SPORTA VADĪBA

 

Piesakies un saņem 25% atlaidi!

Par programmu

Profesionālā augstākas izglītības  maģistra studiju programma "Sporta vadība" (47345) tiek īstenota atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (Latvija 2030). Cilvēku skaitam samazinoties un sabiedrībai novecojot, ir svarīgi nesamazināt cilvēkkapitāla bāzes vērtību un palielināt tās produktivitāti.

Programmas stratēģiskais mērķis ir paaugstināt sporta vadības veiktspēju starptautiskā mērogā Latvijā un pasaulē, attīstīt tās globālo ekonomisko  konkurētspēju Eiropas un globālās ekonomikas kontekstā. 

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

Iegūstamais grāds / kvalifikācija

Akreditācija

Profesionālā maģistra grāds sporta vadībā / organizācijas vadītājs

 

Līdz 2027. gadam

KP / ECTS 60 KP / 90 ECTS vai 80 KP / 120 ECTS
Studiju forma Pilna laika klātiene
Valoda Angļu
Studiju maksa gadā 4000 EUR

Studiju ilgums

1,5 gads (60 KP)

2 gadi (80 KP)

Programmas direktore

Anna Vorončuka

Mg.sc.soc. Anna Vorončuka

+371 29452104, anna.voroncuka@riseba.lv

Programmas saturs

Profesionālās augstākas izglītības  maģistra studiju programmas “Sporta vadība” apjoms ir 60 KP vai 80 KP, atšķirības studiju programmas apjomā ir balstītas uz reflektantu iepriekšējo izglītību. Maģistra studiju programmu veido obligātā daļa (A daļa) un ierobežotās izvēles daļa (B daļa). Obligātā A daļa ietver maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu (20 KP), praksi (26 KP vai 6 KP)  un teorētiskos studiju kursus (24 KP). Ierobežotās izvēles B daļa (10 KP) piedāvā studentiem iespēju iegūt padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas atbilstoši savām interesēm no programmas piedāvātajiem studiju kursiem.

Studiju programmas plāns

Studiju metodes

Profesionālā augstākas izglītības  maģistra studiju programma "Sporta vadība" ir moduļsistēmas programmas un tā ietver arī studentu individuālo zinātniski pētniecisko darbu (zinātnisku rakstu publikācijas, uzstāšanos zinātniskās konferencēs), piedalīšanos LZP, RISEBA un Biznesa un Ekonomikas fakultātes pētnieciskajos projektos.

Programma izstrādāta, konsultējoties un sadarbojoties ar darba devēju pārstāvjiem – Latvijas Valsts Olimpisko komiteju, dažādām sporta asociācijām un federācijām, kā arī ar radniecīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās.

Programmu īsteno akadēmiskais personāls ar pieredzi gan pasniegšanā (arī ārvalstu augstskolās), gan starptautiskos zinātniskos pētījumos, kā arī vieslektori un mācībspēki, kas savā pamatdarbā ir saistīti ar stratēģijas izstrādi, lēmumu pieņemšanu un to īstenošanu sporta federācijās un institūcijās.

Karjeras iespējas

Programma ir orientēta uz augstākā līmeņa vadītāju, ekspertu un speciālistu sagatavošanu sporta pārvaldei un tās kvalitātes paaugstināšanu. Balstoties uz programmā iesaistīto docētāju kvalifikāciju un zinātniskā darba pieredzi, iesaistot studentus aktuālu sporta darba kārtības jautājumu risināšanā, programma nodrošina iespēju apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes sekmīgam darbam visu līmeņu sporta struktūrās, ieskaitot vietējās, Eiropas Savienības un citas starptautiskās institūcijās. Pēc sekmīgas programmas prasību izpildes un maģistra darba aizstāvēšanas programmas absolventiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds sporta vadībā un kvalifikācija "Organizācijas vadītājs". 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam 

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

Sporta vadība

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, riseba@riseba.lv

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png