Par programmu

Trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas mācību programma “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar kvalifikāciju Klientu apkalpošanas speciālists.

Programma

Programma izstrādāta tādā veidā, lai nodrošonātu iglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas mūsdienīgam biroja administratoram. Programma tiek regulāri aktualizēta, atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, padarot programmas absolventus par darba tirgū pieprasītiem speciālistiem
Programma balstīta uz biroja administratora/vadītāja darba pienākumu pildīšanas nepiciešamajām prasmēm.

Mācību programmas saturā integrēti vairāki moduļi, kas tiek pakāpeniski apgūti programmas laikā. Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Biroja darba organizācijas pamatnoteikumiem
 • Klientu apkalpošanas mākslu un tās tehnikām
 • Projektu administrēšanas aspektiem
 • Grāmatvedības organizāciju
 • Personāla pārvaldību
 • Dokumentu sastādīšanu, noformēšanu, pārvaldīšanu un arhivēšanu

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

Programmas saturs

Mācību programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti (vidusskolas daļa):

 • Latviešu valoda,
 • Literatūra,
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda),
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda),
 • Matemātika,
 • Informātika,
 • Dabaszinības,
 • Latvijas un pasaules vēsture,
 • Ekonomika,
 • Politika un tiesības.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Saskarsmes psiholoģija,
 • Runas un kustību kultūra,
 • E – komercijas pamati,
 • Mārketinga pamati,
 • Tiesību pamati,
 • Biroja darba organizēšana,
 • Projektu administrēšana,
 • Uzņēmējdarbība,
 • Datorzinības,
 • Dokumentu pārvaldība un lietišķā sarakste,
 • Grāmatvedības pamati,
 • Organizācijas psiholoģija,
 • Klientu apkalpošana,
 • Loģistikas pamati,
 • Personāla vadības pamati,
 • Profesionālā ētika un etiķete,
 • Darba un vides aizsardzība,
 • Profesionālās svešvalodas (franču un spāņu vai vācu).

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Ceturtdienas un piektdienas - profesionālo priekšmetu dienas.

 

Mācībspēki

Mācību programmas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” mācībspēku sastāvs:

 • Klientu apkalpošana, biroja darba organizācija, dokumentu noformēšana, pārvaldība un arhivēšana - Tatjana Malahova
 • Tiesību zinības, profesionālā ētika un etiķete  - Valērijs Zemļanovs
 • Uzņēmējdarbības pamati -  Inese Ozola
 • Grāmatvedības pamati  - Anda Piģēna
 • Tiesību zinības; Prezentēšanas prasmes - Armen Gabrielyan
 • Projektu administrēšana; Vadības zinības - Andžela Dubinska

Prakse

Mācību programmas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

1. mācību prakse (108 stundas) notiek 1. kursā jūnijā.
2. mācību prakse (108 stundas) notiek 2. kursā jūnijā.
3. mācību prakse (108 stundas) notiek 3. kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.


Kontakti:

Programmas direktors
Anatolijs Perlovs
Mob.tālr. +371 20332541
E-pasts: [email protected]

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png