Sabiedrisko attiecību vadība

 

Par programmu

Studiju programma piedāvā apgūt padziļinātas zināšanas sabiedriskajās attiecībās, nodrošinot nepieciešamās iemaņas komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadības jomā, vienlaicīgi dodot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sekmīgi vadītu sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību. 

 

Studiju virziens

Informācijas un komunikācijas zinātnes

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās ar sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs kvalifikāciju

 

KP / ECTS

 

60 KP (90 ECTS) (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo profesionālo izglītību)
80 KP (120 ECTS) (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo akadēmisko izglītību  un neprofilējošo izglītību)*

 

Akreditācija

 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 31. decembrim

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas

 

Valoda

 

Latviešu vai angļu

 

Studiju maksa gadā

 

2400 EUR (latviešu valodā)

3145 EUR (angļu valodā)

 

Studiju ilgums

 

1,5 gads (60 KP)

2 gadi (80 KP)

 

Programmas direktore

Glorija Sarkane

Mg. sc. soc., Mg. oec., Mg. chem. Glorija Sarkane
+371 67626600, glorija.sarkane@riseba.lv

Programmas saturs*

Inovācijas komunikācijā sociālajos medijos
Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības
Komunikācijas metodes sabiedriskajās attiecībās
Politika un politiskā komunikācija
Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings    
Komunikācijas vadīšana un sabiedriskās attiecības Eiropā 
Zīmola komunikācija
Sabiedrisko attiecību dizains
Mūsdienu žurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbība 
Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes 
Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā 
Publisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātnē 
Korporatīvās reputācijas vadība
Vietas zīmolvedība
Personības zīmola komunikācija
Organizāciju vadīšana
Stratēģiskā vadība 
Vadības psiholoģija 
Valsts, privātā un sabiedriskā sektora partnerības principi 
Diskursa analīze 
Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes (sponsorēšana, mecenātisms, ziedojumi utt.) 
Projektu laboratorija

Prakse 
Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Ievadmodulis

Personām ar iepriekšējo neprofilējošo izglītību pirmā studiju gada laikā papildus pamatprogrammai jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis (ievadmodulis) 10 KP apjomā (par papildus maksu 1 KP – 50 EUR):
Masu komunikācijas teorijas – 2 KP
Sabiedriskās attiecības kā komunikācija
2 KP
Žurnālistika kā komunikācija –
2 KP
Sabiedrisko attiecību ētiskie un juridiskie aspekti –
2 KP
Sabiedrisko attiecību gadījumu analīze – 2 KP

Studiju metodes

RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai. Studiju programma paredz reālu projektu izstrādi studiju kursu ietvaros.

Karjeras iespējas

Programma paredzēta potenciālajiem jaunajiem sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību vadītājiem, esošajiem to vadītājiem, speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā. Programmas absolventi var strādāt uzņēmumos, valsts pārvaldē un pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai individuālais uzņēmējs. 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā

Pašnovērtējumu ziņojumi

2014./2015. studiju gads

2015./2016. studiju gads

2016./2017. studiju gads

2017./2018. studiju gads

2018./2019. studiju gads

2019./2020. studiju gads

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, riseba@riseba.lv

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png