VIAA profesionālās apmācību programmas strādājošajiem ar ES fondu finansējumu RISEBA Rīgā un Daugavpilī

Šī ir arhīva informācija. Šie kursi vairs nav pieejami.

Np.k.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Prasības iepriekšējai izglītībai Ak.st.sk. Pilna cena (EUR)

Līdzmaksājums 10%

Forma Programmas apraksts
1. 

Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban

Vidējā

160

400.00 40.00 Klātienē Kursa ietvaros studējošie iegūs padziļinātas zināšanas un prasmes projektu vadībā ar Agile un  Scrum, kā arī tiks dotas papildus zināšanas par Lean un Kanban, lai veicinātu jaunāko projekta vadību metožu pielietojumu organizācijās. 
Apmācības tēmas: 1) Projektu vadības nozīme organizācijās; 2)Agile domāšana un kultūra; 3)Produktu vadība; 4)Dizaina domāšana un ideju menedžments; 5)Scrum ietvars ; 6)Lean pieeja ; 7)Kanban metode ; 8)Komunikācijas nozīme projektu vadībā ; 9)Agile līgumi; 10)Lomas; 11)Agile koučings  
2.

Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai

Vidējā 160 512.00 51.20 Attālināti Kursa ietvaros studējošie apgūs dažādas metodes datu ieguvei, kuru pilnvērtīga analīze sniedz daudz vispusīgas informācijas biznesa attīstībai un esošās tirgus situācijas apskatam un attīstības trendu veidošanai. Kursa laikā studējošie apgūs dažādas metodes datu apstrādei un analīzei.
Apmācības tēmas: 1) Ievads komercdarbībā; 2)Komercdarbībā izmantojamo datu veidi; 3)Datu apkopošana, analīzes un interpretācijas metodes.; 4)Datu kārtošana un noteiktu datu atlasīšana; 5)Apjomīgu datu analīzes iespējas ; 6)Datu vizualizācijas metodes; 7)Pārskatu sagatavošana; 8)Datu interpretācija un to izmantošana biznesa attīstības vajadzībām; 9)Datu analīzes prakstiskā pielietošana.
3.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

Vidējā 160 512.00 51.20 Attālināti Programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes mārketinga un finanšu datu analīzē un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu problēmas, izmantojot datu analīzes metodes . Attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes:
1. Datu analīzes nozīme uzņēmumu vadībā
2. Būtiskākie nosacījumi finanšu analīzes jomā 
3.Būtiskākie nosacījumi un nepieciešamie dati mārketinga pētījumu jomā
4. Datu apstrādes metodes 
5.Atskaites sagatavošana 
6.Informācijas izmantošana vadības lēmumu pieņemšanā (INTOPIA)
4.

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Vidējā 160 512.00 51.20 Attālināti Programmas mērķis
 Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā  un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot vispārpieejamās infomācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
            
Programmas uzdevumi
Attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes, izmantot informācijas un tehnoloģijas:
1. Finanšu pārskata informācijas kvalitātē bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķinu veikšana, izmantojot Excel 
2. Finanšu analīzes un analīzu rīku nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā.
3. Finanšu analīzes metodes, izmantojot vispārpieejamos datu analīzes rīkus (Excel, Tilde utt) .
4. Finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai, izmantojot Excel 
5. Būtiskākie nosacījumi finanšu plānošanā.
6. Izmaksu klasifikācija, produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai.
7. Uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi un mūsdienu tehnoloģiju pielietojums plānošanas procesā Excel un Tilde datorprogrammās
8. Kritiskā punkta analīzes izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā.
9. Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos.
5.

Digitālais mārketings

Vidējā 160 512.00 51.20 Attālināti Kurss sniedz teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitalā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.
Kursa laikā studenti iegūs iemaņas dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā izmantojot digitalā mārketinga rīkus un medijus.
Apmācības tēmas: 1) Elektroniskās vides attīstība un tās izmantošana; 2) Elektronisko mediju veidi un to pielietojums; 3)Digitālie mārketinga rīki; 4)Mērķa auditorijas definēšana; 5) Digitālā mārketinga metodes; 6)Interneta vietņu analīzes rīki; 7)Mārketinga  komunikācijas plāna sastādīšana; 8)Elektroniskie tirgus pētījumi; 9)Praktiskā projekta realizācija
6. 

