VĒRTĪBĀS BALSTĪTU PRASMJU ATTĪSTĪBA CILVĒKKAPITĀLA KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠA

Projekta nosaukums

“Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”

Projekta numurs

Nr. 1.1.1.1/18/A/151

Projekta uzsākšanas datums

15/04/2020

Projekta beigu datums

15/10/2021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt praktisku instrumentu, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projektā izveidotās IT matricas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā. Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI

Plānotās darbības projekta ietvaros:

  1. Vērtību iegūšana ar attēlu palīdzību;
  2. Attēlu testa validācijas veikšana pret vārdisko vērtību testu;
  3. Rezultātu kvalitātes novērtējuma veikšana vērtību noteikšanai, izmantojot attēlus;
  4. Esošo prasmju noteikšanas instrumentu analītisks apskats;
  5. Pētījuma veikšana par esošajiem izaicinājumiem prasmju izmantošanā ikdienā;
  6. Pētījuma dizaina izstrāde par prasmju sasaisti ar vērtībām;
  7. Darba tirgus galveno dalībnieku aptaujas veikšana;
  8. Secinājumu veikšana par prasmju atbilstības līmeni kopumā un atsevišķās grupās, neatbilstības ietekme uz apmācības programmām;
  9. Motivācijas programmas izveide darba ņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projekta budžets

Kopējais finansējums 452 491.96 EUR, t.sk. ERAF finansējums nepārsniedzot 63 418.70 (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1.“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārta

Vairāk informācijas par pasākumu “Praktiskas ievirzes pētījumi” Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnē

Projekta vadītājs no projektā iesaistītā sadarbības partnera SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” puses

Projekta vadītāja Olga Dmitrijeva

Projekta koordinatore Elīna Pence

 

logo

 

MOTIVAL PROJEKTĀ UZSĀK ĀRĒJO LIETOTĀJU TESTĒŠANU

01.03.2022.

"Motival" projektā tiek īstenotas noslēdzošās aktivitātes, kuru vidū arī tiks veikta IT matricas testi no ārējo lietotāju puses - reālu uzņēmumu veikta IT matricas funkcionalitātes testēšana un iespēju novērtēšana. Šīs ir būtiskas darbības, lai novērtētu projekta rezultātus no darba tirgus dalībnieku viedokļa. Šie testi tiks īstenoti marta laikā.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.
Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

____________________________________

MOTIVAL PROJEKTA IETVAROS - JAUNA ZINĀTNISKĀ PUBLIKĀCIJA

08.02.2022.

Starptautiskas konferences rakstu krājumā publicēts Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" asociētais profesors un projekta zinātniskais vadītājs Valters Kaže raksts
“Machine Learning Application for Sustainable Development of Human Capital: Linking Personal Values with Skills and Competencies”, kurā tika aplūkota pētījuma tehnoloģija un darba tirgus prasmju un vērtību pieprasījuma un piedāvājuma daba Latvijā.
Krājumu izdevusi A.Dubčeka Trenčinas universitāte (Slovākija), atspoguļojot 2021.gada 11.novembrī notikušās starptautiskās konferences “Challenges, Trends and Inspirations within the Labor Market” rezultātus, un publikācijas indeksētas Web of Science un Scopus datu bāzēs.


Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.
Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

____________________________________

MOTIVAL PROJEKTA IETVAROS ATTĪSTĪTI JAUNI MAŠĪNMĀCĪŠANĀS ALGORITMI

31.01.2022.

Motival projekta pētnieki veikuši pieņemšanas testus mašīnmācīšanās algoritmiem, kas nodrošina līdz šim projekta ietvaros izstrādāto IT matricas moduļu savstarpējo datu apmaiņu un aktualizāciju. Ar šī darba pabeigšanu projekts spēris nozīmīgu soli tā sekmīga noslēuma virzienā.


Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.
Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

____________________________________

MOTIVAL PROJEKTA IETVAROS PAVEIKTS DARBA ŅĒMĒJU PĒTĪJUMS

01.12.2021.

Motival projekta pētnieki pabeiguši nozīmīgu projekta posmu – 2021.gada novembrī noslēgts lauka darbs darba ņēmēju pētījuma daļai, kuras ietvaros veikti prasmju un vērtību testi nacionāli reprezentatīvā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izlasē Latvijā.

