Starptautiskās finanses

Starptautiskās finanses

Pieteikties

Par programmu

RISEBA piedāvā unikālu iespēju iegūt maģistra grādu specialitātē, kas nav saistīta ar jūsu 2. līmeņa augstāko izglītību. Ja esat izvēlējies atšķirīgu profesionālo ceļu vai vēlaties iegūt izglītību citā darbības jomā, studiju process nav jāsāk no sākuma. Izvēloties maģistra studiju programmu, varat izlemt par labu jomai, kas nav tieši saistīta ar jūsu iepriekšējo izglītību.

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus profesionālus speciālistus darbam starptautisko finanšu jomās atbilstoši profesijas standarta “Finanšu analītiķis” prasībām.

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs kvalifikācijā "Finanšu analītiķis"

 

KP

 

60 un 80 KP

 

Akreditācija

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas 

 

Valoda

 

Latviešu vai angļu

 

Studiju maksa gadā

 

2960 EUR (latviešu valodā)

5620 EUR (angļu valodā)

 

Studiju ilgums

 

1,5 gads (60 KP)

2 gadi (80 KP)

 

Prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju programmas apguvi:

1.) 60 KP (1,5-gadīgā programma): profesionālais bakalaura grāds ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā;

2.) 80 KP (2-gadīgā programma): akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības jomā vai bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs vai vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības, ekonomikas vai biznesa jomā.

Programmas direktore

Ivita Faituša

Dr. oec. Ivita Faituša
+371 25618092, [email protected]

Programmas saturs*

Uzņēmumu pārvaldība un darbības organizācija Finanses, grāmatvedība, audits

Finanšu risku pārvaldība (2 KP)

Biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģiskā mijiedarbība (2KP)

Projektu vadīšana (2 KP)

Korporatīvā sociālā atbildība un vides ekoloģija (1KP)

 

Civilā aizsardzība (jāapgūst papildus programmai, ja šāds studiju kurss nav bijis bakalaura programmā)

Korporatīvās finanses (ENG 3 KP)

Finanšu tirgi (2 KP)

Atbilstības funkcijas (compliance) loma mūsdienu finanšu pasaulē (2 KP)

Starptautiskie revīzijas un finanšu pārskatu standarti un audits (3 KP)

Starptautiskā nodokļu politika (2 KP)

Finanšu pārvaldība un vadības grāmatvedība (4 KP)

Riska kapitāls un start-up izveide un finansēšana (2 KP)

Finanšu vērtēšana un stratēģija: investīcijas (4 KP)   
Zinātniskais darbs un tā organizācija  

Datu vizualizācijas metodes (ENG 2KP)

Pētījumu metodoloģija (1 KP)

Prognozēšanas metodes (2 KP)

Prakse 1 (6 KP)

Prakse 2 tikai 80 KP programmā (20 KP)

Maģistra darbs (20 KP)

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Zināšanu apguve, prasmju un kompetenču stiprināšana  studiju programmā ietver teorijas, instrumentus, praktiskus piemērus, lekcijas, grupu uzdevumus, interaktīvās diskusijas un nozari pārstāvošu vieslektoru lekcijas.
Lielākā daļa programmas mācībspēku (A. Prohorovs, I. Godmanis, J. Spiridonovs, D. Lopeta, S. Bērziša, S.Misiņa, E.Putniņa, R.Ikaunieks, I.Faituša u.c.) ir nodarbināti nozares institūcijās, tādējādi sekmējot jaunāko praktisko atziņu ieviešanu studiju procesā, kā arī pieņemot praksē un darbā programmas studentus un nākamos absolventus. Mācībspēki pēta un pielieto jaunākās zinātniskās atziņas studiju kursos.

Karjeras iespējas

Absolventi strādā finanšu jomā – bankās: AS "SEB banka", AS "Swedbank", AS "Citadele", AS "Rietumu banka" u.c., auditorfirmās  –  "Deloitte" u.c., kā arī starptautiskos uzņēmumos: "RIMI", "Olainfarm", "Nike" u.c. Studiju laikā un pēc studiju absolvēšanas RISEBA palīdz ar prakses un darba iespējām. 

Pašnovērtējuma ziņojumi

2018./2019. LV

2018./2019. EN

2019./2020. LV

2019./2020. EN

 

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas "Starptautiskās finanses" pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

 

Dubultgrāda apmaiņas programma

Programmas "Starptautiskās finanses" studentam ir iespēja doties arī dubultgrāda apmaiņas porgrammā. Students partneraugstskolā var pavadīt 1 semestri vai gadu (atkarībā no programmas un partneruniversitātes), izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu un saņemt partneraugstskolas grādu. Kad students atgriezīsies Latvijā, viņš aizstāvēs savu maģistra darbu augstskolā RISEBA un iegūs grādu arī Latvijā. Dodoties dubultgrāda apmaiņas programmā, students saņems Erasmus+ stipendiju. 

Programmas "Starptautiskās finanses" studenti var pieteikties dubultgrāda studijām RISEBA partneraugstskolā KEDGE Business School Francijā.

Vairāk par dubultgrādu un pieteikšanos uzzini šeit! 

Studentu atsauksmes

Ikviens programmas pasniedzējs sava studiju kursa ietvaros galveno uzsvaru liek uz zināšanu praktisku pielietošanu ikdienas profesionālajā jomā to lieliski kombinējot arī ar teorētisko zināšanu apguvi. Kā viens no galvenajiem aspektiem šādu mācību metožu pielietošanai ir tas, ka vairums no studiju kursu pasniedzējiem paši ir praktiķi ar ilggadēju pieredzi konkrētajā jomā.
Komunikācija ar studiju kursu pasniedzējiem vienmēr ir teicama – pasniedzēji vienmēr ir atvērti un vērsti uz konstruktīvu komunikāciju.
Studiju kursa ietvaros pasniedzēji vienmēr studentus iesaista diskusijās, ņem vērā studentu vēlmes attiecībā uz atsevišķu praktisku aspektu apguvi, kas studentiem ir nepieciešami ikdienas profesionālajā jomā.
Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai studentiem sniegtu pēc iespējas lielāku zināšanu bāzi par dažādiem finanšu nozares aspektiem – riska kapitāls, vadības grāmatvedība, investīcijas, finanšu tirgus dalībnieki, revīzija, nodokļi u.tml.

Oto Kristiāns Abrams
SIA “Abrams Business Services” valdes loceklis un atbildīgais grāmatvedis
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, SIA “Juridiskā koledža” lektors


Studēt RISEBA  profesionālajā maģistra studiju programmā “Starptautiskās finanses” izvēlējos,
* jo šīs augstskolas programma visvairāk atbilda tam, ko vēlos studēt padziļināti
* jo bija iespēja studēt finanses ar juridisko bakalaura izglītību
* jo augstskola atrodas Pārdaugavā
* jo augstskolu ieteica draudzene- RISEBA absolvente

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png