Par programmu

Mācību programma “Multimediju dizains” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju: Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists izpilda daļu no multimediju dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā.

Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm.

Multimediju dizaina speciālists ir ieguvis paaugstinātu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod iespēju veikt izpildītāja darbu projektēšanā, plānošanā, organizēšanā un realizācijā konkrētā projekta robežās un nepārsniedzot savas kompetences līmeni.

Multimediju dizaina speciālists ir citu speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas lapas dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Programma

Mācību programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • WEB dizains,
 • Gaisma, skaņa,
 • Foto un video māksla,
 • Datorgrafika,
 • Zīmēšana, krāsu mācība,
 • Profesionālā (dizainera) psiholoģija,
 • Mārketings un uzņēmējdarbība,
 • Elektroniskā komercija.

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas praktisko darbu un mācību prakšu ietvaros skolā, uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz mūsdienīgas un radošas augstskolas, kurā bizness tiekas ar mākslu, bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā.

 

Programmas saturs

Mācību programmā “Multimediju dizains” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti (vidusskolas daļa):

 • Latviešu valoda,
 • Literatūra,
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda),
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda),
 • Matemātika,
 • Informātika,
 • Dabaszinības,
 • Latvijas un pasaules vēsture,
 • Ekonomika,
 • Politika un tiesības.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Saskarsmes psiholoģija,
 • Prezentēšanas prasmes,
 • WEB dizains,
 • Datorgrafika un animācija,
 • Multimediju tehnoloģijas,
 • Kompozīcija,
 • Krāsu psiholoģija,
 • Zīmēšana,
 • Foto mākslas pamati,
 • Video mākslas pamati,
 • Vizuālās reklāmas pamati,
 • Mārketinga pamati,
 • Skaņu teorija un mūzika,
 • Kultūras un mākslas vēsture,
 • Grafiskais dizains,
 • Uzņēmējdarbības pamati,
 • Profesionālā ētika un etiķete,
 • Darba un vides aizsardzība,
 • Profesionālās svešvalodas (franču un spāņu vai vācu).

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Ceturtdienas un piektdienas - profesionālo priekšmetu dienas.

Mācībspēki

Mācību programmas “Multimediju dizains” mācībspēku sastāvs ir dažāds, to skaitā ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Multimediju dizains” mācībspēku sastāvs:

 • Kultūras un mākslas vēsture

Viktorija Goluzejeva, Larisa Sumbajeva

 • Foto mākslas pamati

Rolands Laķis

 • Virtuālā modelēšana un maketēšana

Zita Grasmane - Larionova

 • Uzņēmējdarbības pamati

Anatolijs Perlovs

 • Video mākslas pamati

Mārtiņš Mežulis

 • Skaņu teorija un mūzika

Vadims Znamenskis (Dynamic Records)

 • Datortehnoloģijas

Armans Bžiškjans

 • Datorgrafika un animācija; WEB dizains

Leonids Krēmers

 • Multimediju tehnoloģijas

Natālija Zimina

 • Zīmēšana

Zoja Geraskina

 • Kompozīcija

Anna Bētiņa

 • Elektroniskā komercija

Ina Gudele; Leonids Krēmers

 • Mārketinga pamati

Inguna Zuševica

Prakse

Mācību programmas “Interjera dizains” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

1.mācību prakse (108 stundas). Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
2. mācību prakse (108 stundas). Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
3. mācību prakse (108 stundas). Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4. kursa 2. semestrī.

Prakses ilgums 960 stundas.

Mācību un kvalifikācijas prakse notiek gan uzņēmumos un organizācijās, gan skolas praktiskajos projektos. Praktiskās nodarbības notiek Baltijā modernākajā mediju centrā H2O 6 – tas ir mūsdienīgs, radošs un tehniski aprīkots centrs ar jaunākajām iekārtām un tehnoloģijām. Šeit atrodas arī Baltijā vienīgais sertificētais APPLE mācību centrs, kas aprīkots ar jaunākajām un aktuālākajām montāžas un citām datorprogrammām.


Kontakti

Programmas direktors
Aivars Helde

Mob.tālr. +371 27875716
E-pasts: [email protected]

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png