Līguma slēgšana

Iesniedzamie dokumenti

Uzņemšanai bakalaura studiju programmās jāiesniedz sekojošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (ja dokumentu kopijas pievienotas elektroniskajam pieteikumam, tad oriģināli jāuzrāda brīdī, kad tiek slēgts studiju līgums ar augstskolu):

  • Atestāta un atzīmju izraksta kopijas
  • Pases kopija
  • Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (latviešu valodā un svešvalodā)
  • 4 fotogrāfijas (3x4) 
  • Maksājuma uzdevums* – 35.00 EUR (reģistrācijas maksa, kura netiek atmaksāta) 
  • Citus dokumentus saskaņā ar konkrētas studiju programmas papildus prasībām, ja tādas ir (skat. Uzņemšanas noteikumos 2019./2020. studiju gadam.)

* maksājumu var veikt bankā vai ar internetbankas starpniecību. Maksājuma rekvizīti (paraugs PDF).

Pretendenti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, iesniedz izglītības dokumenta kopiju, uzrādot tā oriģinālu un pievieno Akadēmiskā informācijas centra (www.aic.lv) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.

Plašāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un pretendentu atlases kritērijiem atrodama Uzņemšanas noteikumos 2019./2020. studiju gadam.

Saskaņā ar RISEBA Uzņemšanas noteikumiem 2019./2020. studiju gadam, ja studiju programmā reģistrējušos pretendentu skaits ir mazāks nekā noteiktais maksimālais studiju vietu skaits, augstskola var izsludināt papildus uzņemšanu augustā. Sekojiet informācijai mājas lapā.

Samaksas kārtība

1. Veikt maksājumus pa semestriem divos maksājumos, līdz katra gada 15. augustam un 15. decembrim.
2. Veikt maksājumus pa mēnešiem līdz katra mēneša 15. datumam, kur gada maksa tiek sadalīta 9 maksājumos, kur pirmais ir maksājums par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā studiju gada maksa, tiek palielināta par 5%.*
3. Saskaņā ar grafiku.

* Ja students ir izteicisvēlēšanos maksājumu dalīt un veikt atbilstoši mēnešu maksas grafikam, tad ir iepriekš jābrīdīna uzņemšanas komisija, lai maksājumu grafiks tiktu sagatavots jau pie līguma.

Vairāk par maksājumu veikšanu šeit

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png