Šī pētījuma daļa ir šajā jomā plašākais līdz šim veiktais pētījums Latvijā, kas ļauj izprast saistību starp iedzīvotāju vērtībām, prasmēm, kā arī ņem vērā šobrīd aktuālo pandēmijas ietekmi uz darba spēka piedāvājuma dabu tirgū. Pēc pētījuma datu apstrādes plānota publikācijas sagatavošana starptautiskam zinātniskam izdevumam.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

 

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

____________________________________

MOTIVAL PĒTNIEKI IEPAZĪSTINA EIROPAS KOLĒĢUS AR PROJEKTA REZULTĀTIEM

12.11.2021.

2021.gada 11.novembrī starptautiskā konferencē “Challenges, Trends and Inspirations within the Labor Market” Trenčinā (Slovākija) ar projekta rezultātiem un izmantoto metodoloģiju vairāk kā 200 kolēģus no Eiropas iepazīstināja Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" asociētais profesors un projekta zinātniskais vadītājs Valters Kaže.

V.Kaže uzstājās ar ziņojumu “Machine Learning Application for Sustainable Development of Human Capital: Linking Personal Values with Skills and Competencies”, kurā tika aplūkota pētījuma tehnoloģija un darba tirgus prasmju un vērtību pieprasījuma un piedāvājuma daba Latvijā ar ieteikumiem tehnoloģijas izmantošanai citās valstīs.

Valters Kaže kopā ar līdzautoriem Ievu Brenci un Baibu Rivžu arī iepazīstināja ar Motival tehnoloģijas pielietojumu, pētot Latvijas iedzīvotāju attālinātā darba paradumus pandēmijas laikā – pētījuma rezultāti atspoguļoti pētnieku ziņojumā “Remote Work: Lessons Learned During the COVID-19 and Sustainability Paradigms”.

 

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

_______________________________________

MOTIVAL PROJEKTA REZULTĀTI PREZENTĒTI VADOŠAJĀ PERSONĀLVADĪBAS NOZARES KONFERENCĒ

22.10.2021.

PS Motival Development un projekta pārstāvji Gatis Bolinskis un Valters Kaže nozīmīgākajā Latvijas personālvadības konferencē “HR Week Latvia: HR pārvērtēšana nākotnei” 20.-21.10.2021. iepazīstināja vairākus simtus konferences dalībnieku ar projekta ietvaros Latvijas darbā tirgū veikto piedāvājuma un pieprasījuma analīzi, diskutēja ar nozares ekspertiem par Motival tehnoloģijas pielietojuma iespējām.

Augstā interese un atzinīgie nozares profesionāļu vērtējumi ir nozīmīgs ieguvums projektam un nodrošinās tehnoloģijas testēšanu vairākos vadošos Latvijas un Baltijas uzņēmumos.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

 

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

___________________________________

MOTIVAL PRASMJU TESTI JAU PIEEJAMI LIETOTĀJIEM

23.08.2021.

Motival komanda ir pabeigusi sagatavošanās darbu un testus, lai projekta ietvaros īstenotu plašus prasmju testus. Jau šobrīd katram reģistrētam Motival sistēmas lietotājam ir pieejami prasmju testi, kas ietver 79 prasmes 12 dažādās prasmju grupās.

Septembrī tiks īstenots plašs pētījums, kurā vairāki tūkstoši Latvijas darba ņēmēju varēs izmantot šo risinājumu sava prasmju pašnovērtējuma veikšanai. Projekta unikāla pievienotā vērtība ir cieša šo prasmju testu integrācija ar darba ņēmēja personīgo vērtību profilu, ko nosaka ar Motival rīkiem.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

______________________________

MOTIVAL IEGŪST PLAŠĀKAS IESPĒJAS VALODU ZIŅĀ

30.07.2021.

Pateicoties privātai iniciatīvai un brīvprātīgam darbam, Motival bez publiskā finansējuma ieguldījuma ir integrējis daļēju tulkojumu personības un prasmju testiem arī citās biežāk Latvijā izmantotās mazākumtautību valodās. Tagad respondentiem iespējas testus veikt arī igauņu, lietuviešu un ukraiņu valodās. Tādejādi bez latviešu un angļu valodas testi pieejami dzimtajā valodā jau 4 no 5 Latvijas plašākajām mazākumtautību kopienām.

Personības un prasmju testu pieejamība mazākumtautību valodās ir būtisks pētnieciskā darba elements, jo ļauj respondentiem precīzāk interpretēt testu informāciju, tos izmantojot dzimtajā valodā. Tas paaugstina rezultātu kvalitāti un ļauj aptvert tos respondentus, kuru latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, veicinot mūsu valsts sabiedrības integrāciju, palīdzot iedzīvotājiem sekmīgāk integrēties darba tirgū.

Motival komanda lepojas un ar praktisku piemēru apliecina Motival tehnoloģijas būtību - ne vien inovatīva, bet iekļaujoša un cilvēkkapitāla attīstību sekmējoša tehnoloģija.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life .

