Uzņēmējdarbības vadība

Piesakies

Piesakoties līdz 31. maijam, 20% atlaide studiju maksai

Piedalies Atvērto durvju dienās ZOOMā

Par programmu

Maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" ir veidota, balstoties uz uzņēmējdarbības vadības attīstības tendencēm pasaulē un organizācijas vadītāja veicamajiem pienākumiem. Studiju programma tiek īstenota ne tikai klātienē, bet arī tālmācībā, tādējādi dodot iespēju studēt dažādās vietās un sev ērtākā laikā.
Programma sniedz studējošiem stratēģisku skatījumu uz uzņēmumu vadību, padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos. 
Programmas mērķis ir attīstīt studējošajiem padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbības vadībā un, nodrošinot teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, pilnveidot uzņēmuma vadītāja profesionālās kompetences darbam Latvijā un ārvalstīs.

 

Studiju virziens

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

 

KP

 

60 KP* 
70 KP**

 

Akreditācija 

 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam

 

Studiju forma

 

Pilna laika (vakara studijas)

Nepilna laika (tālmācība)

 

Valoda

 

Latviešu 

 

Studiju maksa gadā

 

2400 EUR (pilna laika)

1850 EUR (nepilna laika)

 

Studiju ilgums

 

2 gadi (60KP)

2,5 gadi (70KP)

 

*60KP (90ECTS) – studējošiem ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura izglītību vadībzinības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu vai radniecīgā jomā un ar iepriekš iegūtu attiecīgu 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju

**70KP (105 ECTS) – studējošie ar iepriekš iegūtu akadēmisko profilējošo vai profesionālo bakalaura grādu neprofilējoša jomā, kas nav radniecīga studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai, t.i., jebkura izglītība, izņemot, vadībzinības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu vai radniecīgā jomā

Patlaban notiek studiju virziena akreditācijas process. Šī procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.

Programmas direktore

I.S.

Mg. proj. mgmt. Inese Slūka
+371 67600688, +371 25773358, inese.sluka@riseba.lv

Programmas saturs*

70 KP (1. semestris) 70 KP (2. semestris) / 60 KP (1. semestris)
Ekonomikas teorētiskie aspekti 
Grāmatvedība un finanses 
Analīze un statistika uzņēmējdarbībā 
Stratēģisko vadībzinību pamati 
Uzņēmējdarbības un mārketinga pamati, tendences un iespējas
Ekonomika
Biznesa stratēģija un konkurētspēja
Vadības lēmumu izstrāde uzņēmējdarbībā 
Biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģiskā mijiedarbība
Vadības psiholoģija un līderība
Starpkultūru komunikācija biznesa vidē
Inovācijas un radošums uzņēmējdarbībā
Personāla vadīšana
70 KP (3. semestris) / 60 KP (2. semestris) 70 KP (4. semestris) / 60 KP (3. semestris)
Mārketinga vadīšana
Projekta vadīšana
Uzņēmuma biznesa procesu un kvalitātes vadība
Pārmaiņu un krīzes vadīšana organizācijā
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Finanšu pārvaldība
Finanšu tirgi
Komerctiesības
Pētnieciskā darba metodoloģija
Prakse
Maģistra darbs (5 KP)
70 KP (5. semestris) / 60 KP (4. semestris)  
Maģistra darbs (15 KP)  


*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Studijas notiek tālmācībā, kas nozīmē ka studējošiem e-vidē ir speciāli sagatavoti studiju materiāli – dokumenti, prezentācijas, video lekciju ieraksti, paškontroles testi, uzdevumi studiju kursu tēmu apguvei un pārbaudījumi. Atsevišķos kursos tiek organizēti vebināri, grupu darbs un simulācijas spēles. Studenti veic situācijas analīzi savā un citos uzņēmos, īsteno pētnieciskās aktivitātes priekšlikumu izstrādei, attīsta spēju pieņemt uz faktiem balstītus lēmumus. 
Lai arī studenti studē katrs savā vietā, laikā un tempā, lai organizētu mācības augstskolā, studenti apgūst studiju kursus noteiktā secībā katra semestra laikā.

Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt dažādu nozaru organizācijās un uzņēmumos. 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, riseba@riseba.lv

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png