Pasniedzēji

Inese Slūka, Mg.proj.mgmt., lektore

Sluka_up.jpgPasniedz kursus: 
Mūsdienu tendences projektu vadībā
Projektu laboratorija

Darba pieredze:
Sertificēta projektu vadītāja (IPMA C līmenis), maģistra studiju programmas „Projekta vadība”  un „Uzņēmējdarbības vadība” direktore. Ieguvusi vairāk kā 10 gadu pieredzi dažādu projektu sagatavošanā un vadīšanā, kuru vidū galvenokārt ir Eiropas Savienības un citu finanšu avotu projektu vadīšanā.  Pieredze gūta Rīgas Stradiņa universitātē vadot dažādu pētniecības, sadarbības, cilvēkresursu piesaistes zinātnei, tehnoloģiju pārneses, maģistra un doktora studiju atbalsta projektus. Pieredze projektu sagatavošanā, pētījumu veikšanā un attīstības plānu izstrādē gūta SIA „NK Konsultāciju birojs”. Pirms tam strādājusi sociālajā jomā Preiļu novadā, īstenojot dažādus sociālās jomas projektus. 
Piedalījusies dažādu projektu konkursu vērtēšanas žūrijās: „Open Mind”, „Projektu vadīšanas čempionāts vidusskolēniem”, „Global e-colloboration competition”.
2016.gadā saņemts atzinības raksts maģistra studiju programmas „Projekta vadība” absolventu nominācijā „Vismīļākā pasniedzēja”.

Izglītība:
Iegūts profesionālais maģistra grāds projektu vadībā un projektu vadītāja kvalifikācija augstskolā RISEBA, savukārt sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē iegūts Latvijas Universitātē. I.Slūka turpina studijas RISEBA doktora studiju programmā „Biznesa vadība”. 

Dalība profesionālās organizācijās: Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) biedre līdz šim brīdim un valdes locekle (05.2013. līdz 02.2016.), LNPVA Jauniešu grupas (IPMA YC Latvia) biedre.
 

Iveta Ludviga, Dr.sc.administr

iveta.jpgPasniedz kursus:

Pētījumu metodoloģija
Projekta vadība starptautiskā vidē

Darba pieredze:
Biznesa departamenta maģistra studiju programmu „Personāla vadība”, „Veselības vadība”, „Biznesa stratēģiskā vadība”, „Starptautiskais bizness”  un „Vadības psiholoģija un supervīzija” direktore, RISEBA asociētā profesore. Ir iegūta daudzu gadu pieredze biznesa uzņēmumu radīšanā un vadīšanā, bijusi uzņēmēja, strādājusi starptautiskā uzņēmumā kā biznesa konsultante. Biedrības „Līdere” biedre un mentore. Vairāk kā 6 gadu pieredze akadēmiskajā sfērā kā studiju programmu direktorei un katedras vadītājai.

Izglītība :

I.Ludviga ir ieguvusi doktora grādu RISEBA studiju programmā „Biznesa vadība” (dr.sc.administr.). Promocijas darbs veltīts starp-kultūru biznesa stratēģijai un biznesa iespēju identificēšanai.
University of Salford (UK) iegūts MBA grāds, Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija – Mg.sc.eng.
Iveta Ludviga  ir ieguvusi doktora grādu uzņēmējdarbības vadībā RISEBA.
Pētnieciskās intereses: starp-kultūru biznesa jautājumi, stratēģija, uzņēmējdarbība. Ir daudzu starptautiskos izdevumos publicētu zinātnisku publikāciju autore.

