Par programmu

Mācību programma “Banku zinības un finanses” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju: Finanšu darbinieks

Finanšu darbinieks strādā finanšu iestādēs, t.i. kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, krājaizdevu sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī budžeta iestādēs un privātās komercstruktūrās, kuru darba specifika ir saistīta ar finansu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu, nodrošina kvalitatīvu pamata finanšu pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskam personām, palīdz klientiem izvēlēties piemērotākos finanšu pakalpojumu veidus, veic to dokumentāro noformēšanu un uzskaiti.

Programma

Mācību programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Grāmatvedību,
 • Apdrošināšanu,
 • Banku iestāžu darbību,
 • Ekonomiku,
 • Nodokļiem,
 • Finanšu analīzi un risku administrēšanu.

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

Programmas saturs

Mācību programmā “Banku zinības un finanses” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti (vidusskolas daļa):

 • Latviešu valoda,
 • Literatūra,
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda),
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda),
 • Matemātika,
 • Informātika,
 • Dabaszinības,
 • Latvijas un pasaules vēsture,
 • Ekonomika,
 • Politika un tiesības.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Saskarsmes psiholoģija
 • Lietišķā saskarsme
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Tiesību pamati un banku tiesības
 • Mārketinga pamati
 • Finanšu iestādes darbības pamati
 • Finanšu iestāžu grāmatvedība un norēķinu pamati
 • Finanšu analīze un riski
 • Grāmatvedības pamati
 • Dokumentu pārvaldība un lietišķā sarakste
 • Finanšu matemātika un statistika
 • Nodokļu sistēmas pamati
 • Apdrošināšana
 • Vadības zinības
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Datorgrāmatvedība
 • Profesionālā ētika un etiķete
 • Darba un vides aizsardzība
 • Profesionālās svešvalodas (franču un spāņu vai vācu).

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Ceturtdienas un piektdienas - profesionālo priekšmetu dienas.

 

Mācībspēki

Mācību programmas “Banku zinības un finanses” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Banku zinības un finanses” mācībspēku sastāvs:

 • Apdrošināšana

Andris Torgāns

 • Finanšu iestādes darbības pamati

Diāna Lopeta

 • Uzņēmējdarbības pamati

Anatolijs Perlovs

 • Grāmatvedības pamati

Anda Piģēna
Svetlana Savina

 • Tiesību pamati un banku tiesības

Armen Gabrielyan

 • Dokumentu pārvaldība un lietišķā sarakste

Tatjana Malahova

 • Vadības zinības

Andžela Dubinska

 • Mārketinga pamati

Aivars Helde

 • Ekonomika (mikro/makro)

Inese Ozola
Anatolijs Perlovs

Prakse

Mācību programmas “Banku zinības un finanses” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

1. mācību prakse (108 stundas) – apdrošināšanas organizācija. Prakse notiek 1. kursā jūnijā.
2. mācību prakse (108 stundas) – grāmatvedības organizācija. Prakse notiek 2. kursā jūnijā.
3. mācību prakse (108 stundas) – finanšu iestādes organizācija. Prakse notiek 3. kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.


Kontakti

Programmas direktors
Armen Gabrielyan
Mob.tālr. +371 29551451
E-pasts: [email protected]

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png