Maksājumi

Samaksas kārtība:

1) par gadu;
2) par semestriem*;
3) saskaņā ar grafiku. 

Kā veicami maksājumi?

Maskājuma uzdevuma mērķī nepieciešams norādīt informāciju šādā secībā: 

studējošā vārds uzvārds / personas kods / maksājuma kods 

Piemērs: 
Bērziņš Jānis / 010182-11111 / M01 studiju maksa 
Bērziņš Jānis / 010182-11111 / M06 reģistrācija 

maksajuma_uzdevums.jpg

Maksājumu kodi: 

M01 studiju maksa – par studiju maksu (visām studiju programmām ir vienāds maksājumu kods)
M02 patstāvīgais darbs – par kontroldarbu, prakses atskaiti; kursa darbu utt.
M03 eksāmens – par eksāmenu, kuru kārto pirms vai pēc studiju grafikā noteiktā laika
M04 eksāmens LCCI – par eksāmenu, kuru kārto pirms vai pēc studiju grafikā noteiktā laika
M05 līgumsods – par līgumsodu 0,2% dienā no nokavētā studiju maksas maksājuma summas
M06 reģistrācija – par dokumentu reģistrāciju (visām studiju programmām ir vienāds maksājumu kods)
M08 atjaunošana – par atjaunošanu studijām
M09 studiju kurss – par papildus izvēlētu studiju kursu apmeklēšanu
M10 izziņa – par akadēmiskām un cita veida izziņām
M11 atkārtota aizstāvēšana – par noslēguma darba aizstāvēšanu pēc studiju grafikā noteiktā laika
M12 diploma kopija – par diploma un/vai diploma pielikuma dublikāta/kopijas izsniegšanu
M13 konsultācija – par konsultāciju
M14 atkārtota priekšaizstāvēšana – par noslēguma darba priekšaizstāvēšanu pēc studiju grafikā noteiktā laika
M15 studiju kursa apraksts
M16 Maksa par uzturēšanas atļaujas noformēšanu
M17 Studiju progr.veida / formas maiņa
M18 C daļas studiju kursa maiņa
M19 Iepirekšējo studiju rezultātu atzīšana
M20 Soda nauda - bibliotēka
M23 Drošības nauda
M24 Pasta pakalpojumi
M99 Cits

* Ja students ir izteicis vēlēšanos semestra studiju maksu maksāt pakāpeniski, sadalīto maksājumu administrēšanas izdevumu segšanai tiek piemērota piemaksa 5% apmērā no attiecīgās semestra maksas.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png