Veselības vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

RSU Medicīnas fakultātes un RISEBA realizētā maģistra studiju programmai Veselības vadība ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie iegūtās zināšanas spēs izmantot veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds veselības vadībā
KP/ECTS 60 vai 80 KP/90 or 120 ECTS
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021.gada 30.jūnijam
Studiju forma Pilna laika klātiene
Valoda Latviešu vai angļu 

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

 

iveta_ludviga.jpg


Iveta Ludviga, Dr.sc.administr., professor.
Tālr:+371 67600688
Mob. tālr.: +371 29244831
E-pasta adrese: iveta.ludviga@riseba.lv

 

Programmas saturs*

1. modulis: Sabiedrības veselība un veselības politika (RSU) 2. modulis: Vadībzinības veselības aprūpē (RISEBA)

Sabiedrības veselība un epidemioloģija
Veselības ekonomika

Biznesa vadība un stratēģija veselības aprūpes organizācijās
Stratēģiskā cilvēku resursu vadība

3. modulis: Veselības ekonomika un tiesības (RSU)

4.modulis: Finanšu vadība un līderība veselības aprūpē (RISEBA)

Veselības vadības juridiskie aspekti
Veselības sistēmas dizains
Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana veselības aprūpē

Finanšu vadība veselības aprūpes uzņēmumos
Līderība un efektīva vadītāja prasmju attīstīšana

5. modulis: Veselības sistēmu un organizāciju snieguma vadība (RSU) 6. modulis Veselības vadības marketings un projekti (RISEBA)
Veselības tehnoloģiju novērtējums
Informācijas vadība veselības aprūpē
Sniegumu vadība veselības aprūpē 
Mārketinga vadība veselības aprūpē
Projektu vadība veselības aprūpes jomā
Pārmaiņu vadība
Biznesa ilgtspēja un vadības ētika
7. modulis: Profesionālā izvēle (RSU/RISEBA) 8.modulis: Prakse un Maģistra darbs
Farmācijas ekonomika un politika
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes
Profesionālā prakse

Profesionālā prakse
Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Ekonomikas pamati (tikai studentiem, kuriem nav priekšzināšanu ekonomikā - ievadkurss tālmācības formātā; nepieciešams papildus līgums)

Studiju metodes

Iegūsiet padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikā un vadības zinībās un spēsiet rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā, Iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas/uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai. Attīstīsiet un stiprināsiet līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā. Attīstīsiet iemaņas un prasmes pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ievākšanā, apstrādē un analīzē. Praktiski strādāsiet ar attīstības, pētniecības un pārmaiņu projektiem uzņēmumos un organizācijās veselības aprūpes jomā, tai skaitā starptautiskā vidē.

 

Karjeras iespējas

Programma ir veidota, lai attīstītu ekonomikas un vadības zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai organizācijas un uzņēmuma vadībai veselības aprūpes sektorā. Sagatavotu augsti kvalificētus speciālistus profesionālam vadītāja darbam veselības vadības jomā. Atbalstītu praktisku attīstības un pārmaiņu projektu realizāciju veselības jomas organizācijās un uzņēmumos.

 

Maģistra studiju programmas "Veselības vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png