Veselības vadība

 

Par programmu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes un RISEBA realizētā maģistra studiju programma "Veselības vadība" ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie iegūtās zināšanas spēs izmantot veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā. 

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātiun šī ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā.

 

Studiju virziens

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds veselības vadībā

 

KP / ECTS

 

60 vai 80 KP / 90 vai 120 ECTS

 

Akreditācija

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas

 

Valoda

 

Latviešu vai angļu 

 

Studiju maksa gadā

 

2500 EUR (latviešu valodā)

3000 EUR (angļu valodā)

 

Studiju ilgums

 

1,5 gads (60 KP)

2 gadi (80 KP)

Programmas direktore

iveta_ludviga.jpg

Dr. sc. administr., prof. Iveta Ludviga
+371 67600688, +371 29244831, iveta.ludviga@riseba.lv

Programmas saturs*

1. modulis: Sabiedrības veselība un veselības politika (RSU) 2. modulis: Vadībzinības veselības aprūpē (RISEBA)
Sabiedrības veselība un epidemioloģija
Veselības ekonomika
Biznesa vadība un stratēģija veselības aprūpes organizācijās
Stratēģiskā cilvēku resursu vadība
3. modulis: Veselības ekonomika un tiesības (RSU) 4. modulis: Finanšu vadība un līderība veselības aprūpē (RISEBA)
Veselības vadības juridiskie aspekti
Veselības sistēmas dizains
Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana veselības aprūpē
Finanšu vadība veselības aprūpes uzņēmumos
Līderība un efektīva vadītāja prasmju attīstīšana
5. modulis: Veselības sistēmu un organizāciju snieguma vadība (RSU) 6. modulis: Veselības vadības mārketings un projekti (RISEBA)
Veselības tehnoloģiju novērtējums
Informācijas vadība veselības aprūpē
Sniegumu vadība veselības aprūpē 
Mārketinga vadība veselības aprūpē
Projektu vadība veselības aprūpes jomā
Pārmaiņu vadība
Biznesa ilgtspēja un vadības ētika
7. modulis: Profesionālā izvēle (RSU/RISEBA 8. modulis: Prakse un Maģistra darbs
Farmācijas ekonomika un politika
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes
Profesionālā prakse
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

Ekonomikas pamati (tikai studentiem, kuriem nav priekšzināšanu ekonomikā – ievadkurss tālmācības formātā; nepieciešams papildu līgums).

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Iegūsiet padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikā un vadības zinībās un spēsiet rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā, Iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas/uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai. Attīstīsiet un stiprināsiet līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā. Attīstīsiet iemaņas un prasmes pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ievākšanā, apstrādē un analīzē. Praktiski strādāsiet ar attīstības, pētniecības un pārmaiņu projektiem uzņēmumos un organizācijās veselības aprūpes jomā, tai skaitā starptautiskā vidē.

Karjeras iespējas

Programma ir veidota, lai attīstītu ekonomikas un vadības zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai organizācijas un uzņēmuma vadībai veselības aprūpes sektorā. Sagatavotu augsti kvalificētus speciālistus profesionālam vadītāja darbam veselības vadības jomā. Atbalstītu praktisku attīstības un pārmaiņu projektu realizāciju veselības jomas organizācijās un uzņēmumos.

Maģistra programmas "Veselības vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, riseba@riseba.lv

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png