VIAA profesionālās apmācību programmas strādājošajiem ar ES fondu finansējumu RISEBA Daugavpilī

PIETEIKTIES!

Np.k.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Prasības iepriekšējai izglītībai Ak.st.sk. Pilna cena (EUR) Līdzmaksājums 10% Forma Programmas apraksts
1. 

Darbs ar programmu Photoshop CC

Vidējā

160

512.00 51.20 Attālināti Izglītības procesa rezultātā, izglītojamais tiek iepazīstināts ar rastgrafiku, izmantojot programmu "Adobe Photoshop CC". kā arī tiek sniegta iespēja apgūt papildus zināšanas un prasmes fotografēt, koriģēt, apstrādāt fotogrāfijas un rastrgrafikas attēlus, veidot rastgrafikas ilustrācijas un GIF animācijas.        Apgūstamās tēmas:1) Fotografēšanas režīmi; 2) Ekspozīcijas veidošana; 3) Krāsu fotogrāfija; 4) Aprīkojums; 5) Fotografēšana studijā; 6) Iepazīšanās ar datorprogrammau Photoshop; 7) Kompozīcija; 8) Failu pārlūkošana un organižēšana; 9) Darbs ar slāņiem; 10) Darbs ar Photoshop CameraRAW; 11) Fotoattelu rediģēšana; Darbs ar attēka atsevišķām daļām; 12)Fotoattēla retušēšana; 13) Fotoattēla asuma korekcija; 14) Attēls un tā daudzpusēja apsrtrāde; 15) Kolāžas veidošana; 16) darbs ar tekstu17) Efekti un materialitāte; 18) Otas; 19) darbs ar vektorgrafikas objektiem; 20) Photoshop izmantošanas drukas un mediju nozarē, pielietojums citās nozarēs.  
2.

Darbs ar programmu InDesign CC

Vidējā 160 512.00 51.20 Klātienē IIzglītības procesa rezultātē, dod iespēju apgūt maketēšanu, izmantojot programmu "Adobe InDesign CC", veidot darbus drukai un publicēšaanai tīmeklī . Apmācību programmas rezultātā, tiks iegūtas zināšanas pielitot programmatūru gan drukas un mēdiju tehnoloģiju vajadzībām, gan tiks iedotas pamatzināšanas programmas pielietošanai plašākā nozaru griezumā.                                                                                                                                          Apgūstamās tēmas 1)Ievads InDesign; 2) Jauna dokumenta veidošana; 3) Dokumentu izkārtojums'4) Darbs ar lappusēm; 5) darbs artekstu; 6) darbs ar grafikas elementiem; 7) Darbs arkrāsu caurspī'digumu; 8) Rāmji un ceļi; 9) Darbs arobjektiem; 10) Burtu mācības pamati; 11) teksta formatēšana; 12) Darbs ar stiliem; 13) Darbs ar interaktīviem dokumentiem; 14) Pakotne, drukāšana un eksportēšana; 15) Pielietošana dažādās nozarēs.
3.

Darbs ar programmu Ilustrator CC

Vidējā 160 400.00 40.00 Klātienē Izglītības procesa rezultātē, dod iespēju iepazīties ar vektorgragiku, izmantojot programmatūru "Adobe Ilustrator CC". Apmācību rezultātā, izglītojamais iegūs praktiskas zināšanas veidot vektorgrafikas ilustrācijas, zīmes un informatīvus mateiālus . Apmācību programmas rezultātā, tiks iegūtas zināšanas pielietot programmatūru gan drukas un mēdiju tehnoloģiju vajadzībām, gan tiks iedotas pamatzināšanas programmas pielietošanai plašākā nozaru griezumā.                                                                                                                                          Apgūstamās tēmas 1)Iepazīšanās ar datorprogrammu Adobe Ilustrator; 2) Jauna dokumenta veidošana;3) Vienkāršu formu veidošana; 4)Objekta transformēšana; 5) Objekta pildījuma un kontūras īpašības; 6) Darbs ar krāsu; 7) Sarežģītu formu veidošana un rediģēšana; 8) Pildspalvas rīks; 9)Bagātīgie objektu pildījumi; 10)Appearance panelis un grafisko stilu veidošana; 11) Simboli; 12) Otu veidi un to izmantošana; 13)Kompleksie obkjektu transformācijas rīki; 14) Darbs 3D vidē; 15) Burtu mācības pamati; 16) Darbs ar tekstu; 17) Rastrografikas izmantošana; 18) Materiāla izveide drukas un mediju vajadzībām; 19)Dokumentu saglabāšana un eksportēšana
  Profesionālās tālāk izglītības programmas nosaukums Prasības iepriekšējai izglītībai Ak.st.sk. Pilna cena Līdzmaksājums 5%   Programmas apraksts
1. Transports un loģistika (Loģistikas darbinieks) Vidējā 960 1220.00 61.00 Klātienē

