Par programmu

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības programma «Telemehānika un loģistika» ar kvalifikāciju «Loģistikas darbinieks»

 Programmas mērķis: nodrošint profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi un sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Programmas saturs veidots un aktualizēts atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" iestrādēm (vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) un jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus Transporta un uzglabāšanas nozares speciālistus.
 

PROGRAMMAS SATURS

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.un 2. līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.un 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.un 2.līmenis)
 • Transporta loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi
 • Kravu pieņemšana, izvietošana noliktavā, identificēšana, sagatavošana pārvietošanai un to apstrāde, izsniegšana
 • Noliktavas uzskaite un apsekošana, transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana
 • Maršrutu plānošana kravu un pasažieru pārvadājumos
 • Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze
 • Ražošanas apgādes un sadales loģistika
 • Loģistikas darbinieka prakse

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas un otrdienas  – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Trešdienas, ceturtdienas un piektdienas - profesionālo moduļu dienas.

MĀCĪBSPĒKI

Izglītības programmas “Telemehānika un loģistika” mācībspēku sastāvs ir daudzveidīgs, taču lielākā daļa profesionālo moduļu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par moduli, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no profesionālās karjeras.

Inese Ozola

Barba Girgensone

Diāna Blaumane

Gunta Reķe

Anatolijs Perlovs

Armen Gabrielyan

Ilze Pirktiņa

Anda Piģēna

Aleksandrs Radionovs

Andris Torgāns

Igors Suhoverhovs

Jevgēnijs Poloņņikovs

Aleksandrs Angars

Guna Martina

Valērijs Lappo

Oskars Liepa

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību  augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās;
 • turpināt apgūt papildu moduļus atbilstoši nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences;
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros;
 • pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci. 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png