Starptautiskās finanses

"RISEBA ieguvu jau otro izglītību. Programma “Starptautiskās finanses” ir inovatīva, ļoti interesanta un domāta finansistiem, kuri vēlas attīstīties un iegūt jaunas zināšanas par starptautisko finanšu vidi. Studiju laikā ieguvu pieredzi, analizējot vērtspapīru tirgus operācijas un finanšu pārskatus, patstāvīgi veidojot finanšu projektu, makroekonomisko apskatu, un tml. Programma sniedz zināšanas, kas nepieciešamas mūsdienu finanšu speciālistiem."

Jūlija Zarembo, absolvente
Klientu apkalpošanas pārzine
AS “Citadele Banka”

julija_zarembo_0.jpg

Vairāk atsauksmju par programmu šeit.


Par programmu

Eduniversal Ranking 20153 Palmes Of Excellence - EXCELLENT business school with reinforcing international influence

 

 

 

 

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs (studiju virziena akreditācijas lapa)
Studiju valoda: latviešu vai angļu
Studiju laiki: 

Angļu plūsma: darba dienu vakaros plkst. 18.00 – 21.10
Latviešu plūsma: studijas katru otro nedēļu: piektdienas: 18.00 – 21.10; sestdienas, svētdienas: 9.00 – 17.30 vai 19.10

Starptautiskas iespējas:

Programmas "Starptautiskās finanses" studenti var pieteikties dubultgrāda studijām KEDGE Business School, vienu semestri studējot Francijā un iegūstot abu augstskolu diplomus. 
Viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros.

Kredītpunkti: 60 vai 80
ECTS: 90 vai 120
EKI: 7

Studiju forma un maksa

Pieteikties studijām


Ieva_Brence_0.jpg

 

 

Programmas direktore
Ieva Brence, Dr.sc.administr., Asoc.prof.
 
Tālr:+371 67500261
Mob.: +371 26363506
ieva.brence@riseba.lv

 

 


Programmas padome

 • Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs, LR Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” partneris, valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors
 • Dr.sc.administr. Anatolijs Prohorovs, SIA „Proks Capital”  valdes loceklis, Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas valdes loceklis
 • Ilze Palmbaha, „ Grant Thornton” Ltd  atbildīgā partnere par nodokļu un juridiskajām konsultācijām un grāmatvedības ārpakalpojumiem
 • Ilze Jaunsleine, AS "Rietumu Banka" Personāla nodaļas vadītāja vietniece
 • Jānis Rozenfelds, SEB Wealth Management vadītājs

 

Kāpēc RISEBA, kāpēc Starptautiskās finanses?

 • programma ir veidota saskaņā ar profesijas standartu „Finansists”, tajā pašā laikā nodrošinot arī studiju kursu par atbilstības funkcijām (compliance), riska kapitālu un start-up izveidi un finansēšanu, u.c.;
 • programmas pilnveidošanā, kā arī studiju kursu docēšanā iesaistīti nozares profesionāļi no Latvijas finanšu institūcijām un LR Grāmatvežu asociācijas;
 • nepieciešamības gadījumā tiks piedāvātas prakses vietas grāmatvedības un finanšu institūcijās;
 • iespēja studentiem piedalīties CFA Pētījumu iniciatīvā un tikties ar CFA institūta pārstāvjiem, lai iepazītos ar CFA līmeņa eksāmenu prasībām un apmācību programmu;
 • iespēja par samazinātu samaksu apgūt ICAEW studiju kursus: http://www.icaew.com/, lai kārtotu ACA, CFAB un citas kvalifikācijas;
 • iespēja studēt vienu semestri Kedge Business School Francijā, iegūstot abu augstskolu diplomus (angļu plūsmas studentiem);
 • iespēja apmeklēt RISEBA piedāvātās vieslekcijas Starptautiskajā uzņēmējdarbībā un citur;
 • iespēja uzsākt uzņēmējdarbību Biznesa inkubatorā, kā arī apmeklēt Biznesa inkubatora organizētās vieslekcijas;
 • iespēja karjeras attīstībai, uzsākot darbu pie RISEBA sadarbības partneriem;
 • individuāla pieeja studentam;
 • elastīgs studiju un studiju apmaksas grafiks, iespēja par studijām maksāt katru mēnesi bez papildus uzcenojuma.

