Starptautiskās finanses

 

Par programmu

RISEBA piedāvā unikālu iespēju iegūt maģistra grādu specialitātē, kas nav saistīta ar jūsu 2. līmeņa augstāko izglītību. Ja esat izvēlējies atšķirīgu profesionālo ceļu vai vēlaties iegūt izglītību citā darbības jomā, studiju process nav jāsāk no sākuma. Izvēloties maģistra studiju programmu, varat izlemt par labu jomai, kas nav tieši saistīta ar jūsu iepriekšējo izglītību. 

 

Studiju virziens

Ekonomika

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs / "Finanšu analītiķis"

 

KP

 

60 vai 80 KP

 

Akreditācija

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas 

 

Valoda

 

Latviešu vai angļu

 

Studiju maksa gadā

 

2400 EUR (latviešu valodā)

3760 EUR (angļu valodā)

 

Studiju ilgums

 

1,5 gads (60 KP)

2 gadi (80 KP)

 

Prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju programmas apguvi:

1.) 60 KP (1,5-gadīgā programma): profesionālais bakalaura grāds ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā;

2.) 80 KP (2-gadīgā programma): akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikas, finanšu, vadzinību, uzņēmējdarbības vai bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs vai vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības, ekonomikas vai biznesa jomā.

Programmas direktore

Ivita Faituša

Dr. oec. Ivita Faituša
+371 25618092, ivita.faitusa@riseba.lv

Programmas saturs*

Uzņēmumu pārvaldība un darbības organizācija Finanses, grāmatvedība, audits

Finanšu risku pārvaldība (2 KP)

Informācijas sistēmu biznesa prasību analīze un specifikācijas (2KP)

Projektu vadīšana un finansēšana (2 KP)

Korporatīvā sociālā atbildība un vides ekoloģija (1KP)

 

Civilā aizsardzība (jāapgūst papildus programmai, ja šāds studiju kurss nav bijis bakalaura programmā)

Korporatīvās finanses (3 KP)

Finanšu tirgi un institūcijas (2 KP)

Atbilstības funkcijas (compliance) loma mūsdienu finanšu pasaulē (2 KP)

Starptautiskie revīzijas un finanšu pārskatu standarti un audits (3 KP)

Starptautiskā nodokļu politika (2 KP)

Finanšu pārvaldība un vadības grāmatvedība (4 KP)

Riska kapitāls un start-up izveide un finansēšana (2 KP)

Finanšu vērtēšana un stratēģija: investīcijas (4 KP)   
Zinātniskais darbs un tā organizācija  

Datu vizualizācijas metodes (ENG 2KP)

Pētījumu metodoloģija (1 KP)

Prognozēšanas metodes (2 KP)

Prakse 1 (6 KP)

Prakse 2 tikai 80 KP programmā (20 KP)

Maģistra darbs (20 KP)

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Zināšanu apguve, prasmju un kompetenču stiprināšana  studiju programmā ietver teorijas, instrumentus, praktiskus piemērus, lekcijas, grupu uzdevumus, interaktīvās diskusijas un nozari pārstāvošu vieslektoru lekcijas.
Lielākā daļa programmas mācībspēku (īpaši A. Prohorovs, I. Godmanis, J. Spiridonovs, D. Lopeta u.c.) ir nodarbināti nozares institūcijās, tādējādi sekmējot jaunāko praktisko atziņu ieviešanu studiju procesā, kā arī pieņemot praksē un darbā programmas studentus un nākamos absolventus. Mācībspēki pēta un pielieto jaunākās zinātniskās atziņas studiju kursos.

Karjeras iespējas

Absolventi strādā finanšu jomā – bankās: AS "SEB banka", AS "Swedbank", AS "Citadele", AS "Rietumu banka" u.c., auditorfirmās  –  "Deloitte" u.c., kā arī starptautiskos uzņēmumos: "RIMI", "Olainfarm", "Nike" u.c. Studiju laikā un pēc studiju absolvēšanas RISEBA palīdz ar prakses un darba iespējām. 

Pašnovērtējuma ziņojumi

2018./2019. LV

2018./2019. EN

2019./2020. LV

2019./2020. EN

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, riseba@riseba.lv

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png