Personāla vadība

Personāla vadība

Pieteikties

Par programmu

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas personāla vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā. 

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā 

 

Akreditācija

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

KP / ECTS

 

60 vai 80 KP / 90 vai 120 ECTS

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas

Nepilna laika jaukta veida studijas

 

Valoda

 

Latviešu 

Studiju maksa gadā

 

2800 EUR (pilna laika, 1,5 gads)

2800 EUR (pilna laika, 2 gadi)

2360 EUR (nepilna laika 2, vai 2,5 gadi)

 

Studiju ilgums

 

Pilna laika  1,5 gads (60 KP)

Pilna laika  2 gadi (80 KP)

Nepilna laika  2 gadi (60 KP)

Nepilna laika  2,5 gadi (80 KP)

 

Programmas direktore

iveta_ludviga.jpg

Dr. sc. administr., profesore Iveta Ludviga
+371 67600688, +371 29244831, [email protected] 

 

Programmas saturs*

Stratēģiskā personāla vadība Darba izpildes vadība un atalgojuma sistēmas
Personāla vadības funkcijas
Personāla stratēģija un politika plānošana
Personāla analītika
Personāla lietvedība
Darba tiesības
Aroda veselība un drošība
Kvalitātes vadīšana
Personāla informācijas sistēmas
Mācību process un darbinieku attīstības vadīšana Prakses un projekti
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Inovācija un kreativitāte profesionālajā darbībā
Vadīšanas psiholoģija un sociālā atbildība
Pārmaiņu vadīšana un līderība
Koučings, mentorings un supervīzija
Projektu vadīšana
Profesionālā prakse
Maģistra darbs
Ievadmodulis: Uzņēmums un vide (vispārējās zināšanas, kas nepieciešamas biznesa vadībā tikai pretendentiem ar neprofilējošo pamatizglītību)  
Vadībzinību un mārketinga pamati
Ekonomika 
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes biznesā
Stratēģisko vadībzinību pamati
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai.

Karjeras iespējas

Programma sagatavo personāla vadītājus – speciālistus, kuri spējīgi formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Maģistru studiju programmas "Personāla vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png