Starptautiskās finanses

PIETEIKTIES

Par programmu

RISEBA piedāvā unikālu iespēju iegūt maģistra grādu specialitātē, kas nav saistīta ar jūsu 2. līmeņa augstāko izglītību. Ja esat izvēlējies atšķirīgu profesionālo ceļu vai vēlaties iegūt izglītību citā darbības jomā, studiju process nav jāsāk no sākuma. Izvēloties maģistra studiju programmu, varat izlemt par labu jomai, kas nav tieši saistīta ar jūsu iepriekšējo izglītību.

Studiju virziens Ekonomika
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
KP 60 vai 80 KP
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021.gada 30.jūnijam
Studiju forma Pilna laika izejamo dienu studijas
Studijas: katru otro nedēļu: piektdienas: 18.00 – 21.10; sestdienas, svētdienas: 9.00 – 17.30 vai 19.10
Valoda Latviešu vai angļu

 

Patlaban notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021./2022. studiju gadam

Prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju programmas apguvi:

1.) 60KP (1,5-gadīgā programma) - profesionālais bakalaura grāds ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā;

2.) 80KP (2-gadīgā programma) - akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības vai bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs vai vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības, ekonomikas vai biznesa jomā.


 

Programmas direktors

if
Dr. oec. Ivita Faituša
Mob.:+37125618092
E-pasta adrese: ivita.faitusa@riseba.lv

 

Programmas saturs*

Uzņēmumu pārvaldība un darbības organizācija Finanšu institūcijas un  darbības regulējums

Projektu vadīšana un finansēšana    
Biznesa risku pārvaldība
Biznesa optimizācija un lēmumu pieņemšana
Datu vizualizācijas metodes
Informācijas sistēmu biznesa prasību analīze un specifikācijas
Korporatīvā sociālā atbildība un vides ekoloģija
Civilā aizsardzība (jāapgūst papildus programmai, ja šāds studiju kurss nav bijis bakalaura programmā)

Finanšu tirgi un institūcijas          
Atbilstības funkcijas (compliance) loma mūsdienu finanšu pasaulē           
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS) un audits
Starptautiskā nodokļu politika               
Uzņēmuma finanšu pārvaldība
Vadības grāmatvedība 
Riska kapitāls un start-up izveide un finansēšana                              
Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē
Finanšu vērtēšana un stratēģija: investīcijas      

Zinātniskais darbs un tā organizācija

 

Pētījumu metodoloģija
Prognozēšanas metodes
Daudzdimensiju analīzes metodes
Prakse  
Maģistra darbs

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Zināšanu apguve, prasmju un kompetenču stiprināšana  studiju programmā ietver teorijas, instrumentus, praktiskus piemērus, lekcijas, grupu uzdevumus, interaktīvās diskusijas un nozari pārstāvošu vieslektoru lekcijas.
Lielākā daļa programmas mācībspēku (īpaši A.Prohorovs, I.Godmanis, J.Spiridonovs, D.Lopeta u.c.) ir nodarbināti nozares institūcijās, tādējādi sekmējot jaunāko praktisko atziņu ieviešanu studiju procesā, kā arī pieņemot praksē un darbā programmas studentus un nākamos absolventus. Mācībspēki pēta un pielieto jaunākās zinātniskās atziņas studiju kursos.
 

Karjeras iespējas

Absolventi strādā finanšu jomā – bankās: AS SEB banka, AS Swedbank, AS Citadele, AS Rietumu banka u.c., auditorfirmās  –  Deloitte u.c., kā arī starptautiskos uzņēmumos: RIMI, Olainfarm, Nike, u.c. 
Studiju laikā un pēc studiju absolvēšanas RISEBA palīdz ar prakses un darba iespējām.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png