Uzņēmējdarbības vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” ir veidota, balstoties uz uzņēmējdarbības vadības attīstības tendencēm pasaulē un organizācijas vadītāja veicamajiem pienākumiem.  Studiju programma tiek īstenota tālmācībā, tādējādi dodot iespēju studēt dažādās vietās un sev ērtākā laikā.
Programma sniedz studējošiem stratēģisku skatījumu uz uzņēmumu vadību, padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos.
Programmas mērķis ir attīstīt studējošajiem padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbības vadībā un, nodrošinot teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, pilnveidot uzņēmuma vadītāja profesionālās kompetences darbam Latvijā un ārvalstīs.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
KP 60KP* 
70KP**
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021.gada 30.jūnijam
Studiju forma Nepilna laika (tālmācība)
Valoda Latviešu 

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

*60KP (90ECTS) - Studējošiem ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura izglītību vadībzinības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu vai radniecīgā jomā un ar iepriekš iegūtu attiecīgu 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju

**70KP (105 ECTS) - studējošie ar iepriekš iegūtu akadēmisko profilējošo vai profesionālo bakalaura grādu neprofilējoša jomā, kas nav radniecīga studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai, t.i., jebkura izglītība, izņemot, vadībzinības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu vai radniecīgā jomā
 

 

Programmas direktors

I.S.
Inese Slūka
Tālr: +371 67600688
Mob. tālr: +371 25773358
inese.sluka@riseba.lv

 

Programmas saturs*

70 KP (1.semestris)   70 KP (2.semestris)/ 60 KP (1.semestris)

Ekonomikas teorētiskie aspekti 
Grāmatvedība un finanses 
Analīze un statistika uzņēmējdarbībā 
Stratēģisko vadībzinību pamati 
Uzņēmējdarbības un mārketinga pamati, tendences un iespējas 

Ekonomika
Biznesa stratēģija un konkurētspēja
Vadības lēmumu izstrāde uzņēmējdarbībā 
Biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģiskā mijiedarbība
Vadības psiholoģija un līderība
Starpkultūru komunikācija biznesa vidē
Inovācijas un radošums uzņēmējdarbībā
Personāla vadīšana

70 KP (3.semestris)/ 60 KP (2.semestris)

70 KP (4.semestris)/ 60 KP (3.semestris)

Mārketinga vadīšana
Projekta vadīšana
Uzņēmuma biznesa procesu un kvalitātes vadība
Pārmaiņu un krīzes vadīšana organizācijā
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Finanšu pārvaldība
Finanšu tirgi
Komerctiesības

Pētnieciskā darba metodoloģija
Prakse
Maģistra darbs (5 KP)
 

70 KP (5.semestris)/ 60 KP (4.semestris)  
Maģistra darbs (15 KP)  

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studijas notiek tālmācībā, kas nozīmē ka studējošiem e-vidē ir speciāli sagatavoti studiju materiāli – dokumenti, prezentācijas, video lekciju ieraksti, paškontroles testi, uzdevumi studiju kursu tēmu apguvei un pārbaudījumi. Atsevišķos kursos tiek organizēti vebināri, grupu darbs un simulācijas spēles. Studenti veic situācijas analīzi savā un citos uzņēmos, īsteno pētnieciskās aktivitātes priekšlikumu izstrādei, attīsta spēju pieņemt uz faktiem balstītus lēmumus. 
Lai arī studenti studē katrs savā vietā, laikā un tempā, lai organizētu mācības augstskolā, studenti apgūst studiju kursus noteiktā secībā katra semestra laikā.

 

Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt dažādu nozaru organizācijās un uzņēmumos. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png