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:
Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas tēmas, zināšanas un prasmes:1. Izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus.2. Apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un transportlīdzekli.3. Sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot sagatavoto informāciju pārvadātājam.4. Apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos kravas pavaddokumentus, un noformēt tos.5. Piemērot transportēšanu regulējošos normatīvos aktus un dokumentus, t.sk. par dažādiem kravu veidiem (bīstamajām kravām, pārtikas kravām, likvīdām kravām, beramkravām un dzīvnieku kravām) un temperatūras kontroles normām.6. Strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un sistematizēšanu.7. Veikt kravas transportēšanas plāna un grafika īstenošanas procesa kontroles pasākumus (iekraušanu, pārvadājuma norisi, piegādi utt.), t.sk. sekot piegādāto materiālu atbilstībai līguma nosacījumiem; noformēt kravu pavaddokumentus; noformēt pretenziju paziņojumus; izvietot materiālus glabāšanai atbilstoši aprites tempam, saderībai un citām specifiskām  īpašībām; sekot materiālu piegādēm objektos noteiktā laikā, attiecīgā sortimentā un apjomā; uzkrāt un papildināt piegādātāju, klientu (pircēju) un to pasūtījumu datubāzi;8. Plānot kravas (preču) plūsmu.9. Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.10. Aprēķināt kravas izmērus un piemērot atbilstošu transportu.
11. Strādāt ar specifiskām loģistikas datorprogrammām.12. Lietot biroja tehniku un komunikācijas līdzekļus.
13. Analizēt transportēšanas procesa datus.14. Lietot grāmatvedības uzskaites vispārīgās metodes.
15. Plānot darba uzdevumus, to secību un izpildes termiņus veicamo darba pienākumu ietvaros. 16. Izvērtēt riskus transportēšanas procesā. 17. Veikt kravas parametru fiziskus mērījumus.18. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. 19. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.20. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.21. Pārvaldīt valsts valodu.22.  Komunicēt rakstveidā un mutvārdos valsts valodā un divās svešvalodās, t.sk., izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju.  Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās (angļu un krievu valodā).

Kvalifikācijas prakse - 240 stundas.

2. Transports un loģistika (Noliktavas darbinieks) Pamatizglītība 480 600.00 30.00 Klātienē Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu noliktavas darbinieku, kurš atbilstoši instrukcijām veic preču aprites darbus, kas ietver preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, kā arī atbilstošu dokumentu noformēšanu, kā arī piedalās regulārā noliktavas apsekošanā. Izglītības procesā tiks apskatītas sekojošas tēmas un dotas iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:1. Izprast ar darba izpildi saistītos dokumentus, pārzināt profesijai saistošos normatīvos aktus un starptautiskos dokumentus. 2. Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. 3. Pārzināt noliktavas plānus un iekārtas. 4. Lietot noliktavas iekārtas un instrumentus. 5. Pieņemt un izvietot preču kravas. 6. Lietot iekraušanas un izkraušanas tehniku. 7. Izvērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem un kvalitātes rādītājiem. 8. Atpazīt specifisku kravu un ievērot specifisku kravu aprites noteikumus. 9. Nolasīt un saprast kravas pavaddokumentos ietverto informāciju. 10. Noformēt kravas dokumentus. 11. Lietot biroja tehniku, datortehniku un specifiskās noliktavas datorprogrammas. 12. Identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju, salīdzināt to ar kravas pavaddokumentiem, ja nepieciešams, noņemt plombu un fiksēt šo darbību atbilstošos dokumentos.13. Noteikt kravas iepakojumu un tā atbilstību kravas iepakojuma standartiem. 14. Lasīt uz kravas iepakojuma esošos apzīmējumus. 15. Izvēlēties atbilstošu iepakojuma materiālu un iepakot kravu. 16. Izvēlēties atbilstošu kravas marķējumu un marķēt kravu, ievērojot marķēšanas starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības. 17. Lietot kravas uzmērīšanas un temperatūras kontroles mērinstrumentus. 18. Veikt kravas uzmērīšanu un temperatūras kontroli, nolasīt un fiksēt mērījumus. 19. Piedalīties noliktavas apsekošanā. 20. Identificēt brāķētu un norakstītu kravu, kā arī kravu, kam ir beidzies realizācijas termiņš. 21. Lietot specifisku datorprogrammatūru un ierīci preces koda nolasīšanai. 22. Ievērot kravas un preču šķirošanas loģiku. 
23. Sadarboties un uzklausīt norādījumus, sniegt ar darba uzdevuma izpildi saistītu informāciju ansportlīdzekļa vadītājam un kravas saņēmējam. 24. Pārvaldīt valsts valodu. 25. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī. 26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 27. Ievērot sanitārās un higiēnas normas. 28. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. 29. Lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus. 30. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus. 31. Sniegt pirmo palīdzību. 32. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 33. Ievērot profesionālās saskarsmes principus. 34. Ievērot darba tiesisko attiecību normas. Kvalifikācijas prakse - 240 stundas.

PIETEIKTIES!

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png