________________________________

MOTIVAL GATAVOJAS PRASMJU TESTIEM

16.06.2021.

Turpinot 2020.gada vasarā projekta ietvaros uzsākto pētījumu virkni prasmju un vērtību pētījumu jomā, projekta grupa veikusi prasmju testu darba ņēmējiem pārbaudi testa vidē pirms publiskas to pieejamības iespējošanas.

Jau tuvākajā laikā tiks veikts plašs pētījums, kas ietvers 79 prasmes 12 dažādās prasmju grupās, ko darba ņēmēji varēs izmantot sava prasmju pašnovērtējuma veikšanai un rezultātu salīdzināšanai ar ārējo vērtētāju sniegto vērtējumu. Projekta unikāla pievienotā vērtība ir cieša šo prasmju testu integrācija ar darba ņēmēja personīgo vērtību profilu, ko nosaka ar Motival rīkiem.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life.

_____________________________________

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENOTAJĀ “MOTIVAL” PROJEKTĀ VEIKTA NĀKAMO TESTU IZSTRĀDE

14.04.2021

Turpinot 2020.gada vasarā projekta ietvaros uzsākto pētījumu virkni prasmju un vērtību pētījumu jomā, projekta grupa spērusi nākamo soli darba tirgus dalībnieku aptaujas īstenošanā – izstrādāti un testa vidē pieejami plaši prasmju testi darba ņēmējiem.

Balstoties uz veiktās prasmju un iemaņu klasifikācijas un darba devēju aptaujas, kas aptvēra plašu loku Latvijas uzņēmumu, ir identificētas būtiskākās darba tirgus pieprasītās prasmes. 79 prasmes 12 dažādās prasmju grupās iestrādātas prasmju testos, ko darba ņēmēji varēs izmantot sava prasmju pašnovērtējuma veikšanai un rezultātu salīdzināšanai ar ārējo vērtētāju sniegto vērtējumu. Darba devēji varēs izmantot šos testus, lai atlasītu piemērotākos kandidātus, kā arī vērtētu to attīstības vajadzības. Projekta unikāla pievienotā vērtība ir cieša šo prasmju testu integrācija ar darba ņēmēja personīgo vērtību profilu, ko nosaka ar Motival rīkiem.

Šobrīd tiek veikta prasmju testa pārbaude un optimizācija izstrādes vidē – bet jau tuvākajā laikā vairāki tūkstoši darba ņēmēju – respondentu aizpildīs šos testus ekspluatācijas vidē.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life.

__________________________

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENOTAJĀ “MOTIVAL” PROJEKTĀ VEIKTA DARBA DEVĒJU APTAUJA

01.03.2021.

Turpinot 2020.gada vasarā projekta ietvaros uzsākto pētījumu virkni prasmju un vērtību pētījumu jomā, projekta grupa īstenojusi darba tirgus dalībnieku aptaujas pirmo posmu – veikta darba devēju aptauja par tiem nepieciešamajām prasmēm.

Aptaujā aptverts plašs loks Latvijas uzņēmumu, lai noskaidrotu to skatījumā būtiskākās darba tirgus pieprasītās prasmes. Šis pētījuma posms bija īpašu izaicinājumu pilns, jo pandēmijas apstākļos virkne uzņēmumu nebija sasniedzami ar tradicionālajām aptaujas metodēm, kā arī bija apturējuši darbu. Neraugoties uz to, pētniekiem izdevās nodrošināt kvalitatīvu izlases sasniegšanu.

Darba devēju pētījumu rezultāti kalpos par pamatu zinātniskām publikācijām, lai nākotnē darba tirgū prasmju vērtēšanai būtu pieejams inovatīvais Motival risinājums.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life.

___________________________

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENOTAIS “MOTIVAL” PROJEKTS ĪSTENO DARBA TIRGUS DALĪBNIEKU APTAUJU

11.01.2021.

Turpinot 2020.gada vasarā projekta ietvaros uzsākto pētījumu virkni prasmju un vērtību pētījumu jomā, projekta grupa 2020.gada decembrī uzsāka darba tirgus dalībnieku aptaujas par tirgū nepieciešamajām prasmēm.

Šobrīd pētījuma ietvaros tiek veikta darba devēju aptauja – aptverot plašu loku Latvijas uzņēmumu, tiek noskaidrotas to skatījumā būtiskākās darba tirgus pieprasītās prasmes. Lai arī projekta gaitā pētnieki spiesti pārvarēt pandēmijas sekas – tostarp, izaicinājumus sasniegt lielu daļu respondentu, kuru uzņēmējdarbību ietekmējusi dīkstāve, intervijas aktīvi turpinās arī 2021.gada sākumā.

