Iestājeksāmeni

Aktuālā informācija tiks atjaunota

 

RISEBA iestājeksāmeni jākārto Arhitektūras, Audiovizuālās mediju mākslas un Eiropas biznesa studiju bakalaura programmās.

Iestājeksāmenu grafiks 

Iestājpārbaudījums
Datums
Laiks
Adrese
Auditorija
Zīmēšanā un kompozīcijā 2020. gada 4. augustā plkst. 10:00  Durbes 4 Mākslas studija
2020. gada 4. augustā plkst. 14:00 
Angļu valodā 2020. gada 4. augustā plkst. 10:00 Meža 3 218. auditorija
2020. gada 5. augustā plkst. 10:00
Radošā eseja 2020. gada 4. augustā plkst. 17:00 Meža 3 306. auditorija
2020. gada 5. augustā plkst. 10:00


Iestājpārbaudījumi angļu valodā jākārto pretendentiem bakalaura studiju programmās “Arhitektūra” un "Eiropas biznesa studijas". Iestājeksāmeni jākārto arī ''Audiovizuālās mediju makslas'' bakalaura programmas studentiem, kas vēlēsies studēt angļu valodas plūsmā.

Eksāmens angļu valodā nav jākārto, ja:

  • CE angļu valodā nav zemāks par B2 (C līmeni) vai
  • iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā vai
  • tiek uzrādīts TOEFL vai IELTS angļu valodas prasmi apliecinošs sertifikāts.

Angļu valodas iestājpārbaudījuma nolikums

ZĪMĒŠANA UN KOMPOZĪCIJA

Iestājpārbaudījumi zīmēšanā un kompozīcijā jākārto pretendentiem bakalaura studiju programmā “Arhitektūra”.

Eksāmenu veido divas daļas: ģeometrisku formu grupas zīmējums un brīvais uzdevums – telpiska kompozīcija/makets. Katra daļas ilgums ir 2 stundas.
Eksāmens zīmēšanā nav jākārto, ja ir izieti RISEBA sagatavošanas kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums.

Zīmēšanas uzdevumam nepieciešams: zīmulis (HB vai cits), dzēšgumija, A2 papīra loksne (vatmanis), A2 kartona pamatne, līmlente.

Brīvajam uzdevumam nepieciešams: papīra nazis, šķēres, līmlente, pildspalva vai flomāsters, lineāls, PVA līme. Kartonu un citus maketēšanai nepieciešamos papīra materiālus nodrošina augstskola.

Pretendentam papildus var tikt organizētas arī pārrunas un darbu portfolio skate (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša, iepriekš paveikto darbu dokumentācija, jebkurā jomā un tehnikā – foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas u.c.).

ZĪMĒŠANAS (SPECIALIZĒTAIS) IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA NOLIKUMS Bakalaura studiju programmā "Arhitektūra"

Vispārīga informācija

Uzņemot reflektantus RISEBA Bakalaura studiju programmā „Arhitektūra”, tiek pārbaudīta reflektantu sagatavotība studijām atbilstoši LR reglamentētās profesijas „Arhitekts” prasībām – „specializētais” iestājpārbaudījums.

Arhitekta darbības joma ir būvmāksla, kultūras materiālo un nemateriālo aktīvu veidošana un reģenerācija, cilvēka apkārtējās vides un telpas veidošana privātajā un publiskajā telpā, darbs ar formu un telpiskiem objektiem. „Specializētā” iestājpārbaudījuma mērķis ir izvērtēt reflektanta prasmi brīvrokas zīmuļa tehnikā attēlot trīsdimensiju objektu divdimensiju plaknē, demonstrējot izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī spēju domāt telpiski, veidojot telpisku objektu vadoties pēc dotā darba uzdevuma, demonstrējot atbilstību piedāvātajai koncepcijai.

Iestājpārbaudījuma darbs sastāv no diviem uzdevumiem:

1. ZĪMĒJUMS

Ģeometrisku formu grupa. Zīmējuma izpildes laiks – 2 astronomiskās stundas. Formāts: A2 izmēra rasēšanas papīra lapa. Tehnika: grafīta zīmulis. Uzstādījuma formālais mērķis ir pārbaudīt studiju pretendentu spējas vizuāli novērtēt un attēlot:
•    Lineārās perspektīvas principus;
•    Ģeometrisku formu uzbūves principus un proporcijas;
•    Plakanu, ieliektu un izliektu formu vizuālo mijiedarbību.

Vērtēšanas kritēriji

- Kompozīcija: izpratne par objektu samērīgu ievietojumu lapā.
- Uzbūve: izpratne un spēja vizualizēt objektus kā ģeometrisku formu kopumu un attēlot to iekšējo struktūru.
- Perspektīva: zināšanas par lineārās perspektīvas pamatprincipiem un spējas tās pielietot ģeometrisku formu attēlošanā.
- Proporcijas: spēja vizuāli novērtēt katra atsevišķa objekta proporcijas un objektu grupas kopējās proporcijas, attēlojot objektus atbilstoši uzstādījuma mērogam.
- Zīmēšanas kultūra: individuālās spējas un prasmes izmantot zīmuļa tehniku. Noteiktu zīmēšanas metožu pielietošana netiek prasīta.

2. BRĪVAIS UZDEVUMS.

„Brīvā uzdevuma” mērķis ir patstāvīgi veikt telpiska objekta izveidi atbilstoši darba uzdevumam. Pēc reflektanta (-e)s paša piedāvātas koncepcijas un skicēm jāizstrādā telpisks objekts interpretējot darba uzdevumā noteiktās prasības. Darba pamatne: 40 x 40 cm kartons. Izpildījums: kartona/putu kartona un līmes tehnikā. Darba izpildes laiks – 2 astronomiskās stundas.

Vērtēšanas kritēriji

- Koncepcija. Izveidotā objekta atbilstība darba uzdevumam un autora piedāvātajai koncepcijai. Pavadošais projekta apraksts ne vairāk kā viena A4 lapa angļu valodā.
- Telpiskums. Izpratne par telpu veidojošajiem pamatprincipiem.
- Kompozīcija. Izpratne par objekta novietojumu uz pamatnes.
- Uzbūve. Izpratne par izveidojamā objekta atsevišķo daļu uzbūves īpatnībām un savstarpējām sakarībām. Konstruktīvā loģika un noturība.
- Mākslinieciskums. Izpildījuma kvalitāte un izmantoto līdzekļu radošums.
„Brīvais uzdevums” tiek vērtēts ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. „Brīvā uzdevuma” darba uzdevums var mainīties.

ZĪMĒŠANAS UN KOMPOZĪCIJAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA NOLIKUMS bakalaura studiju programmā “Arhitektūra”

ESEJA

Iestājpārbaudījums - radošā eseja jāraksta pretendentiem bakalaura studiju programmā "Audiovizuālā mediju māksla". 

Audiovizuālās mediju mākslas programmā portfolio elektroniskā formātā ir iespējams iesniegt pirms iestājpārbaudījuma "Eseja".

UZMANĪBU! Gan Audiovizuālās mediju mākslas, gan Arhitektūras programmās iespējams papildus iesniegt portfolio (iepriekš paveikto radošo darbu dokumentācija), taču tas nav obligāts.

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png