Personāla vadība

PIETEIKTIES 

Par programmu

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas personāla vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā.

 

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā
KP 60 vai 80 KP
Studiju forma Pilna laika vakara nodaļa
Valoda Latviešu 
Studiju maksa  

 

Programmas direktors

iveta_ludviga.jpg


Iveta Ludviga, Dr. sc. administr.
Tālr.: +371 67600688
Mob.tālr.: +371 29244831
E - pasts: [email protected]

 

 

Programmas saturs*

Ievadmodulis: Uzņēmums un vide (Vispārējās zināšanas, kas nepieciešamas biznesa vadībā -tikai programmai ar neprofilējošo izglītību) Stratēģiskā Personāla Vadība

Vadībzinību un marketinga pamati
Ekonomika 
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes biznesā
Stratēģisko vadībzinību pamati

Personāla vadības funkcijas
Personāla stratēģiskā plānošana

Mācību process un darbinieku attīstības vadīšana

Darba izpildes vadība un atalgojuma sistēmas

Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Kreativitāte profesionālajā darbībā
Vadīšanas psiholoģija un ētika
Pārmaiņu vadīšana un līderība

Personāla lietvedība
Darba tiesības
Aroda veselība un drošība
Arodbiedrība un darba devējs
Kvalitātes vadīšana
Personāla informācijas sistēmas

Pētījumu metodes un profesionālās prasmes Prakses un projekti
Koučings, mentorings un supervīzija
Pētnieciskā darba metodoloģija
Projektu vadīšana
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai.

 

Karjeras iespējas

Programma sagatavo personāla vadītājus – speciālistus, kuri spējīgi formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png