Paralēli darba ņēmēju pētījumam projekta grupa ir izstrādes beigu posmā pēdējam būtiskajam IT matricas modulim – darba ņēmēju prasmju testiem. Ir pabeigta IT risinājuma izstrāde, notiek tā testēšana, tulkošana un adaptācija, ko paredzēts veikt janvāra laikā, lai uzsāktu plašu Latvijas darba ņēmēju aptauju.

Darba ņēmēju un devēju pētījumu rezultāti kalpos par pamatu zinātniskām publikācijām, bet respondentu atgriezeniskā saite palīdzēs uzlabot mašīnmācīšanās algoritmus, lai nākotnē darba tirgū prasmju vērtēšanai būtu pieejams inovatīvais Motival risinājums.

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life .

_________________________

“MOTIVAL” PROJEKTS ATSKATĀS UZ IZAICINĀJUMIEM PILNU, BET RAŽĪGU GADU

21.12.2020

Ar ERAF atbalstu īstenotā unikālā pētījumu tehnoloģiju projekta “Motival” komanda 2020.gada nogalē ar prieku atskatās uz aizvadīto ražīgo gadu. Kaut pandēmija ietekmēja visas sabiedrības dzīvi – arī projekta gaitu, ierobežojot pētnieku iespējas sasniegt zināmu daļu auditorijas, šis gads projektam ir bijis straujas izaugsmes laiks.

Šī gada vasarā projekts sasniedza būtisku jaunu attīstības fāzi: pēc tehnoloģijas prototipa izstrādes un veiktā pētījuma attēlu un vārdu testu validācijai personīgo vērtību mērīšanas jomā esam ieguvuši vērtīgus datus par sabiedrības vērtībām un pietiekamu daudzumu respondentu, kas nodrošina mašīnmācīšanās algoritma uzlabošanu. Ir sagatavots publikācijai zinātniskais raksts, kas drīz būs lasāms autoritatīvā starptautiskā žurnālā.

Pēc pētījuma vērtību tests ir publiski pieejams un nu jau aptuveni 8000 respondentu uzsākuši testu. Testus turpina aizpildīt ievērojams skaits respondentu, kas uzzinājuši par personības testiem sociālajos tīklos vai no paziņām. Šī papildus respondentu plūsma apliecina projekta rezultātu nozīmīgumu mērķa auditorijai un to augsto interesei.

Motival tehnoloģiju decembrī aprobējām sadarbībā ar pētniekiem no Valsts pētījumu programmas COVID-19 seku mazināšanai, lai vērtētu iedzīvotāju attālinātā darba pieredzi pandēmijas situācijā. Šajā pētījumā notiek rezultātu apkopošana un analīze, kam sekos publikācijas sagatavošana.

Kā nākamo būtisko soli projekta ietvaros esam spēruši  2020.gada decembrī - uzsākta darba tirgus dalībnieku aptaujas par tirgū nepieciešamajām prasmēm. Šobrīd pētījuma ietvaros tiek veikta darba devēju aptauja, bet 2021.gada 1.ceturksnī īstenosim arī darba ņēmēju aptauju. Šo pētījumu rezultāti kalpos par pamatu zinātniskām publikācijām, bet respondentu atgriezeniskā saite palīdzēs uzlabot mašīnmācīšanās algoritmus, lai nākotnē darba tirgū prasmju vērtēšanai būtu pieejams inovatīvais Motival risinājums.

Ar prieku atskatāmies uz neparasto, izaicinājumiem pilno gadu un optimistiski raugāmies nākotnē. Lai mums izdodas sasniegt iecerēto un izdarīt vēl vairāk!

Par “Motival” projektu:
Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life .

_____________________________________

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENOTĀ UNIKĀLĀ PĒTĪJUMU TEHNOLOĢIJU PROJEKTA IETVAROS IZSTRĀDĀTS RISINĀJUMS GŪST LIETOTĀJU ATZINĪBU

25.09.2020

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

2020.gada vasarā projekta ietvaros tika veikts pētījums attēlu un vārdu testu validācijai personīgo vērtību mērīšanas jomā. Pētījuma ietvaros respondentiem bija pieejami personības testi, kā arī dota iespēja novērtēt to kvalitāti. Lai īstenotu reālās pasaules apstākļiem pietuvinātu pētījumu, tradicionālo respondentu paneļu vietā projekta pētnieku komanda izmantoja inovatīvu pieeju - iesaistīja pētījuma respondentus, kas tika rekrutēti ar digitālā mārketinga līdzekļiem parasti raksturīgām metodēm. Iegūtie rezultāti tiek analizēti un kalpos par pamatu zinātniskām publikācijām, bet respondentu atgriezeniskā saite palīdzēs uzlabot mašīnmācīšanās algoritmus.