 

Gundega Lapina, Dr. paed., asoc.prof.

gundega-lapina.jpeg

Pasniedz kursu: 
Inovācija un kreativitāte 

Darba pieredze:
Kopš 2012.gada decembra līdz 2016.gada martam G.Lapiņa ir vadījusi RISEBA Biznesa departamentu un no 2013.gada marta līdz 2015.gada septembrim -  RISEBA Tālmācības centru.
Laikā no 2000. līdz 2012.gadam strādājusi Latvijas Tehnoloģiskajā centrā par starptautisku projektu vadītāju, nodarbojoties gan ar projektu pieteikumu gatavošanu, gan izpildi. Divpadsmit gadus darbojusies Eiropas Biznesa atbalstā tīklā, popularizējot inovāciju Latvijas uzņēmējdarbības vidē, kā arī  veicinot Latvijas uzņēmēju un zinātnieku sadarbību starptautiskā mērogā. Darbojoties starptautiskos   projektos, tikusies ar uzņēmējiem, zinātniekiem un administratīvajiem darbiniekiem, veikusi pētījumus par inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Latvijā. EK Mūžizglītības programmā G.Lapiņa koordinējusi Leonardo da Vinči projektu un izstrādājusi tālmācības kursus.

Izglītība:
•    Latvijas Universitāte , Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Dr. paed. 
•    Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Mg.paed./ izglītības darba vadītāja kvalifikācija
•    Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, maģistra līmenim atbilstošs diploms, fiziķe, pedagoģe.

 

Ivars Ruņģis , Mg.soc.

ivars_rungis.jpegPasniedz kursu: 
Programmu un portfeļu vadība
Pieredze:
Šobrīd ir SIA PM Academy konsultants-treneris ar vairāk kā 17 gadu pieredzi projektu un programmu vadīšanas un projektu portfeļu ieviešanas jomās, kur konsultējis tādās nozarēs kā: finanses, apdrošināšana, IT un ITK, infrastruktūras būvniecība, valsts pārvalde, pilsētu attīstība, arhitektūra, mežu apsaimniekošana un izstrāde, loģistika, ražošana, tipogrāfija, enerģētika, veselība, farmācija, ēdināšanas pakalpojumi un citas. Ivars ir Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs un Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs. Darbojas SIA Komercizglītības Centrs kā pieaicinātais pasniedzējs-konsultants. Pirms tam AS Citadele banka Procesu un projektu vadības daļas vadītājs. Pirms tam 11 gadus strādājis finanšu sfērā, no kuriem pēdējos 7 gadus ir bijis iesaistīts IT projektu vadīšanā gan organizācijas, gan starpvalstu līmenī.
Izglītība:
Pabeidzis maģistrantūru Kijevas Nacionālajā Būvniecības un Arhitektūras Universitātē, (Ukraina) specialitātē “Projektu un programmu vadītājs”. Ieguvis bakalaura grādu organizāciju psiholoģijā Rīgas Pedagoģijas Izglītības un Vadības Augstskolā. Banku Augstskolā ieguvis augstāko profesionālo izglītību banku zinībās.
Starptautiski sertificēts Projektu Direktors (IPMA A, B, C un D līmenis). Izgājis LEAN apmācību kursus 10 dienu garumā pie Mihaela Fuksa (organizators: Lean Rīga) un LEAN mācības 17 dienu garumā (3 pasniedzēju komanda no Breaking Research, Luxembourg).

Profesionālā dalība:
IPMA (Starptautiskā projektu vadības asociācija, Šveice) Delegātu Padomes loceklis.

 

Agris Olmanis

Agris OlmanisPasniedz kursu:
Projekta pārvaldības procesi

Darba pieredze:

Agris Olmanis šobrīd ir „Agra Olmaņa projektu biroja” SIA Valdes loceklis, lektors, projektu konsultants.  Profesionāli projektu vadīšanas jomā kā projektu vadītājs un vēlāk ka direktors darbojies SIA „Decus”.
A.Olmanis ir konsultants ar ilgstošu pieredzi apmācības un semināru pasniegšanā. Viens no RISEBA maģistra studiju programmas „Projekta vadība” veidotājiem.

Izglītība:
Latvijas Universitātē Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā. Iegūts AFW akadēmijas sertifikāts (Vācija)  - Projektu vadībā.

Dalība profesionālās organizācijās: Kopš 1999. gada ir Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas biedrs. Bijis Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētājs un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras padomes loceklis

 

 

Dace Gaile, Mg.oec.

