Zīmēšanas sagatavošanas kursi 2021

Topošo arhitektu sagatavošanai iestājpārbaudījumam RISEBA arhitektūras bakalaura programmā, augstskola RISEBA organizē ikgadējus sagatavošanas kursus zīmēšanā un kompozīcijā. Nodarbības vada Mg.art. Atis Kampars.

Kursu nodarbību laikā ir paredzēts apgūt klasiskās zīmēšanas pamata prasmes un kompozīcijas principu izpratni, vienlaikus attīstot arī katra kursa dalībnieka individuālās spējas. Lai gan sagatavošanas kursu tēmas un metodika ir tieši orientēta uz kompetencēm, kādas nepieciešamas studijām arhitektūras bakalaura programmā, kursu saturs var noderēt arī citu ar mākslas jaunradi saistītu studiju programmu topošajiem studentiem.

Par sekmīgi nokārtotiem kursu noslēguma pārbaudījumiem zīmēšanā un kompozīcijā tiek izsniegts RISEBA vadības apstiprināts sertifikāts un pārbaudījumu rezultāti tiek ieskaitīti kā nokārtoti iestājpārbaudījumi RISEBA arhitektūras bakalaura programmā. Studiju pretendentiem tas ļauj piedalīties konkursā un studiju vietām.

 

Uzdevumi

Sagatavošanas kursu nodarbību primārais uzdevums ir nodrošināt vizuālās mākslas zināšanu un prasmju līmeni, kāds nepieciešams sekmīgai konkurēšanai uz studijām RISEBA arhitektūras bakalaura programmā.

Sagatavošanas kursu sekundārais uzdevums ir sniegt izpratni par attēla veidošanas kultūru personām, kuras interesējas par vizuālās mākslas pamatiem. 

 

Kursu saturs

Zīmēšanas uzdevumi saistās ar ģeometrisku formu attēlošanu, galveno uzmanību pievēršot:
1. Attēlojamo objektu proporciju novērtēšanas spēju attīstīšanai.
2. Attēlojamo objektu uzbūves principu studēšanai.
3. Lineārās perspektīvas principu izmantošanai telpas attēlošanā.
4. Izpratnes veidošanai par plaknes kompozīcijas pamatprincipiem.

Zīmēšanas apguves metodika paredz vairāku (6 – 7 uzdevumi), dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumu īstenošanu nodarbību laikā, tomēr uzdevumu ilgums un ievirze var mainīties atkarībā no kursu apmeklētāju sagatavotības pakāpes. Nodarbību laika ietvaros papildus var tikt organizētas arī nodarbības skicēšanā.

Kompozīcijas uzdevumu saturs saistās ar trīsdimensiju formu veidošanas iemaņu apguvi un vispārējas izpratnes veidošanu par formām un telpu. Kursu apmeklētāji apgūst tektonisku objektu maketēšanas pamata principus, galveno uzmanību pievēršot objektu proporcijām un telpiskajai mijiedarbībai.

 

Kursi norisināsies KLĀTIENĒ tiklīdz valsts stāvoklis to atļaus!

Kursu ilgums 96h, paredzētais izpildes laiks 4. mēneši. Katrā mēnesī paredzētas 24 akadēmiskās stundas.

Kursu maksa mēnesī - 150eiro ( nodarbības notiek divreiz nedeļā - 24 akadēmiskās stundas mēnesī)

Kursi notiek RISEBA ēkā Durbes ielā 4, "Mākslas studijas" telpās:

Pirmdienās no 18:00 līdz 20:00 (marts – jūnijs)
Trešdienās no 18:00 līdz 20:00 (marts – jūnijs)

Ceturtdienās no 18.00 līdz 20.00 (maijā un jūnijā)

 

Ievērībai: Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu apstākļos var notikt neplānotas izmaiņas kursu uzsākšanās laikā, uzdevumu secībā, nodarbību regularitātē un intensitātē.

Pirmajai nodarbībai jāņem līdz balta A2 formāta zīmēšanas papīra lapa, vidēji mīksts zīmulis (HB) un dzēšamgumija. 

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet Klientu apkalpošanas centra vadītājai Anastasijai Kižlo uz [email protected]

Reģistrējies kursiem šeit
Izvēlies sadaļu SAGATAVOŠANAS KURSI ZĪMĒŠANĀ

arh

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png