Par programmu

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības programma «Multimediju dizains» ar kvalifikāciju «Multimediju dizaina speciālists»

 Programmas mērķis: sagatavot tādu multimediju dizaina speciālistu, kas izpilda daļu no multimediju dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā, sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm, var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas lapas dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

PROGRAMMAS SATURS

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Datortehnoloģijas
 • Datorgrafika
 • Kultūras pamati
 • Zīmēšana, krāsu mācība
 • Skaņu teorija un mūzika
 • Web-dizaina pamati
 • Kompozīcija
 • Vizuālā reklāma
 • Multimediju tehnoloģijas
 • Mākslas stilu vēsture
 • Foto un video pamati
 • E-komercija
 • Virtuālā modelēšana un maketēšana
 • Animāciju veidošana
 • Mārketings
 • Datorspēļu dizains
 • Krāsu psiholoģija
 • Profesionālā svešvaloda (krievu, spāņu, vācu)

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas un otrdienas  – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Trešdienas, ceturtdienas un piektdienas - profesionālo moduļu dienas.

 

MĀCĪBSPĒKI

Izglītības programmas “Multimediju dizains” mācībspēku sastāvs ir daudzveidīgs, taču lielākā daļa profesionālo moduļu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par moduli, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no profesionālās karjeras.

Aivars Helde

Mārtiņš Mežulis

Barba Girgensone

Diāna Blaumane

Vadims Znamenskis

Leonids Krēmers

Ļubova Pimenova

Zoja Geraskina

Anna Bētiņa

Tālākās izglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png