Dace GailePasniedz kursu:
Projektu tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība

Darba pieredze:
Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) vadītāja. Gaile strādā IUB no biroja dibināšanas brīža 2002.gada janvārī, vispirms Metodoloģijas departamenta vietnieces, vēlāk direktores amatā, nodrošinot metodoloģisko atbalstu iepirkumu veicējiem un piegādātājiem, gatavojot priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem, sadarbojoties ar Eiropas Savienības (ES) institūcijām un nodrošinot biroja darbības plānošanu. 
Dace Gaile arī guvusi pieredzi, strādājot Finanšu ministrijā, kā arī AS "Rīgas Starptautiskā autoosta".
Izglītība: 

Dace Gaile ir ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā, kā arī bakalaura grādu vadības zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē


Solveiga Blumberga, dr.psych., docente

Solveiga Blumberga

Pasniedz kursu:
Vadības psiholoģija

Darba pieredze:
Sociālās psiholoģijas docente  RISEBA.  Ilgstoši strādāja RTU, Stradiņu Universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, SPPA, padziļinājusi savas zināšanas Lietuvā grupu psihoterapijā – ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu, stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē,  lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē. Pauagstinājusi savu kvalifikāciju augstskolu docētāju apmācībā Slovēnijā, Bled, CEEMAN. IMTA International Management Teachers Academy.

Izglītība:
Dr. psych., Sociālo zinātņu doktora grāds psiholoģijā
Latvijas Universitāte PPI  - Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola - Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – mārketinga psihologa kvalifikācija
 

Raina Vīra, Dr.paed., asoc.prof.

Raina VīraPasniedz kursu: 
Projekta kvalitātes un izmaiņu vadīb

Darba pieredze: 
Ir darba pieredze dažādās Latvijas augstskolās. Ir izstrādājusi un lasa menedžmenta un mārketinga kursus, ir bijusi daudzu bakalauru un maģistru darbu vadītāja.
Pētnieciskās intereses saistītas ar personālvadības problēmām Latvijā. Ir vairāku publikāciju autore, kuras ir pieejamas arī EBSCO datu bāzē.
Ir  Latvijas Izglītības fonda valdes locekle, bijusi eksperte vairākos ESF projektos. Paralēli akadēmiskajam darbam tiek vadīti semināri un konsultēti  Latvijas biznesa un valsts pārvaldes vadītāji par aktuāliem organizāciju vadīšanas jautājumiem.

Izglītība: 
Ieguvusi doktora grādu pedagoģijā. Ir RISEBA Satversmes Sapulces priekšsēdētāja. Inženiera-ekonomista diploms, kas iegūts RTU un pedagoģijas doktora grāds, kas iegūts LU. starptautisko nedēļu ietvaros celta kvalifikācija Fachhochschule Mainz University of Applied Sciences, Tomas Bata University, Zlin, CR , Salfordas universitātē.

Aivars Kalniņš, Mg.oec.

Pasniedz kursu: 
Projektu personāla vadība

Darba pieredze:
Šobrīd ir uzņēmuma - SIA JETA izpilddirektors. Teorētisko un praktisko pieredzi uzņēmumu vadībā un personāla vadībā, projektu ES struktūrfondu projektu sagatavošanā, uzraudzībā, ieviešanā, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos gūta gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos. Iepriekš strādājis VAS „Latvijas Pasts” par personāla direktoru, SIA ”Reaton, LTD” par viceprezidentu, SIA Lattelekom par direktoru.
Vairāku publikāciju autors, uzstājies daudzās starptautiskās konferencēs par organizāciju attīstības un personāla vadības jautājumiem. Grāmatas – „Comparative Analysis of HRM in Europe” līdzautors. 
No 2000 – 2004.gadam bijis Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas rezidents un Starptautiskās Personāla vadīšanas asociācijas valdes loceklis. Šobrīd aktīvi darbojas Biznesa efektivitātes asociācijā un Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centrā.

Izglītība:
Akadēmiskās zināšanas iegūtas RTU, BA Turība iegūts Profesionālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Studējis uzņēmumu un sabiedrības vadību USTTI (ASV),TEMIC (Kanāda) un Cable&Wireless College (UK), organizācijas un personāla vadību Roffey Park Institute (UK).
 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png