Sabiedrisko attiecību vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Studiju programma piedāvā apgūt padziļinātas zināšanas sabiedriskajās attiecībās, nodrošinot nepieciešamās iemaņas komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadības jomā, vienlaicīgi dodot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sekmīgi vadītu sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību.

 

Studiju virziens Informācijas un komunikācijas zinātnes
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās ar sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs kvalifikāciju
KP/ECTS 60 KP (90 ECTS) (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo profesionālo izglītību)
80 KP (120 ECTS) (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo akadēmisko izglītību  un neprofilējošo izglītību)*
Akreditācija Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam
Studiju forma Pilna laika vakara nodaļa
Valoda Latviešu vai angļu
  Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

 

Programmas direktors

Glorija_Sarkane - Copy_0.jpg

 

 

 

 

 

 

 


Mg.sc.soc., Mg.oec., Mg.chem. Glorija Sarkane
Tālr.:+371 67626600 
glorija.sarkane@riseba.lv

 

Programmas saturs*

1.gads  

Inovācijas komunikācijā sociālajos medijos
Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības
Komunikācijas metodes sabiedriskajās attiecībās
Politika un politiskā komunikācija
Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings    
Komunikācijas vadīšana un sabiedriskās attiecības Eiropā 
Zīmola komunikācija
Sabiedrisko attiecību dizains
Mūsdienu žurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbība 
Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes 
Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā 
Publisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātnē 
Korporatīvās reputācijas vadība
Vietas zīmolvedība
Personības zīmola komunikācija
Organizāciju vadīšana
Stratēģiskā vadība 
Vadības psiholoģija 
Valsts, privātā un sabiedriskā sektora partnerības principi 
Diskursa analīze 
Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes (sponsorēšana, mecenātisms, ziedojumi utt.) 
Projektu laboratorija

Prakse 
Maģistra darbs

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

* Personām ar iepriekšējo neprofilējošo izglītību pirmā studiju gada laikā papildus pamatprogrammai jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis (ievadmodulis) 10 KP apjomā (par papildus maksu 1 KP-50 EUR).
IEVADMODULIS
Masu komunikācijas teorijas -2 KP
Sabiedriskās attiecības kā komunikācija-2 KP
Žurnālistika kā komunikācija -2 KP
Sabiedrisko attiecību ētiskie un juridiskie aspekti -2 KP
Sabiedrisko attiecību gadījumu analīze – 2 KP
 

Studiju metodes

RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai. Studiju programma paredz reālu projektu izstrādi studiju kursu ietvaros.

 

Karjeras iespējas

Programma paredzēta potenciālajiem jaunajiem sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību vadītājiem, esošajiem to vadītājiem, speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā. Programmas absolventi var strādāt uzņēmumos, valsts pārvaldē un pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai individuālais uzņēmējs. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png