Uzņēmējdarbības vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” ir veidota saskaņā organizācijas vadītāja profesijas standartu un starptautiskām uzņēmējdarbības vadības attīstības tendencēm pasaulē. Studiju programma tiek īstenota tālmācībā, tādējādi dodot iespēju studēt dažādās vietās un sev ērtākā laikā.
Programma sniedz studējošiem stratēģisku skatījumu uz uzņēmumu vadību, padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, pilnveidojot uzņēmuma vadītāja profesionālās kompetences darbam Latvijā un ārvalstīs.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
KP 60KP (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo izglītību)
70KP (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo izglītību)
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021.gada 30.jūnijam
Studiju forma Nepilna laika (tālmācība)
Valoda Latviešu 

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  

 

 

Programmas direktors

Sluka_up.jpg

 

 

 

 

 

 

 


Inese Slūka
Tālr: +371 67600688
Mob. tālr: +371 25773358
[email protected]

 

Programmas saturs*

70 KP (1.semestris)   70 KP (2.semestris)/ 60 KP (1.semestris)

Ekonomikas teorētiskie aspekti (2 KP)
Grāmatvedība un finanses (2 KP)
Analīze un statistika uzņēmējdarbībā (2 KP)
Stratēģisko vadībzinību pamati (2 KP)
Uzņēmējdarbības un mārketinga pamati, tendences un iespējas (2 KP)

Ekonomika
Stratēģiskā vadībzinība
Vadības lēmumu izstrāde uzņēmējdarbībā 
Biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģiskā mijiedarbība
Vadības psiholoģija
Starpkultūru komunikācija biznesa vidē
Inovācijas un radošums uzņēmējdarbībā
Personāla vadīšana

70 KP (3.semestris)/ 60 KP (2.semestris)

70 KP (4.semestris)/ 60 KP (3.semestris)

Mārketinga vadīšana
Projekta vadīšana
Uzņēmuma biznesa procesu un kvalitātes vadība
Pārmaiņu un krīzes vadīšana organizācijā
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Finanšu pārvaldība
Finanšu tirgi
Komerctiesības

Pētnieciskā darba metodoloģija
Prakse
Maģistra darbs (5 KP)
 

70 KP (5.semestris)/ 60 KP (4.semestris)  
Maģistra darbs (15 KP)  

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studijas notiek tālmācībā, kas nozīmē ka studējošiem e-vidē ir speciāli sagatavoti studiju materiāli – dokumenti, prezentācijas, video lekciju ieraksti, paškontroles testi,  uzdevumi studiju kursu tēmu apguvei, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs.  Atsevišķos kursos tiek organizēti vebināri, grupu darbs, simulācijas spēles un gadījumu risināšana.  
Lai arī studenti studē katrs savā vietā, laikā un tempā, lai organizētu mācības augstskolā, studenti apgūst studiju kursus noteiktā secībā un ierobežotā laika periodā.  Tāpat kā klātienes nodarbībās, arī tālmācības studijās studiju programma ir sadalīta pa gadiem un semestriem, un studenti to apgūst secīgi pēc plāna.

 

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt uzņēmējdarbības vadībā gan vadot savu uzņēmumu, gan kādu no uzņēmuma struktūrvienībām, tāpat arī veikt citu organizāciju vadītāja pienākumus. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png