegūsiet profesionālo maģistra grādu projekta vadībā un projekta vadītāja kvalifikāciju, atbilstoši šeit norādītajai programmai.
Studējot angļu valodā Jūs iegūsiet maģistra grādu starptautiskajā biznesā un projektu vadītāja kvalifikāciju atbilstoši studiju programmas „Starptautiskais bizness” saturam. Vairāk informācijas šeit.
 

Pretendentiem ar neprofilējošo izglītību, papildus pamatprogrammai, tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā (par papildus maksu 1 KP - 70 EUR):

Ievadmodulis:
•Ekonomika (2 KP)
•Grāmatvedība un finanses (2 KP)
•Skaitliskās metodes biznesā (2 KP)
•Vadībzinību un stratēģijas pamati (2 KP)
•Mārketinga pamati(2 KP)

Studijas latviešu valodā notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un katru otro vai trešo ceturtdienas vakaru no 18.00 līdz 21.10; angļu valodā - otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 21.10.

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēm un kredītiem.

ATLAIDES

Atlaides

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png