Vadības psiholoģija un supervīzija

PIETEIKTIES

Par programmu

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervīzija ir konsultēšanas veids, kurš tiek izmantots organizāciju darbā. Latvijas Republikā supervīzija ir noteikta vairākos normatīvajos aktos. Saskaņā ar Profesiju klasifikatorā noteikto, supervīzija ir obligāta vairāku profesiju pārstāvjiem, piemēram, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, arī pašiem supervizoriem.  Supervīzija uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē ar kvalifikāciju – supervizors

KP 80 KP (120 ECTS)
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021.gada 30.jūnijam
Studiju forma Pilna laika studijas (katru otro piektdienas vakaru no plkst.18.00, sestdien un svētdien). 

Nepilna laika studijas (katru otro piektdienas vakaru no plkst.18.00 un sestdien onlain studijas; vienu reizi mēnesī piektdienas vakars no plkst.18.00, sestdien un svētdien klātienē praktiskās nodarbības).

Valoda Latviešu 

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

 

mz


Maija Zakriževska-Belogrudova, Dr. psych., Mg. sc. sal., Mg. sc. administr., profesore
Mob. tālr.: +371 29438435
E-pasta adrese: maija.zakrizevska@riseba.lv

 

Programmas saturs*

1. modulis 2. modulis

Supervizora profesionālā darbība un ētika 
Konsultēšanas un supervīzijas teorijas 
Pieaugušo mācīšanās mūsdienu metodes (koučings, mentorings, fasilitācija)

Kovīzija kā profesionālā izaugsme un kompetence
Individuālā supervīzija
Supervīzija grupā un komandā
Supervīzijas metodes un tehnikas: teorija un prakse
Koučings biznesā

3. modulis

4.modulis

Biznesa stratēģiskā vadīšana un konkurētspēja starptautiskā vidē
Riska pārvaldība
Mūsdienu pasaules attīstības tendences
Korporatīvā sociālā atbildība un vides ekoloģija

Inovācija un organizāciju attīstība
Personāla vadība un pārmaiņu vadība
Dažādības vadība
Publiskā komunikācija

5. modulis 6. modulis
Mūsdienu vadības un organizāciju psiholoģija
Mākslā pamatotas pieejas organizācijas vadīšanai
Pārrunu vadība un konfliktu risināšana
Personības teorijas
Organizāciju uzvedība 
Prakse I (individuālā supervīzija)
Prakse II (grupas un komandas supervīzija)
Prakse projektu vadībā (projektu laboratorija)
Prakse IV (kvalifikācijas prakse)
7. modulis  
Pētniecības loģika un metodoloģija Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studiju programmā “Vadības psiholoģija un supervīzija” tiek izmantotas dažādas studiju metodes, t.sk. lekcijas. Mācību process galvenokārt tiek organizēts kā  praktiskās grupas konsultēšanas nodarbības, kas raksturīgas tieši studiju programmai „Vadības psiholoģija un supervīzija”, liekot uzsvaru tieši uz supervizora/konsultanta profesionālo prasmju un kompeteču iegūšanu. Īpaši supervīzijas profesionālajos kursos tiek organizētas studentu refleksiju grupas un studenti pilda profesionālas dienasgrāmatas. Studiju procesā tiek integrētas mākslu metodes, asociatīvās kārtis, lomu spēles, koučinga metodes, dažādu psihoterapiju metodes. Notiek arī semināri, diskusijas, meistarklases, prasmju attīstīšanas vingrinājumi un ekskursijas u.c., pieredzējušo profesionāļu ārvalstu un vietējo speciālistu atklātās vieslekcijas. 

 

Karjeras iespējas

Supervizors ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un kurš sniedz supervīzijas pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti (http://www.profesijupasaule.lv/supervizors).
Kopš 2014. gada profesija supervizors ir arī iekļauta profesiju klasifikatorā, un tas ir vērtējams kā nozīmīgs pagrieziena punkts šīs profesijas izaugsmei Latvijā. 2019. gada jūnijā augstskola RISEBA ir iesniegusi un ir apstiprināts, saskaņots jaunais supervizora profesijas standarts, pamatojot un atzīstot supervīziju kā profesiju, kas apliecina šīs profesijas nepieciešamību un pieprasījumu darba tirgū (Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2019. gada 12. jūnija sēdē, protokols Nr. 4 - visc.gov.lv, https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-109.pdf). 
Tāpat kā citur Eiropā arī Latvijā ir tikai pāris organizācijas, kurās supervizors ir atsevišķs amats, jo pēc Eiropas vispārpieņemtiem standartiem supervizors ir neatkarīgs, no organizācijas pieaicināts konsultants, kas var objektīvi novērtēt situāciju no malas neesot organizācijā iekšpusē, tādā veidā saglabājot savu objektīvo redzējumu par dažādām sarežģītām organizācijas situācijām. Kopš programmas uzsākšanas supervīzijas aktualitāte Latvijā ir strauji pieaugusi un arvien vairāk supervīzijas pakalpojumi tiek izmantoti arī ar uzņēmējdarbību saistītās profesijās.  

 

 

Maģistra studiju programmas "Vadības psiholoģija un supervīzija" pašnovērtējuma ziņojumi

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png