Biznesa plāna sastādīšana jauna uzņēmuma izveidošanai un darbības sekmīgai nodrošināšanai

Vidējā 160 400.00 40.00 Attālināti Programmas mērķis
 Sniegt zināšanas un prasmes biznesa plāna sagatavošanā jauna uzņēmuma izveidošanai vai uzņēmuma turpmākās darbības sekmīgai nodrošināšanai
Tēmas: 1) Komersanta firma; 2) Sabiedrību veidi un reģistrēšanas kārtība; 3)Komercdarījumu veidi; 4)Vadītājs-līderis; 5) Personālvadības funkcijas; 6)Darba un procesu organizēšana; 7)Mārketinga informācija un mārketinga iespēju analīze; 8)Tirgus segmentēšanas būtība un mērķa tirgus izvēle; 9) Mārketinga stratēģija; 10) Uzņēmuma mārketinga komplekss (mārketinga mix; 11) Prezentēšanas prasme; 12) Aprēķini, formulas un funkcijas; 13)Datu tabulu veidošana un vizuālā noformēšana. Datu apstrāde; 14) Rakurstabulas rediģēšana, formatēšana. Rakurstabulas datu filtrēšana; 15) Diagrammu pielāgošana; 16) Izmaksu klasifikācija. Produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai; 17) Būtiskākie nosacījumi finanšu plānošanā. Uzņēmuma budžeta plānošana; 18) Kritiskā punkta analīzes izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā; 19) Finanšu analīzes nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā. Finanšu analīzes metodes; 20) Finanšu analīzes datu novērtēšana; 21) Ieguldījumu projektu novērtēšana.
7.

Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētas uzskaites sistēmas  

Vidējā 160 400.00 40.00 Attālināti
Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu uzskaitē, nodokļu aprēķināšanā, lai veicinātu prasmes veikt uzskaites pamatfunkcijas, izmantojot datorizētās uzskaites programmas “Tildes Jumis”, “Horizon”, “Hansa” 
 Tēmas: 1)Grāmatvedības teorija; 2)Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite; 3)Apgrozāmo līdzekļu uzskaite; 4) Pašu kapitāla un kreditoru parādu uzskaite; 5) Gada pārskat; 6)Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 7) Uzņēmuma ienākuma nodoklisMikrouzņēmumu nodoklis; 8) Pievienotās vērtības nodoklis; 9) Nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodokļi, transportlīdzekļu nodokļi.; 10) Darba tiesisko attiecību nodibināšana. Darba samaksa. Darba laiks un atpūtas laiks; 11) Darba aizsardzība; 12) Iepazīšanās ar programmu Tilde un programmas tehniskās prasības. Darbs ar programmu; 14) Iepazīšanās ar programmu Horizon un programmas tehniskās prasības. Darbs ar programmu; 15) Iepazīšanās ar programmu Hansa un programmas tehniskās prasības. Darbs ar programmu.
8. Finanšu pārskatu sagatavošana programmā "Horizon" un finanšu datu analīze Vidējā 160 400.00 40.00 Attālināti Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē, lai veicinātu prasmes patstāvīgi sastādīt gada pārskatu un risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu uzskaites un analīzes metodes.Tēmas: 1) Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite; 2)Apgrozāmo līdzekļu uzskaite; 3)Pašu kapitāla uzskaite. Kreditoru parādu uzskaite; 4) Gada pārskata sastādīšana; 5) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 6) Uzņēmuma ienākuma nodoklis Mikrouzņēmumu nodoklis; 7) Pievienotās vērtības nodoklis; 8) Nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodokļi, transportlīdzekļu nodokļi; 9) Iepazīšanās ar programmu Horizon un programmas tehniskās prasības. Darbs ar programmu; 10) Pamatlīdzekļi; 11) Noliktava; 12) Avansa norēķini, nākamo periodu ieņēmumi un izdevumi, komandējumi; 13) Kase un banka; 14) Personāla uzskaite. Darba samaksa; 15) Virsgrāmata, finanšu pārskati; 16) Darba tiesisko attiecību nodibināšana. Darba samaksa. Darba laiks un atpūtas laiks; 17) Darba aizsardzība; 18) Finanšu analīzes nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā. Finanšu analīzes metodes.19) Finanšu analīzes datu novērtēšana; 20) Aprēķini, formulas un funkcijas, izmantojot Microsoft Excel; 21) Datu tabulu veidošana un vizuālā noformēšana. Datu apstrāde, izmantojot Microsoft Excel; 22) Datu attēlošana, izmantojot rakurstabulas, izmantojot Microsoft Excel; 23) Diagrammu pielāgošana , izmantojot Microsoft Excel
9.