Programmas saturs

RISEBA ir tiesīga veikt izmaiņas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Uzņēmumu pārvaldība un darbības organizācija

Mūsdienu  vadības psiholoģija  
Komercdarbības ētika   
Komercdarbības un analīzes iespējas digitālā vidē            
Projektu vadīšana un finansēšana           

Finanšu institūcijas un  darbības regulējums

Finanšu tirgi un institūcijas          
Atbilstības funkcijas (compliance) loma mūsdienu finanšu pasaulē           
Starptautiskā finanšu regulēšana un nodokļi      

Uzņēmuma finanšu pārvaldība

Finanšu grāmatvedība un audits               
Uzņēmuma finansēšanas instrumenti   
Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai
Vadības grāmatvedība un uzņēmuma vērtēšana              
Riska kapitāls un start-up izveide un finansēšana                              
Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē
Finanšu vērtēšana un stratēģija: investīcijas       
Finanšu portfeļa veidošana, vadīšana un analīze               
Finanšu tirgu analīze un labklājības plānošana    

Zinātniskais darbs un tā organizācija
Statistisko metožu izmantošana finansēs
Zinātniskās darbības organizācija              
Prakse  

Kāpēc Starptautiskās finanses?

Iestāšanās nosacījumi

Pretendentam jābūt vismaz profesionālā bakalaura līmeņa vai 2. līmeņa profesionālajai izglītībai un atbilstošām angļu valodas zināšanām.

Uzņemšanas nosacījumi aprakstīti mājas lapas sadaļā Uzņemšana. Pretendentiem, kuri vēlas studēt angļu plūsmā, papildus norādītajiem dokumentiem jāuzrāda derīgs IELTS (vismaz 6.0) vai TOEFL (vismaz 550) sertifikāts, vai jākārto angļu valodas eksāmens (12.07.2017. plkst.10:00 un 16.08.2017. plkst.18:00 ). 

 

Profilējoša un neprofilējoša izglītība.
Iegūsti maģistra grādu jaunā specialitātē!

RISEBA piedāvā unikālu iespēju iegūt maģistra grādu specialitātē, kas nav saistīta ar jūsu 2. līmeņa augstāko izglītību. Ja esat izvēlējies atšķirīgu profesionālo ceļu vai vēlaties iegūt izglītību citā darbības jomā, studiju process nav jāsāk no sākuma. Izvēloties maģistra studiju programmu, varat izlemt par labu jomai, kas nav tieši saistīta ar jūsu iepriekšējo izglītību.

*Profilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas ir vienāda vai radniecīga ar izvēlētās studiju programmas nozari/tematisko grupu. Ja vēlaties stāties maģistra programmā „Starptautiskās finanses”, tad profilējošā izglītībā būs: finanses, ekonomika, vadībzinības, uzņēmējdarbība, biznesa vadība u.tml.

*Neprofilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas nav radniecīga izvēlētās studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai. Ja vēlaties stāties maģistra programmā „Starptautiskās finanses”, tad neprofilējošā izglītībā būs jebkurā nozarē, izņemot finanses, ekonomiku, vadībzinības, uzņēmējdarbību, biznesa vadību u.tml.

Lai sekmīgi studētu programmā, Jums tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā:

Ievadmodulis (par papildus maksu 1 KP - 70 EUR):

 • Ekonomika (2 KP)
 • Grāmatvedība un finanses (2 KP)
 • Skaitliskās metodes biznesā (2 KP)
 • Vadībzinību un stratēģijas pamati (2 KP)
 • Mārketinga pamati (2 KP)

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018. studiju gadu

Maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses” ietvaros sagatavo speciālistus, kuri spēj objektīvi novērtēt starptautiska uzņēmuma finanšu stāvokli un tā perspektīvas, balstoties uz finanšu, investīciju, statistisko un makroekonomisko analīzi.

Programmas absolventi ir labi informēti par situāciju starptautiskajā finanšu un kapitāla tirgū, strādā likumu un profesionālās ētikas normu ietvaros, uz viņu viedokli var paļauties uzņēmuma vadība, pieņemot finanšu un investīciju lēmumus.

Programma paredzēta finanšu institūciju darbiniekiem, valsts institūciju darbiniekiem, kuri pieņem finanšu un investīciju lēmumus, privātuzņēmumu un organizāciju finanšu dienestu speciālistiem, uzņēmējiem un ikvienam, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas finanšu jomā.

ATLAIDESAtlaides

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png