Projekta vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Maģistra studiju programma “Projekta vadība” ir veidota saskaņā projekta vadītāja profesijas standartu, starptautiskām projektu vadības vadlīnijām un projektu vadības attīstības tendencēm pasaulē. Studiju programma ir vērsta ne tikai uz zināšanu ieguvi, bet lielākoties uz profesionālo prasmju pilnveidi un kompetenču attīstīšanu projektu vadībā, kas nodrošina iespēju vadīt dažāda veida projektus dažādās nozarēs un sektoros.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds projekta vadībā un projekta vadītāja kvalifikācija
KP 60KP (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo izglītību)
80KP (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo izglītību)
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim
Studiju forma Pilna laika klātiene
Valoda Latviešu 
Studiju maksa  

 

Programmas direktors

 untitled-5635.JPG

 

 

 

 

 


Inese Slūka
Tālr: +371 67807958
Mob. tālr: +371 25773358
E - pasts: [email protected]

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Projekta pārvaldības procesi 
Projekta dokumentācija un informācijas vide
Vadības psiholoģija un sociālā atbildība
Atvērtā inovācija un kreativitāte profesionālajā darbībā
Projektu vadības rīki
Projekta komandas vadība
Finanšu menedžments un projektu izmaksu vadība
Projekta komunikācijas vadība
Projekta kvalitātes vadība
Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība
Projektu vadības metodoloģijas
Projektu vadība starptautiskā vidē
Projekta risku vadība
Stratēģiskā vadīšana
Līgumu vadība 
Mūsdienu tendences projektu vadībā
Personības attīstība un publiskā komunikācija
Prakse "Projektu laboratorija"
Prakse "Simulācija"

Pētījumu metodoloģija
Projektu programmu un portfeļu vadība
Prakse “Projektu vadības vide” (tikai 80 KP programmā)
Maģistra darbs 

Pretendentiem ar iepriekšējo neprofilējošo izglītību, papildu pamatprogrammai, tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā (par papildus maksu 1 KP - 70 EUR):

 

Ievadmodulis:
Ekonomika (2 KP)
Grāmatvedība un finanses (2 KP)
Analīze un statistika uzņēmējdarbībā (2 KP)
Stratēģisko vadībzinību pamati (2 KP)
Uzņēmējdarbības un mārketinga pamati, tendences un iespējas (2 KP)
 

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas simulācijas spēles, gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Projektu vadība ir komandas darbs, spēja veicamās aktivitātes strukturēt un pasniegt, tādēļ kursos ir iekļauti dažādi grupu darbi, komunikācijas un sadarbības uzdevumi. 
Studijās tiek nodrošinātas nozares pārstāvju vieslekcijas, kā arī programmas mācībspēki lielākoties ir nozares profesionāļi, kas veicina teorijas pielietošanu praksē. Tāpat studiju laikā ir paredzētas profesionālās prasmes projektu finansējuma piesaistei un projektu vides analīzei.
Studentiem tiek veidota prasme saskatīt profesijas attīstības tendences un izstrādāt ieviest jauninājumus profesionālajā darbībā. 
Studijas notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un katru otro vai trešo ceturtdienas vakaru no 18.00 līdz 21.10.
 

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt projekta vadītāja profesijā jebkurā nozarē un sektorā vai arī citā amatā, kas ir saistīts ar projekta vadītāja pienākumu veikšanu. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā vai pilnveidojot profesionālo kvalifikāciju - kārtot IPMA starptautisko projekta vadītāja sertifikāciju.

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png