Finanšu pārskatu sagatavošana programmā "Tildes Jumis" un finanšu datu analīze

Vidējā 160 400.00 40.00 Attālināti Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē, lai veicinātu prasmes patstāvīgi sastādīt gada pārskatu un risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu uzskaites un analīzes metodes.Tēmas: 1) Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite; 2)Apgrozāmo līdzekļu uzskaite; 3)Pašu kapitāla uzskaite. Kreditoru parādu uzskaite; 4) Gada pārskata sastādīšana; 5) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 6) Uzņēmuma ienākuma nodoklis Mikrouzņēmumu nodoklis; 7) Pievienotās vērtības nodoklis; 8) Nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodokļi, transportlīdzekļu nodokļi; 9) Iepazīšanās ar programmu Tildes Jumis un programmas tehniskās prasības. Darbs ar programmu; 10) Pamatlīdzekļi; 11) Noliktava; 12) Avansa norēķini, nākamo periodu ieņēmumi un izdevumi, komandējumi; 13) Kase un banka; 14) Personāla uzskaite. Darba samaksa; 15) Virsgrāmata, finanšu pārskati; 16) Darba tiesisko attiecību nodibināšana. Darba samaksa. Darba laiks un atpūtas laiks; 17) Darba aizsardzība; 18) Finanšu analīzes nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā. Finanšu analīzes metodes.19) Finanšu analīzes datu novērtēšana; 20) Aprēķini, formulas un funkcijas, izmantojot Microsoft Excel; 21) Datu tabulu veidošana un vizuālā noformēšana. Datu apstrāde, izmantojot Microsoft Excel; 22) Datu attēlošana, izmantojot rakurstabulas, izmantojot Microsoft Excel; 23) Diagrammu pielāgošana , izmantojot Microsoft Excel
10.

Taupīgā ražošana (Lean Production) uzņēmējdarbībā

Vidējā 160 400.00 40.00 Attālināti Mērķis: Izglītības procesa rezultātā, dot iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot prasmes taupīgās ražošanas (Lean production) pielietojumos uzņēmējdarbībā:
1. Izprast taupīgā ražošanas principus uzņēmējdarbībā
2. Spēt izvērtēt taupīgās ražošana uzņēmējdarbībā priekšrocības
3. Iegūt zināšanas, kā iespējams izmatot taupīgo ražošanu reālā uzņēmumā
4. Iegūt spējas ieviest taupīgās ražošanas principus nelielā uzņēmumā
Tēmas: 1) Taupīgās ražošanas vēsture; 2) Taupīgajā ražošanā + SixSigma; 3) Taupīgās ražošanas realizācija uzņēmumā; 4) Pasaules klases pakalpojumu projektēšana izmantojot taupīgās ražošanas kritērijus; 5) Pielietošanas piemēri dažādās sfērās; 6) Taupīgās ražošanas ieviešana nelielā uzņēmumā
11. Lietvedība uzņēmējdarbības procesu optimizēšanai Vidējā 160 400.00 40.00 Attālināti Mērķis: Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dokumentu un arhīva pārvaldībā, pārzinot un viegli orientējoties ar to saistītajā likumdošanā un nodrošinot juridisko spēku.Tēmas: 1) Lietvedības nozīme uzņēmējdarbības procesu vadīšanā; 2) Dokumentēšanas procesu tiesiskā bāze; 3) Dokumentu noformēšana; 4) Elektroniskais dokuments ; 5) Arhīvēšana.
12. Projektu vadība publisku pasākumu plānošanai un organizēšanai Vidējā 160 400.00 40.00 Attālināti Mērķis: Izglītības procesa rezultātā, izglītojamie iegūs nepieciešamās zināšanas un prasmes publisku projektu un pasākumu plānošanā un organizēšanā. . Tēmas: 1) Projekta un projekta vadības definējums; 2) Projektu veidi un metodes; 3) Projekta cikli; 4) Publisku pasākumu specifika un būtība; 5) Projekta idejas radīšana un analīze; 6) Projekta komandas veidošanas principi un būtība; 7) Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija; 8) Projekta budžets un kontrole; 9) Projekta ieviešana un uzraudzība; 10) Digitālās prasmes un komunikācija; 11) Digitālie rīki un to pielietojums; 12) Tehniskais aprīkojums publisku pasākumu organizēšanā; 13) Risku vadība; 14) Projekta novērtēšana un slēgšana
13. Publisko iepirkumu projekta vadība Vidējā 160 400.00 40.00

