Promocijas Padome

2009./2010.ak.g. ir izveidota RISEBA Promocijas padome vadībzinātnē, kuras sastāvā ir Latvijas Zinātnes padomes atzīti eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē no vairākām augstskolām (MK 20.07.2010. noteikumi Nr.639):

Promocijas padomes priekšsēdētājs: Prof., Dr.oec. Andrejs Čirjevskis,
Promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks: Prof., Dr.oec. Irina Senņikova
Promocijas padomes locekļi: Prof., Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Prof., Dr.sc.adminstr. Iveta Ludviga, Prof., Dr. sc.administ. Andris Sarnovičs, Prof., Dr. rer. pol. Arnis Sauka, Prof., Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Prof., Dr. oec. Andra Zvirbule.
Promocijas padomes sekretārs: Prof.emeritus, Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png