Veselības vadība

Veselības vadība

Pieteikties

Par programmu

RISEBA un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes realizētā maģistra studiju programma "Veselības vadība" ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie iegūtās zināšanas spēs izmantot veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā. 

Programma ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā.

 

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā

 

KP / ECTS

 

80 KP / 120 ECTS

 

Akreditācija

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

Studiju forma

 

Pilna laika studijas (piektdienas vakari no 16:00 un pilna sestdiena

 

Valoda

 

Latviešu vai angļu 

 

Studiju maksa gadā

 

3000 EUR (latviešu valodā)

4100 EUR (angļu valodā)

 

Studiju ilgums

 

2 gadi (80 KP)

 

Programmas direktore

Iveta Ludviga

Dr. sc. administr., prof. Iveta Ludviga
+371 67600688, +371 29244831, [email protected]

Programmas saturs*

1. modulis: Sabiedrības veselība un veselības politika (RSU) 2. modulis: Vadībzinības veselības aprūpē (RISEBA)
Sabiedrības veselība un epidemioloģija
Veselības ekonomika

Biznesa vadība un stratēģija veselības aprūpes organizācijās
Stratēģiskā cilvēku resursu vadība
 

Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes

3. modulis: Veselības ekonomika un tiesības (RSU) 4. modulis: Finanšu vadība un līderība veselības aprūpē (RISEBA)
Veselības vadības juridiskie aspekti
Veselības sistēmas dizains
Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana veselības aprūpē
Finanšu vadība veselības aprūpes uzņēmumos
Līderība un efektīva vadītāja prasmju attīstīšana
5. modulis: Veselības sistēmu un organizāciju snieguma vadība (RSU) 6. modulis: Veselības vadības mārketings un projekti (RISEBA)

Veselības tehnoloģiju novērtējums
Informācijas vadība veselības aprūpē
Sniegumu vadība veselības aprūpē 

Farmācijas ekonomika un politika

Mārketinga vadība veselības aprūpē
Projektu vadība veselības aprūpes jomā
Pārmaiņu vadība
Biznesa ilgtspēja un vadības ētika
7. modulis: Profesionālā izvēle – studenti izvēlas 1 no 3 specializācijām 8. modulis: Prakse un Maģistra darbs
1) Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē (RSU)
2) Digitālā veselība (RSU)
3) Uzņēmējdarbība, veselības aprūpes organizācijas vadība un administrēšana(RISEBA)
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

Ekonomikas pamati (tikai studentiem, kuriem nav priekšzināšanu ekonomikā – ievadkurss tālmācības formātā; nepieciešams papildu līgums).

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Iegūsiet padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikā un vadības zinībās un spēsiet rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā, Iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas/uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai. Attīstīsiet un stiprināsiet līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā. Attīstīsiet iemaņas un prasmes pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ievākšanā, apstrādē un analīzē. Praktiski strādāsiet ar attīstības, pētniecības un pārmaiņu projektiem uzņēmumos un organizācijās veselības aprūpes jomā, tai skaitā starptautiskā vidē.

Karjeras iespējas

Programma ir veidota, lai attīstītu ekonomikas un vadības zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai organizācijas un uzņēmuma vadībai veselības aprūpes sektorā. Sagatavotu augsti kvalificētus speciālistus profesionālam vadītāja darbam veselības vadības jomā. Atbalstītu praktisku attīstības un pārmaiņu projektu realizāciju veselības jomas organizācijās un uzņēmumos.

Maģistra programmas "Veselības vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas "Veselības vadība" pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png