Attālināti

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā, dot iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot prasmes piedāvājumu sagatavošanā publiskiem iepirkumiem un pieredzi prasību apstrīdēšanā

3. Izprast tehniskās prasības iepirkuma priekšmetam
5. Spēt izvērtēt konkurences pārkāpumu riskus iepirkumos
6. Zināšanas IUB un tiesu praksē publisko iepirkumu lietās
7. Uzņēmuma pārstāvība IUB
 Tēmas: 1) Publisko iepirkumu likums un saistošie MK noteikumi; 2) Konkurence pārkāpumu riski; 3) IUB un tiesu prakse; 4) Elektroniskā iepirkumu sistēma; 4) Atklātā konkursa tehniskās specifikācijas un piedāvājuma sagatavošana; 5) IUB sēdes izspēle

14.

3D printēšana un modelēšana

Vidējā 160 512.00 51.20 Attālināti Izglītības procesa rezultātē, dod iespēju apgūt pamatzināšanas un prasmes 3D printēŠanas pilna cIkla nodrošināšanai: 3D modeļā sagatavošanā, lai sagatavotu objektu 3D drukāšanai, un iemācīties patstāvīgi lietot 3D printeri.                                                                                                                                     Apgūstamās tēmas 1)Ievads par 3D printēšanu; 2) Ievads par paliekošās ražošanas darba gaitu; 3) 3D printējam amodeļā iegūšana; 4) 3D printēšana izmantojamie materiāli; 5) 3D printēšanas tehnoloģiju pamati :; 6)  3D printēšanas tehnoloģiju pamati : SLA; 7)  3D printēšanas tehnoloģiju pamati : SLS; 8) 3D printēšanas tehnoloģiju pamati: mazāk populāras tehnoloģijas; 9) 3D printēšanas biznesa apspektā; ; 11) Modelēšanas un attēlošanas iespējas; 12) konstruēšanas iespējas; 13) Darbs ar kopsalikumu elementiem; 14) Virsmu ģeometrija; 15) Rasējuma detalizācija; 16) Statistiskā analīze, izmantojot situāciju vidi; 17) Izejdati 3D drukai.
15. Nekustamo īpašuma darījumu datu iegūšanas principi un datu analīze Vidējā 160 512.00 51.20 Attālināti

Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas precīzu datu iegūšanā, datu analīzē un izmantošanā, ārējā un iekšējā tirgus analīzē un pārskatu gatavošanā nekustamo īpašumu darījumu kvalitatīvai un pamatotai veikšanai, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
             
Programmas uzdevumi:
- iemācīt prasmes atrast un izmantot jau esošos nekustamā īpašuma darījumu datus,
- sniegt iemaņas datu iegūšanā, analīzē, vizualizācijā un pārskatu sagatavošanā,
- izprast pamatdatu raksturojošos elementus;
- nodrošināt kompetenci esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām.