Ar prieku jāatzīmē negaidīts pozitīvs pētījuma efekts - arī pēc digitālās respondentu rekrutēšanas kampaņas noslēguma prototipa testus turpina aizpildīt ievērojams skaits respondentu, kas uzzinājuši par personības testiem sociālajos tīklos vai no paziņām. Šī papildus respondentu plūsma ne vien apliecina projekta rezultātu nozīmīgumu mērķa auditorijai, bet arī palīdz attīstīt inovatīvos tehnoloģijas algoritmus. Jebkurš interesents joprojām var aizpildīt personības testu interneta vietnē: https://tests.motival.life .

_____________________________________

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENOTĀ UNIKĀLĀ PĒTĪJUMU TEHNOLOĢIJU PROJEKTS IEGŪST ĪPAŠU AKTUALITĀTI COVID-19 KONTEKSTĀ
20.04.2020.

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.
Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.
COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas apstākļos Latvijā daudzi uzņēmēji spiesti sašaurināt vai pārtraukt darbību. Valsts ekonomiskā situācija ilgstošas krīzes gadījumā vai pēc tās beigām rada daudz neskaidrību – tostarp ir augsta varbūtība, ka pieaugs bezdarba līmenis un būs nepieciešama aktīvo darba meklētāju pārkvalifikācija. Šajā kontekstā īpašu aktualitāti gūst mūsu projekts.
Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, projekta ietvaros radītā IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums.
Šobrīd projekta ietvaros jau ir veikta virkne aktivitāšu izvirzīto mērķu sasniegšanai – tostarp, veikts sākotnējais pētījums darba ņēmēju pusē, pabeigtas intervijas ar darba devējiem, veikta IT matricas prototipa izstrāde un sagatavota zinātniskā publikācija par pētījuma rezultātiem.
Neraugoties uz pandēmijas apstākļiem, pētnieki aktīvi darbojas, lai radītu unikālo tehnoloģiju, kas pēckrīzes apstākļos spētu ievērojami palīdzēt sabiedrības un tautsaimniecības atjaunotnei un tālākai izaugsmei.

_______________________________________

IEGŪTI PIRMIE PROJEKTA PĒTĪJUMA REZULTĀTI                                                                                                  15.01.2020

Projekta gaitā ir veikts apjomīgs literatūras apskats un analīze par projekta tēmām, ir veiktas daļēji strukturētas intervijas ar uzņēmumu vadītājiem un personāla vadības augstākā līmeņa speciālistiem. 

Pētījuma projekta mērķiem, tiek izstrādātas jaunas klasifikācijas (piemēram prasmes un vērtības).

Šobrīd pētnieku grupa gatavo divas publikācijas un notiek aktīvs darbs pie intervija analīzes un pētījuma konceptuālā modeļa izstrādes.

________________________________________

NOTIEK AKTĪVS DARBS PIE PROJEKTA PĒTĪJUMA                                                                                                  13.11.2019

Projekta pētījumā piedalās pētniecības grupa, kuras sastāvā ir:
-    Vadošais pētnieks Dr.oec. Jevgenijs Kurovs;
-    Pētniece Mg.psych. Anna Strazda;
-    Pētniece Mg.psych. Olga Dzene;
-    Pētniece Mg.oec. Elīna Dubinska.

Lai apspriestu projekta gaitu, katras divas nedēļas tiek rīkotas pētnieciskās sapulces, kurās tiek apspriesti svarīgākie rezultāti un projekta gaita. 

Šobrīd pētnieku grupa aktīvi strādā pie projekta izvirzītajiem uzdevumiem un drīzumā ir gaidāmi pirmie rezultāti. 

________________________________

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENO UNIKĀLU PĒTĪJUMU TEHNOLOĢIJU PROJEKTU
01.10.2019

Jau kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums.

Šobrīd, projekta sākumposmā, jau ir veikta virkne aktivitāšu izvirzīto mērķu sasniegšanai – tostarp, projekta dalībnieku pētnieku kopdarbībā izstrādāts esošo prasmju noteikšanas instrumentu analītisks apskats, veikta vērtību iegūšanas ar attēlu palīdzību un attēlu testa validācija pret vārdisko vērtību testu, uzsākta IT matricas prototipa izstrāde.

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png