VĒRTĪBĀS BALSTĪTU PRASMJU ATTĪSTĪBA CILVĒKKAPITĀLA KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠA

Projekta nosaukums

“Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”

Projekta numurs

Nr. 1.1.1.1/18/A/151

Projekta uzsākšanas datums

15/04/2019

Projekta beigu datums

15/10/2021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt praktisku instrumentu, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projektā izveidotās IT matricas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā. Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI

Plānotās darbības projekta ietvaros:

  1. Vērtību iegūšana ar attēlu palīdzību;
  2. Attēlu testa validācijas veikšana pret vārdisko vērtību testu;
  3. Rezultātu kvalitātes novērtējuma veikšana vērtību noteikšanai, izmantojot attēlus;
  4. Esošo prasmju noteikšanas instrumentu analītisks apskats;
  5. Pētījuma veikšana par esošajiem izaicinājumiem prasmju izmantošanā ikdienā;
  6. Pētījuma dizaina izstrāde par prasmju sasaisti ar vērtībām;
  7. Darba tirgus galveno dalībnieku aptaujas veikšana;
  8. Secinājumu veikšana par prasmju atbilstības līmeni kopumā un atsevišķās grupās, neatbilstības ietekme uz apmācības programmām;
  9. Motivācijas programmas izveide darba ņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projekta budžets

Kopējais finansējums 452 491.96 EUR, t.sk. ERAF finansējums nepārsniedzot 63 418.70 (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1.“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārta

Vairāk informācijas par pasākumu “Praktiskas ievirzes pētījumi” Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnē

Projekta vadītājs no projektā iesaistītā sadarbības partnera SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” puses

Projekta vadītāja Olga Dmitrijeva

Projekta koordinatore Elīna Dubinska

 

logo

 

Informācija ievietota 15.04.2019.

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png