Par programmu

Mācību programma “Viesnīcu pakalpojumi” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju: Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm, organizē vietējās tūrisma aktivitātes, apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas, sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

 

Programma

Mācību programma izstrādāta tā, lai izglītojamie apgūtu viesmīlības nozares elementus, it īpaši viesnīcu darba organizācijas specifiku, tādejādi sagatavojot augsta līmeņa prasmīgus nozares speciālistus. Programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Tūrismu,
 • Viesmīlību,
 • Saimniecības darba organizāciju,
 • Viesu apkalpošanu,
 • Viesu uzņemšanas procesiem un specifiku,
 • Bāra darba organizāciju,
 • Uzskaiti un kalkulāciju,
 • Viesnīcas darba vadību, mārketingu un uzņēmējdarbību nozarē.

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

 

Programmas saturs

Mācību programmā “Viesmīlības pakalpojumi” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti (vidusskolas daļa):

 • Latviešu valoda,
 • Literatūra,
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda),
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda),
 • Matemātika,
 • Informātika,
 • Dabaszinības,
 • Latvijas un pasaules vēsture,
 • Ekonomika,
 • Politika un tiesības.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Saskarsmes psiholoģija,
 • Profesionālā ētika un etiķete,
 • Runas un kustību kultūra,
 • Darba un vides aizsardzība,
 • Uzņēmējdarbība viesmīlībā,
 • Viesu uzņemšanas dienests,
 • Tūrisma ekonomiskie pamati,
 • Tūrisma ģeogrāfija,
 • Tūrisma veidi,
 • Saimniecības darba organizēšana,
 • Viesu ēdināšana un apkalpošana,
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas,
 • Bāra darba organizēšana,
 • Tiesību pamati,
 • Mārketinga pamati,
 • Sanitārija un higiēna,
 • Pārtikas produktu zinības,
 • Dokumentu pārvaldība,
 • Uzskaite un kalkulācija,
 • Viesnīcu drošība,
 • Profesionālās svešvalodas (franču un spāņu vai vācu).

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Ceturtdienas un piektdienas - profesionālo priekšmetu dienas.

 

Mācībspēki

Mācību programmas “Viesnīcu pakalpojumi” mācībspēku sastāvs ir pieredzējuši jomas speciālisti, kas jaunos speciālistus gatavo, izmantojot un daloties ar savu pieredzi, balstot mācības uz praktiskiem piemēriem no reālās dzīves nozarē.

Programmas „Viesnīcu pakalpojumi” mācībspēku sastāvs:

 • Viesu uzņemšanas dienests, Saimniecības darba organizācija

Gaļina Prosvirova

 • Viesu ēdināšana un apkalpošana

Vaira Vanaga

 • Uzņēmējdarbība viesmīlībā, Tūrisma ekonomiskie pamati

Anatolijs Perlovs

 • Uzskaite un kalkulācija

Anda Piģēna

 • Tiesību pamati

Armen Gabrielyan

 • Dokumentu pārvaldība

Tatjana Jonova

 • Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisma veidi

Nataļja Vojevodina

 • Mārketinga pamati

Aivars Helde

 • Pārtikas produktu zinības, Sanitārija un higiēna, Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas

Jeļena Ļebedeva

 • Tiesību pamati, Viesnīcu drošība, Profesionālā ētika un etiķete

Valērijs Zemļanovs

 • Bāra darba organizācija

Inese Vicupa

 

Prakse

Mācību programmas “Viesnīcu pakalpojumi” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

1.mācību prakse (108 stundas) – saimniecības darba organizācija. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
2. mācību prakse (108 stundas) – viesu ēdināšanas un apkalpošanas darba organizācija. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
3. mācību prakse (108 stundas) – viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī.

Prakses ilgums 960 stundas.

 


Kontakti

Programmas direktore
Gaļina Prosvirova

Mob.tālr. +371 28816158 
E-pasts: [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png