Apgūstamās tēmas:
- Ievads nekustamo īpašumu nozarē un datu pieejamībā nozares ietvaros
- Likumdošana nekustamo īpašumu jomā 
- Nekustamā īpašuma  nozares dalībnieku darbības pamatprincipi un datu pieejamība
- Tehnoloģiskās informācijas izpratne un apkopošana analīzei
- Nekustamo īpašumu segmentu izpēte datu apkopošanai 
- Virzīšanai tirgū nekustamo īpašumu jomā nepieciešanās analītiskās un vizuālās informācijas sagatavošana
- Nekustamā īpašuma analītiskā tirgus pārskata sagatavošana un prezentācija

16.

Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana

Vidējā 160 400.00 40.00 Attālināti Izglītības procesa rezultātā, dod iespēju iegūt zināšanas un prasmes profesionāli apkalpot seminārus un konferences, gan izmatot zināšanas ikdienas procesos - svētku organzēšanā ģimenes lokā, pasākumum nodormēšanā biznesa vidē.                                                                                                      Apgūstamās tēmas 1) Ievads komercdarbībā; 2) semināru un konferenču organizēšana, aprīkojums. sagatavošana un organizēšana; organizēšanas darbu saskaņošana; pakalpojumu izmaksu aprēķināšana; 3) rēķimu sagatavošana; 4) apkalpošanas resusrsi; 5) sadarbība ar apakšuzņemumien; 6) telpu iekārtojums; 7) Tehniksais apkalpojums; 8) papildpakalpojumu iesaistīšana
17.

Latvijas arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem

Vidējā 160 400.00 40.00 Klātienē Izglītības procesa rezultātā, dod iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot prasmes ne tikai uzņēmējiem laiku tūrisma nozarē, bet arī individuālo laiku sētu īpašniekiem izvērtēt savas saimniecības potenciālu nozares attīstībā.                                                                                                                                                    Apgūstāmās tēmas: 1)Lauku tūrisms mūsdienās; 2) Tūrisma mītņu arhitektūrw Latvijā un Baltijas reģionā; 3) Arhitektūras stili un to izplatība Latvijā; 4) Latviskā arhitektūra, rašanās un attīstība; 5) Tūrisma mītņu iekštelpu iekārtojumsl 6) Mēbeļu izvēle tūrisma mītņu iekārtošanā; 6) Krāsu izvēle; 7) Sadarbība ar mārketinga speciālistiem tūrisma mītņu konkurences tirgū; 8) Ainavas pārveidojumu tūrisma mīrņu apkārtnē; 9) Tūrisma mītņu inženiertehniskais aprīkojums; 10) vides aizsardzības ekoloģiskās prasības tūrisma mītņu ekspluatācijā.
  Profesionālās tālāk izglītības programmas nosaukums Prasības iepriekšējai izglītībai Ak.st.sk. Pilna cena Līdzmaksājums 5%   Programmas apraksts
  Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana Vidējā 960 1220.00 61.00 Klātienē

Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālistus, kas spētu: 
• patstāvīgi risināt ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos pienākumus,
• nodrošināt un veikt namu pārziņa  funkcijas un pildīt ar profesiju standartu noteiktos pienākumus.

Izglītības procesā tiek apgūtī šādi profesionālie mācību priekšmeti: 1) Būvkonstrukcijas, ēku un būvju tehniskā apkope; 2) Būvniecības un būvdarbu plānošana; 3) Cenu veidošana un komercaprēķini namu apsaimniekošanā; 4) Sabiedrības un cilvēku drošība; 5) Darba tiesības; 6) Ēku un būvju energoefektivitāte; 7) Ēku un būvju inženiersistēmas; 8) Ētika; 9) Informācijas tehnoloģijas namu apsaimniekošanā; 10) Lietvedība un latviešu valoda; 11) Nekustamā īpašuma apdrošināšana; 12) Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas organizēšana; 13) Nekustamā īpašuma tiesiskā regulācija un darījumi; 14) Saskarsmes psiholoģija; 15) Uzņēmējdarbības pamati; 16) Vadības zinības; 17) Ugunsdrošība un elektrodrošība.:
.t.sk. Kvalifikācijas prakse - 240 stundas.

PIETEIKTIES!

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png